Sign in to follow this  
Followers 0
shun

Արմեն Մելիքեան – ՇՈՒՆ ՇԱՆ ՈՐԴԻ – (1963- )

411 posts in this topic

Dear reader,

There is a new Fan Page for my book, Journey to Virginland. I am not the administrator of the page. There are several other administrators, so any attempt to close this page will be very problematic and very difficult. As you probably know, my account was closed at Facebook. My personal Fan Page is still there, but since I was its only administrator, no one can now have access to it, and unless some arrangement is arrived at with Facebook, that page may eventually fade into extinction. If you are a fan there, just remain so, in case the page is allowed a new administrator, something that is totally unknown at this time - I haven't been dealing with it. However, please go to the Link provided below, and if you are a Facebook member, you can "Like" the page (or be a "Fan" in the old parlance). This way you'll be notified of the latest news regarding publication, and also you'll be showing your support for the book.

Within a very short time -- and this even before publication -- many people have expressed their support, and I believe at least 200 young Armenians, mostly university students in the Republic of Armenia, have shown their support, in contradistinction to Armenian university students at UCLA and some other college campuses in Southern California.

My feeling is that there is a new young generation out there that is all fed up with the existing system and our so-called cultural norms and is embracing the book wholeheartedly despite all the negative and insidious propaganda against the book. At present there is more progress in Armenia than in the Diaspora. The latter seems to be rather fossilized and guarded by the entrenched interests of our so-called "cultural" organizations, and in the case of UCLA... you already know the story.

Long live our new generation!

Shun Shan Vordi

http://www.facebook.com/pages/Journey-to-V...08684203?ref=ts

I have some good news regarding the publication of the book which I will announce soon!

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Facebook is a small band of people who are trying to take over the world." Gideon Yu, former Facebook Chief Financial Officer (CFO).

Facebook CEO Mark Zuckerberg lately outlined the company's technological innovations that aim to practically end privacy in the world. Part of this is constant access to members' computers - a behavior that is fraught with the danger of collecting any and all information stored in your computer.

Some Armenians apparently took my earlier comments on Facebook's likely ties with intelligence agencies with a grain of salt, and possibly as overreaction on my part. Well, my friends, to have a rosy picture of this world does not always land you on the shores of truth. If you are so naive and have decided to remain one, then remain so! The world is getting more and more centralized, and don't kid yourself that major governments and their intelligence networks do not take interest in such overwhelmingly powerful tools. The above statement is not made by me, but by Facebook's own former CFO.

I am not saying do not use the network. Use it, and benefit from it as much as you can. But don't be a fool either, and be fully aware of their motives, their tools, and their goals.

Facebook, and other technological onslaughts, may be a source of great benefit to Armenians as a way of getting easily in touch with each other across the globe and befriending each other, but it may also raise national security concerns. At least it may infringe on privacy and personal security, including monitoring intellectual work through spy programs that can be downloaded into your computer without your knowledge.

People will get smart eventually and cheat the system until they render it ineffective. History shows that with many examples. In the meantime, those who can afford it will possibly use a separate computer for their intellectual work --if they have anything that may be perceived as sensitive-- that is not connected to the internet. Others will try to cheat the system by planting false data or creating facades. This will only serve to increase evil in the world, and make human survival --or rendering a technologically powerful adversary ineffective -- a very complex affair.

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Սիրելի Արմէն եւ ընկերք.

Շատ ուրախ եմ որ ձեզ գտայ: Կ'ընդունի՞ք զիս ձեր շարքերը: Քիչ մը անպատկառ եմ, սակայն վնաս չունի:

Զիս կը ճանչնան. Կարէն Ա.Սիմոնեան, Վահրամ Սահակեան, Արա Պալիոզեան:

Կը ճանչնայ նաեւ Լեւոն Անանեան: Վենետիկի քարափն էինք երկուքով: Մարդը յարձակեցաւ հին Յառաջին վրայ: Ի՞նչ իրաւունքով հայրենիքմայրենիքը կը քննադատեն: Երբ ըսի որ խեղագրութիւն բառին հեղինակը ես եմ, մազ մնացեր էր ջրանցքը իյնար խեղճը:

Սակայն ատկէ զատ ես մէկու մը վնաս չեմ տար:

Համացանցին մէջ մրոտելու անկիւն մը ունիմ. նայեցէք.

http://www.ipernity.com/home/37378

Ենովք

Սիրելի Ենովք.

Մեր խմբին մաս կազմելը իրավունքի հարց է, ոչ թե թույլտվության:

Եթե դուք ձեզ ճանաչում եք որպես վտարանդի, արդեն մաս կկազմեք մեր խմբին, և ձեր անունը կավելացնենք մեր ցանկի մեջ:

Ունենք երկու մտահոգություն.

ա) Անցյալում մեզ փորձել են մամուլով հեղինակազրկել` պատճառաբանելով, որ մեր խմբին մաս կազմողներից ոմանք վտարանդիներ չեն, կամ քաղաքական հալածանքի չեն ենթարկվել, ու դրա պոչից բռնելով փորձել են վարկաբեկել ամբողջ խումբը: (Միակ բացառությունը Արա Բալիոզյանն է, որին ընդունել ենք որպես մեծ եղբայր ու տասնամյակների վաստակ ունեցող այլախոհ գրող):

բ) Եղել է երկու դեպք, երբ մարդիկ լրացրել են վտարանդիության պայմանը, ցանկացել են մաս կազմել, հետո հեռացել են` մտածելով, որ իրենց հարցերը առանձին կկարողանան լուծել: Մի դեպքում անձայն-անշուկ, մյուս դեպքում` բնովելով խումբը: Գուցե փորձել են այդպիսով սիրաշահել իշխանություններին` իրենց վտարանդիության խնդիրը լուծելու նպատակով:

Այս պատճառով ցանկալի է, որ ծանոթանաք մեր տեսակետների ու կենսագրական տվյալների հետ ևս http://www.vernatun.wordpress.com կայքէջում, ինչպես նաև իմ ու Վահեի էջերին hayastan.com/forum-ի գրականության բաժնում, նախքան ձեր վերջնական որոշումը:

Մեր կողմից այլապես որևէ արգելք չկա: Ընդհակառակը. մեծագույն սիրով ողջունում ենք ձեզ թե որպես ընկեր, թե որպես գործակից:

Սիրով,

Արմեն

Թույլ տվեք ձեզ ծանոթացնել իմ ընթերցողներին:

Արմէն բարեկամս.

Շնորհակալ եմ ձեր ջերմ պատասխանին համար: Ո՞ր մտաւորականը վտարանդի չէ, մանաւանդ՝ հայ մտաւորականը:

Յաչս զիս հիւրընկալող պետութեան անշուշտ վտարանդի չեմ, սակայն այդ պետութիւնը մեր խնդրին հետ կապ չունի:

Անշուշտ ծանօթանանք նախապէս:

Դուք Շուե՞տ կը բնակիք. եթէ ինծի ձեր հեռաձայնի թիւը տաք եւ յարմար ժամերն ալ նշէք՝ կրնամ հեռաձայնել, որպէս զի հանդարտ խօսինք:

Սիրով՝

Ենովք

Share this post


Link to post
Share on other sites

AMERICAN LITERATURE "IMMORTALIZES" UCLA and its so-called Armenian Department

Professor McBennett. Shakespearestani don at the Humiversity of Calipornia.

Behold, brethren, master McBennett of Calipornia Humiversity. He who in the lap of Judah doth fumble with Paradiseology, beaming a perennial grin upon his visage and in possession of an ever-vigilant propensity to take grave offense. He the godfearing yoohoossor, lamb of deum and rex, 25 percent of whose vocabulary comprises the dicta “president,” “the president,” “the presidential medal,” “with presidential honors.” Whose valiant rump is offered in unremitting oblation to God (baaaaaaah) and haughty adjutant of same: namely the chief of VirginComScribeScrew, the Paradisean writers’ union, which heaps incessant curses upon dissident writers. The very chief who, along with the entirety of his family, has been rendered fashionably imperious and laden with riches, as reward for his station as drummer for God Pasha. The chief who, in the heart of Virginabad, has offered the hearth and land of writers to God’s minions. The chief who has snatched the last morsel of bread from the mouth of the starving wordsmith. The chief who has dishonored the cadaver of the writer that has dared to disobey Deum. The very chief who has persecuted authors and expelled them from Paradise. Yes, the chief of VirginComScribeScrew who, on the day of his election, has collected a hundred butchers from the bazaar and herded them off to the ballot box. The chief who has been elected by said riffraff. The very same chief who, given the blessings of God, has expunged with a single prayer the 40 offenses enumerated upon his rap sheet. The holy-of-holies chief who happens to be great friends with the wifey of master McBennett, she of fame as daughter of a papa known for his expertise in Stalinological literature—that Apollonian supercurrent that has inundated messianic Paradise obsessed with millennialist—essentially MacYehuist and equally intolerant—philosophy rooted in a naïve Marxist snapshot of man, and all too eager to flush Eros down the toilette, or substitute it with governable, coquettish verisimilitudes. For goodness’ sake, what do they want with my husband? See? See? They’re all jealous. Long live our ballot-casting people! Long live the learned matrons of our diaspora! Death to the rabble of anti-God writers!

It is upon the aforementioned chief whom the illustrious and God-pleasing mastermaster McBennett confers the privilege to administer the list of participants in a writers’ conference which he has organized unbeknownst to postgraduate students of Paradiseology at the Humiversity of Calipornia, after personally removing the names of dissident writers which have been submitted, unwittingly, by certain yokels. Banned dissidents whose names on the list are replaced by those of diamond smugglers accorded godic patronage, leisure poetesses of suspicious wealth—queenies who for decades have opened wide the doors of their private Satanland chateaus to entertain the chiefs of VirginComScribeScrew and sundry sister institutions, who have dedicated the-devil-knows what-felt poems to their illustrious house guests, who have made a name for themselves through sham documents and nominations—as well as a scattering of hacks teeming around them. Brown-nosery ad nauseam.

Oh, please, I don’t have time to read a book about dogs. Even if you give me a copy, I won’t read it. My whole literature is sacred! Only up do I go! Like so, only upward! Ascends the thumb of the short poetess along with her neck, which strives to separate from her torso. When I win the prize, I shall travel the world, I shall meet with all the presidents of the world, and tell them to recognize our Genocide. My daughter shall be the first woman president of America. I am our nation’s best ambassador! Let me say this incidentally, so you’ll know, that the great men of Paradisean literature are saying very bad things about your book.

Request made 20 years ago: Son, you’re on good terms with the president of the Academy of Sciences of Virginland. When you go see him, get me a commendation so I can present my candidacy to the earthshaking prize. I’ve already prepared the commendation. Let him just sign it.

The Shakespearestani’s augustly human and magnificently godish pride is offended to the nth degree when the exiled writers complain that this acolyte of letters, who has nothing whatsoever to do with literature, who moves on the advice of his cook of a wifey, is not led by even the most basic of moral standards for which Shakespeareland is known. McBennett of Paradiseology considers it the debt of his life to hedge his students from dissident writers of their generation, is poisoned by mere mention of authors who criticize the apparatus of the judeo-macyehuic religion, pays tribute strictly to the great dead and suckling darlings, even in Satan’s free humiversity unctuously cedes the definition and contextualization of Paradisean literature to the goons of the KGB. Who’s in, who’s out.

To this three-day conference devoted to Dreamstani authors writing in non-Paradisian languages is invited not one of the hundreds of such authors. Except, that is, the 12 obliging disciples who have cultivated precious relations with God and accordingly sing the praises of his magnificence. Peacocks of glory. Including some who speak and write not a lick of a language other than godic. A parade of glittering corpses. Through which they define Dreamstan’s literature to the benefit of the world. And under the label of studying its new directions, via the staging of suffocatingly gaudy, vapid affectations, are buried precisely those new directions, in particular those which make mincemeat of the judeo-macyehuic serfocracy and intellectual despotism. Buried with the collusion and contribution of the taxpayer-supported free Humiversity of Calipornia. The contribution of the Dreamstani multimillionaires who fund the academic chair. The contribution of an educational fund unable to come up with 4,000 washingtons for the publication of a book that would revolutionize our understanding of Paradisean cultural history yet not a moon later perfectly able to endow the University of Calipornia with 4,000 franklins from its coffers to help provide a hefty salary for the Shakespearestani puppet building a fabulous career at the expense of exiled authors’ lives, the defense of whose rights is his ethical duty. The contribution of Masonic, ass-giving Board of Directorites nursed to old age with donkey milk and with a fondness for reverentially kissing the jujug of the judolicos. The contribution of Board members who politely accept the application of a well-mannered fellow, prior to his transformation into a dog, only to boorishly hurl the application form at his face following a Board meeting.

“What’s going on? What happened?”

“Can’t tell you. It’s better that you don’t speak with me anymore.”

Dreamstan reiterates: “We can’t tell you. It’s better that you don’t speak with us anymore.”

O, the impregnable human pride of the vain and opportunistic heir apparent to the chair… The uber-sensitive and perennially simpering Shakespearestani yoohoossor derides the request of exiled Paradisean writers to present, if not their works (newsflash: they write in other languages partly as a result of being expelled from their homeland), then at least their collective odyssey. After all, sweet is the yoke of the Celestial One, the marvel of summers in Paradise beneath the chuppah of Omnipotentus, the participation in arsehological colloquia, the glory of the eternal, the relish of God’s bullug. The voice of dissident writers is being smothered by the silent coercion of the Calipornia Humiversity’s caciques, in the rat den of thunderous applause emitted by generations of Los Angelos-nesting Dreamstanis who heap curses upon the mothers of anti-God writers. To the glory of humanity’s future.

The Republic of Paradise is among those post-Soviet states where autocracy has been consistently solidified since independence. Systematic persecution of writers, and intellectuals in general, who dare criticize the crimes of the ruling junta, including the mass-scale plunder of the country’s wealth, is being intensified.

The oppressive measures are being carried out by an iron-gripped administration, with the aggressive collaboration of central and local state structures alike, especially the National Security Agency, the secret police, the attorney general, and Ministry of Justice.

We the undersigned have been personally subjected to humiliating persecutions at the hands of the above bodies. Their oppressive acts are committed in a variety of manners, such as:

Expropriation of personal properties and funds.

Deportation and permanent ban on return.

Application of pressure on publishers and bookstores to impede the publication and reading of books by the undersigned, at least in Paradise.

Terrorism and harassment of individuals involved directly or indirectly in the publication of our works. Particularly through the invasion of homes, searches of personal possessions, confiscation of unpublished manuscripts and personal documents (with the purpose of stealing critical computer data), raids of news agencies and apprehension of reporters who have penned positive reviews of our writings.

Issuance of trumped-up charges, production of false witnesses and coercion of witnesses apprised of the truth, demand for enormous bribes, issuance of arrest orders.

Interrogation of close friends of the author, attempting to convince them to take part in conspiracies for his murder, attempting to bribe them with the author’s own properties in Paradise, or threatening to bring against them the ultimate charge of “treason against Paradise.”

We believe that an immoral government which tramples upon the most basic rights of its people has no basis for demanding morally upright conduct from another country, particularly when recognition of the Genocide is at issue.

Any external force which assists, directly or indirectly, in the establishment and protection of the junta deeply disappoints our people and well-meaning individuals among all nations concerned for its future.

We hereby appeal to security bureaus of democratic countries to investigate and expose agents of the junta, who, by operating abroad, threaten our freedom of speech as citizens of such countries.

None of the 300 cheerleaders of the Dreamstani literary mafia, called to life by the joining of hands of the Calipornia Humiversity and VirginComScribeScrew, and not one of the invitees to the simpering-uber-sensitive Shakespearestani’s conference has signed or would sign the appeal of 120 intellectuals from 18 nationalities, of which the above is an excerpt. On the contrary, said cheerleaders and invitees are playing chorus to the uber-sensitive yoohoossor in functioning as the mortal enemies, belittlers, mockers, and dishonorers of the appeal’s signatories. Under the spectacular pontification of hags flailing about with yens of the earth-shattering prize, oleaginous ragmen inseparable from the pussies of the same, the free humiversity’s cowardly, fawning, petty lecturers who lock true authors out of discourse and debate through the imposition of self-censorship (woe to the writer who offends these slavishly scorning and isolating pedants), those tall styloettes who occupy the first rows of public events, and diverse ultrawise suits of my dreaming nation.

“Criminals who sow discord, traitors who divide our nation, dogs who sully the names of our great men!” they yelp to the faces of writers that have disturbed their heavenly peace.

“This won’t do, my dear! There is a right way of talking! Are these people savages or what? And they call themselves writers… McBennett treated them like human beings. ‘Come,’ he told them, ‘have a meeting with the VirginComScribeScrew chief after the conference, like human beings. If you have a discontent, explain it to him, he’s an understanding man.’ McBennett is a humanly human, my dear. Not a savage like them. But no! Either they’ll be part of the conference or won’t show up at all. What the hell do they take themselves for?”

“They’re playing dirty. You don’t know these people. I heard the story from McBennett himself—his wife is a relative of ours, we’re over at their home every week. We invited these writer guys ‘cause we treated them like human beings. But they didn’t come. ‘If we come, we’ll spill blood in the hall,’ they said. Now they’re badmouthing us. And talking trash about McBennett. Is this the right way, my dear?”

“Last year we already threw one of them in jail. He had come to that literary event. Mixed with the crowd. We didn’t know him then. Otherwise we would’ve broken his legs. We wouldn’t let him step foot inside. Without our permission he got up to speak at our meeting and then began to scream: “Writers are being persecuted in Paradise and you’re not opening your mouths!’ Man, we’ve got a political party, a committee and stuff. If you have something to say, you make a formal request. That’s the way to go. If the party considers it appropriate, you come forward and talk. So we made him shut his trap, dude. Our people covered their ears and yelled ‘lulululu’ in one voice. It was all so loud that his words stuck in his jaw. Then, man, you won’t believe it, we held the fucker by the hands and feet, until the cops got there in no time.”

“We’ve seen a lot of jackoffs like this one before. Back in Beirut we used to pick them up and take them to the club, then have the guys piss all over them. But here? The government has tied our hands. We can’t do shit, bro.”

“They started raising their voices. I tell you, we gotta cut their tongues off.”

“Если Вы видите это сообщение значит кто то пытался оскорбить Вас. Сообщите нам об этом http://forum.hayastan.com/index.php?act=report&t=34878 ’em, man, they can’t do a thing. Let ’em bark like dogs.”

Thus has been built the history of Paradise.

By Dog Son of Dog

Excerpt from Journey to Virginland.

ALL RIGHTS RESERVED

http://journeytovirginland.com/

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Համացանցին մէջ մրոտելու անկիւն մը ունիմ. նայեցէք.

http://www.ipernity.com/home/37378

Ենովք

Բարեւ Ենովք-Նաւավար բարեկամ, հազար բարով:

Կարդացի գրածներդ. ձեռագիրդ ծանօթ, գաղափարներդ հարազատ էին:

Share this post


Link to post
Share on other sites

KARDASH ONNIG with his latest book

LIBERATION FROM FREEDOM

My Friend's, KARDASH ONNIG's, book-signing event will be held on:

THURSDAY, JUNE 10, 2010 - 8:00PM

ABRIL BOOKSTORE - 415 E. Broadway, Glendale, CA

Kardash Onnig's Liberation from Freedom is a response to the alienation of man in a capitalistic society and a one man's attempt to save the humankind from the destruction of soul resulting from its serfdom to automation, the money machine, and ideological exclusionism. The most notable feature of this book, however, is perhaps Onnig's own theory of 'stress points' which, beside its applications on the temple of the human body, has a tremendous significance in constructing the future mehyans of man. Kardash Onnig is an exiled writer-artist from Armenia and Karabagh.

Below is the list of the titles that this 94-page book entails. The verso side is covered by Onnig's artwork, and the recto with Onnig's philosophy.

I highly recommend this small but distilled book to my readers.

All are invited, including the CIA, the FBI, Osama BinLaden, George W Bush, Barack Obama, the Pope, the Armenian Judolicos, and the rest of human assholes.

Dog Son of Dog

1 PROLOGUE

2 LIVELIHOOD AESTHETIC

3 OCTOBER 16, 1940: CONCEPTION OF A FOOL

4 SURVIVAL TOOLS

9 OLD GODS

and some of the big-ass lies which we grew up with

11 THE SACRED MIDDLE FINGER

to the Gods of fratricide

14 THREE WASPS FELL FROM HEAVEN

20 NEW GODS

Capitalism, corporate America, legalized greed and cruelty

21 TRANSFERENCE

23 LIBERATION FROM FREEDOM

24 THE LIMITS OF THE JUDAIC MYTH

26 UP AGAINST THE WALL

A critique of Jewish business as usual

28 MARRYING A JEWESS

29 BIGOTS IN HIGH PLACES

29 THE IDEA-HAWKER

30 SUPREMACIST JEWS

31 JEWS ABOVE THE LAW

31 HOLLYWOOD’S TEN COMMANDMENTS

32 JEWS AS EXECUTIONERS

33 DECEMBER 2008: IN LIEU OF COMMITTING SUICIDE

My response to the devastation of Gaza by the IDF

36 HETANOSNER (PAGANS) CELEBRATING THE NEW YEAR

Spring Equinox -March 21, 2010

37 I HAVE WASHED MY HANDS 7x7x77

39 A NOTE ON ZIONISM AND NEO-ZIONISM

40 DEATH TO FREEDOM

42 THE WINE OF LOVE (going down the wrong way)

44 TRIBUTE

55 FIRE AS PROCESS

59 UNIVERSAL FOUR: QUATERNARY SYNERGISM

The art of humanity, the humanity of art

60 UNIVERSAL BEING

61 BEYOND DUALITY

62 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO EYES

63 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO HANDS

64 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO EARS

65 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO NOSTRILS

67 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO LIPS — TASTE

68 THE THIRD DIMENSION OF THE TWO LEGS

68 ART AND THE DOLLAR SIGN

70 CONCERNING TRANSFERENCES IN ART

An ode to Kandinsky’s The Spiritual in Art

70 RELIGIOUS FRATRICIDE

72 TAP

Teen Apprenticeship Program, Stanfordville

75 YOUTH APPRENTICESHIP IN KARABAGH

77 A NOTE ABOUT TAKING ON APPRENTICES

78 THE WAR OF WORKERS VS. BRAINIES

78 THE FALLACY OF MIND OVER MATTER

80 WHAT DOES IT MEAN TO BE CULTURED?

83 FAME AND THE VENERATION OF THE SELF

84 A CRIMINAL’S EMPOWERMENT

87 VISHD (SORROW): THE KARMA OF THE MARTYRS PROLOGUE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lately I had this conversation with Kardash Onnig, which spreads light on his philosophy.

I commented to him on the following sentence from Onnig's book:

"Thus, for instance, Picasso’s act of stealing the sacred masks of

African tribes and placing them on his whores should be deemed

criminal. My idea of punishing him? Give a torch to a member of

one of those tribes and let him burn Les demoiselles d’Avignon."

My comment: "But once you start doing something like this, a domino effect will ensue: cultures against cultures, legal systems against legal systems, or a monolithic Soviet-style beauracratic justice that will eventually destroy every single piece of art in the world."

Onnig's elucidating response:

Exactly my point. What would it matter if all so called art that has been created to enslave the mind to fear and heaven and such, were burnt. What justification to save Michelangelo's Sistine chapel, an artwork that was forced. It would be like Ben Laden at gun point picks you up and sets you up in a cave and tells you what subject to write, and we are to applause it as creativity.

We have to evolve, we have to change BIG TIME, brother. I mean BIG TIME.

For humanity to survive big changes are necessary, and if those fat consumers can not change,

like the Tzarist did not want to change, or the chinese who wouldn't give up their royalty bullshit,

then millions have to die again. Greed has always been a killer. In most cases it has been suicidal as in the case of the Americas.

We don't want to change, we love to hang on to all those arts that we gave $ value to, and now we are stuck with it.

The future generation that today is earth-conscious, will burn for sure, all those consumerist art that has enslaved them since the 60s, Warhol, Rauschenberg, and such.

The concept of taking a painting home and hanging it on the wall because it represents some tribal connection (Ararat), and living with it for years to appease your conscience is bullshit.

Burn all those fucking Ararat paintings in Glendale. You want it go fight for it, and I don't mean the Turks, I mean the Armenians.

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

An excerpt from Onnig's record of persecution in Armenia:

YOUTH APPRENTICESHIP IN KARABAGH

In 2001, I was invited as an artist-in-residence to Karabagh, a

war torn nation bordering Azerbaijan. After a protracted and

frequently brutal armed conflict in the late 80s and early 90s had

claimed 35,000 lives, wounded 85,000, and resulted in an unknown

number of refugees on both sides, Azerbaijan and Karabagh signed

a ceasefire in 1994, establishing a tenuous peace that continues

to this day.

My two main goals as artist-in-residence were to train local

youths in becoming self-sufficient through craftsmanship, and

teach them to think beyond the ultranationalism and ethnic hatred

that pretty much defined the collective ethos of Karabagh.

I took on seven apprentices and, using the equipment I had

brought with me, we began making toys, as a way for the teens to

launch a cottage industry and also learn how to market their wares —

both locally, to tourists, and for exportation.

Soon, however, it became clear that packaging the products we

had envisioned would be prohibitively expensive, and exporting

them would be next to impossible, due to the cost and technical

issues alike. So we decided to make smaller products that could be

shipped more easily.

Apart from making innovative toys that were of artisanal value,

we started to create a children’s book. The story was about four

mutually hostile neighboring cultures (including Karabagh/

Armenia) coming together for their common good. It spoke of

crossing borders, building cultural bridges, for one’s own survival.

The book project was by no means an easy task, considering

the still-raw wounds and scars of the war. The Karabaghian psyche

was in no mood for suggestions of reconciliation, let alone

symbiotic collaboration, whether at an intellectual or practical

level. So my apprentices and I had our work cut out for us, but that

didn’t stop us from pushing on.

As the book evolved and the apprentices grew progressively

more engaged in the work, we invented four young heroes, one

from each of the relevant cultures, and each with a talisman of their

own. The story would culminate in the coming together of the four

talismans to create a force of unity — hence the title of the book,

The Power of Four.

In keeping with the theme, the apprentices carved small

talismans, which eventually were packaged and sold with the book.

Sadly, The Power of Four, which was published in the United

States in 2003, is still banned in both Armenia and Karabagh. Just

imagine: a children’s book that teaches kids about the importance

of universal kinship and peace is kept from a young generation in

desperate need of transcending the hatred it has inherited. We’re

not talking about a work by the Marquis de Sade or Henry Miller —

although no book of any kind should ever be banned by a

society purporting to uphold the freedom-of-speech principle —

but a work that creates an enchanting world in which kids can see

the light of peaceful coexistence.

Just like the Taliban, the Armenian church does not allow

publications that speak of brotherhood with the “other.”

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Հարիֆը

«Հարիֆը» դրախտերեն բառ չէ: Փաշայերենով նշանակում է «մարդ, ամուսին»: Սակայն աստվածերենում ունի յուրահատուկ մեկնաբանություն, որն անհաս է Փաշայի ուղեղին:

Հարիֆը մարդն է, որն ունի մտավոր նսեմ ընդունակություններ: Սա անշուշտ նշանակում է, թե գո է մտավոր երկնամուխ կարողությունների տեր զանգված, կարճ խոսքով` Դրախտ. Փաշան ատոր համար կուզե ուտել, պրծնել: Ինչևէ: Հարի՛ֆ է հարիֆը` մասամբ` ի ծնե կողոմյալ պակասության, մասամբ` թերզարգացման պատճառով: Դյուրահավատ է, միամիտ, աղոթածի մեկը, որ չի հասկանում խաբելու արհեստի նրբերանգները: Չի ըմբռնում կյանքի կարևո՛ր բաները: Ընկալվում է իբրև ենթարկվող. ազնիվ է, քաղաքավարի: Քիչ բան գիտի շուկայական մշակույթից կամ էլ չի հետաքրքրվում: Ուղեղն անընդունակ է շորթելու պետությանն ու հանրային ոլորտը: Հարիֆը է համեստ, խոնարհ մարդասանք, որ վասն չնչին բաների աղմուկ չի հանում: Կարող է թերի կրթություն ունենալ կամ պարզիպարզո բարի լինել: Էշի մեկը:

Հարիֆն ունի կամ չունի փող, ունի կամ չունի կին, սակայն եթե ունի փող կամ կին, դրանց կոկորդումը ոչ հարիֆի կողմից արդար խաղ է. հարիֆն արժանի չէ ոչ կնոջ, ոչ փողի: Ունեցել է դրանք իր կարողություններին չաղերսվող պատճառներով: Որպես կանոն` հարիֆին շողոքորթում են` գրպանը դատարկելու կամ կնոջը տիրանալու նպատակով:

Հարիֆին ոչ միայն շահագործում են բոլոր պարագաներում, այլև դասակարգում են իբրև շահագործման կահ. արժանի է դրան: Ով չի շահագործում հարիֆին, նա ինքն է հարիֆ:

Շուն Շան Որդի

Share this post


Link to post
Share on other sites

The "best" Armenians are necrophiliacs and moral degenerates

The Armenian brain only understands one thing: genocide.

I have not met yet a single Armenian who understands what it means to be an exiled writer, persecuted by your government and people alike--if, granted, he is not an exiled writer himself. They all curse you for tarnishing the image of their country, none is willing to take its criminal government to task. All opposition parties in Armenia are a bunch of crooks who aim to replace one criminal regime with another "in the name of the people." None of them --and for that matter, not a single Armenian political or community leader, or a news media outlet among several thousand across the globe, including the most democratic countries--is willing even to entertain the thought that there are writers persecuted in and exiled from Armenia. They all consider it a mortal crime to even mention their existence.

Even your best friends who sympathize with you are unwilling to take action, are unable to truly understand the depth of your loss--material, physical, health, emotional, mental, spiritual and literary. Should you assert your rights, most of your friends will desert you--if they do not become your enemy outright. The "best" Armenians are necrophiliacs. It is your duty to die, and their privilege to trumpet their curses or whisper their sympathies.

Do not be surprised if Facebook receives a hundred reports by these evolutionary moral degenerates, labeling this as an instance of hate against a group, requesting my account to be shut down as a result of this or any other similar note.

Collective hate makes you majority, gives you power. Defend yourself against this monster, and you're a pariah, even in the United States.

And Facebook, like all politicians in mobocratic countries, always goes with the overwhelming majority.

Armen Melikian

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Good News!!

Dear Reader,

Journey to Virginland: Epistle I will soon be published in both English and Spanish editions. Both hardcover. The English edition will be released from the printer on September 30, 2010 and will be available in U.S. bookstores early next year. In the meantime, the book will be available on the website for the book which has already been completed and submitted to major search engines. The book can be pre-ordered now. Pre-order to be among the first readers of the book--and comment on it if you like.

The Spanish version will be published a bit later. It has been thoroughly translated and designed, but there seems to be some editorial problems which will be taken care of within the next two months. I expect the Spanish version to be published most likely in the first few months of 2011.

You can freely download the Map of the World According to Dog. Visit the site and familiarize yourself with it. And if you like to pre-order, please do so.

There are also links from the site to my Facebook and Twitter accounts. LIKE the page and Follow on Twitter to get the latest news on the book.

Armen Melikian

http://www.JourneyToVirginland.com/

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites
ԲԱՐԵԽՈՍ ԵՂԻՐ ԻՄ ԵՎ ԻՄ ՄԻՋԵՎ

Օգնի՜ր ինձ, Մարիա´մ,

Անաղարտ մնամ

Ա՛յն ճահճանման աղտ-աղարտի մեջ,

Որ դժգոհություն բառով է կոչվում:

Դժգոհությունից ես շա՜տ եմ դժգոհ:

Օգնի՜ր ինձ, Մարիա՛մ,

Եվ ասեմ` ինչո՛վ.

Բարեխոս եղիր ի՛մ և ի՜մ միջև,

Որ բանն ավարտվի ինքնահաշտությամբ:

Ես խռովել եմ նաև աշխարհից.

Ե՛կ ու վերստին հաշտեցրո՜ւ դու մեզ,

Թե չէ ես այսպես ապրել չեմ կարող:

Ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարհին

Լիացա՛ծ, ժպտո՛ւն ու գո՜հ աչքերով`

Հաղթելով և՛ քաղց, և՛ պապակ փափագ:

Ուզում եմ ապրել անչար ու բարի`

Գմբեթի ճեղքում բուսած տուղտի պես...

Մի բու թառել է իմ զույգ աչքերին.

Թըռցըրո՛ւ նրան:

Մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել.

Կորցըրո՛ւ այդ ձուն:

Ճանճեր են նստած ինձ վրա

Այնպե՛ս,

Ինչպես քունջութը` կաթնահունց հացին:

Ճանճը քունջո՛ւթ չէ.

Հացըս չի՜ ուտվում:

Ճանճով է լցված իմ նե՜րսը նաև,

Ինչպես վարսանդը` խաշխաշի սերմով:

Խաշխաշ չե՜մ ուզում.

Կակա՛չ դարձըրու:

Ասում են, իբըր, կապույտի վրա

Չեն նստում ճանճեր:

Լսո՞ւմ ես, Մարիա՛մ,

Ինձ ներս ու դրսից կապույտ հագցըրու...

Պարույր Սևակ

26.11.63թ.

Երևան

Share this post


Link to post
Share on other sites

U petq e der' ayspes sharunakvi mi 1.000 tari. inchu che 5.000.

Nuyn philisophayuthyun^: zoher^ petq e' neren dahij"nerin.

Phoxanak ntranc' satkac'nelu.

Ov keghc qristonyaner, mi por'nik hrea knoj' strukner, ardaruthyan voxerim thshnaminer.

Sevakn e'l mej'^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Արմեն, մի՞թե բանաստեղծության իմաստը կփոխվեր, եթե Մարիամի տեղը լիներ Աստղիկ կամ Անահաիտ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ayo, kphoxver, sireli SAS.

Amboghj' xndir^ mi hogebanuthyan masin e'. Voj"ragorcnerin nerelu.

Qaghaqakan xndir^ petq e' stana qaghaqakan lucum.

^nkerayin anardaruthyun6 qaghaqakan xndir e'. Kron^, hatkapes qristonya kron^ kurac'num e' mardun hetmahu xostumnerov.

Kyanq^ sa e', u aystegh petq e' steghcel Draxt^. Voch the hetmahu zar'anc'akan ashxarhum.

Ardaruthyun^ pahanj'um e' havasaruthyun. Isk havasaruthyun chi karogh linel ar'anc' tntesakan havasaruthyan. 150 tarva xosq, vor der' chi mtel hayu ugheghi mej'.

Ar;anj;nashnorhyal das^ erbeq chi zichelu ir ar'anjnashnorhumner^ ayloc'. Uremn miayn qaghaqakan payqari mij'oc'ov kareli e' verakangner hay mardu anotareli ays iravunq^.

Bolor oligarxneri voghj' unec'vacq^ patkanum e' hay azgin. Nerar'yal nranc' kanayq, ovqer jer'q en bervel anhavasar ^nkerayin paymannerum.

HAYi vordiner^ chen karogh ar'anjnashnorhyalner linel. Hayastanum voch mi mard iravunq chuni 3-senyakanoc' tun unenalu, qani der' amen hay 2-senyakanoc'i ter che. Nuyn^ veraberum e' nyuthakan bolor bariqnerin.

Amen hay anhat iravunq uni havasar paymannerum skselu kyanq^. Sra mecaguyn thshnamin nyuthakan zhar'anguthyan iravunqn e', vor arden mardkuthyan anc'yalin patkanogh ban e---gone amen mi gitakic' mardu hamar.

Qristineakan kron^ haverzhac'num e' ays anhavasaruthyun^, vor^ himqn e' mardkayin chariqneri mec (medz) masin. Nerelu catarsis-ov haverzhax'num anardaruthyan chariq^.

Isk qani hay mardu shahagorcogh^ chi zichelu ir dirqer^, nran petq e' br'ni uzhov durs gc'el. Miak j"anaparh^ da e'.

Bayc' qani vor hay^ mtapes kurac'ac e', nra vij"ak^ gnalov vatanalu e'. Sa der' skizbn e' miayn. Kga zhamanak, vor hayrenasiruthyan hetqn e'l chi mna Hayastanum, qani vor ar'oghj' hayrenasiruthyun^ karogh e' aprel miayn ardaruthyan u ^nkerayin havasaruthyan paymannerum.

Hetevabar, Mariamn u nra j"atagov mer Sevak^ mer hasarakuthyun^ ktanen inqnakorcanman.

Narekac'in nuynpes.

Shun Shan Vordi

Share this post


Link to post
Share on other sites

The first order for Journey to Virginland was received on August 24, 2010.

Armine Barseghyan from Finland has pre-ordered 2 copies of the book.

Pre-orders are crucial. Pre-order today if you plan to buy the book.

http://www.JourneyToVirginland.com/

Armine has also sent me two subsequent messages, posting them on my Facebook profile:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001284455364

Armine Barseghyan: Today I sent a request to the University of Helsinki, all the city libraries of Helsinki and two other cities to acquire the book.

Armine Barseghyan: Արմեն, էս հարցազրույցիցդ շունչս համարյա կանգ էր առել հիացմունքից

http://forum.hayastan.com/index.php?showtopic=41068

Շնորհակալ եմ, Արմեն:

Արմինե

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kurt Vonnegut and Journey to Virginland: got Bokononism, will travel.

Explore the parallel universes of Kurt Vonnegut's Bokonon and Armen Melikian's Son of Dog

Kurt Vonnegut is renowned for novels that advance his humanistic ideals with biting political and social satire. In major works such as Cat’s Cradle (1963), Kurt Vonnegut posits his convictions through science fiction – a conduit which Vonnegut utilizes to wonderful effect in populating his imagined worlds with metaphors and cautionary tales for our own times. The transformative vision of Kurt Vonnegut registers strong parallels with Journey to Virginland, the first novel of Armen Melikian, published in 2010.

Whereas Melikian’s primary tools of the trade are the epistolary and the picaresque, he shares with Kurt Vonnegut a powerful, genuinely revolutionary conception of the human journey whereby cherished tenets are rigorously questioned, often with dark humor, and positive change is always within reach, irrespective of the scope of ills ailing the globe.

Melikian also shares with Kurt Vonnegut a unique take on religion...

Click below to read the article:

http://www.journeytovirginland.com/kurt-vonnegut.htm

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waiting for Godot and existential angst:

Is Samuel Beckett's Waiting for Godot transcended in the 21st century groundbreaking novel Journey to Virginland?

BOOK REVIEW EXCERPT:

http://www.journeytovirginland.com/waiting-for-godot.htm

Waiting for Godot by Samuel Beckett (1906-1989) is widely considered one of the greatest English-language plays of the 20th century. Beckett’s play encapsulates the sense of alienation, ennui, and collapse of absolute values and identities emblematic of the modern human condition. The central themes and concerns of Beckett’s Waiting for Godot find powerful resonance in the 2010 novel Journey to Virginland, penned by the American author Armen Melikian.

In Journey to Virginland, the first Epistle of a massive and intricate trilogy, Melikian gives the topics broached – and alluded to – in Waiting for Godot a much broader context, framing the novel in terms of a new global paradigm marked by economic imperialism, unfettered social inequity, and the hubris of organized religion. Melikian demonstrates that these historic patterns increasingly breed cynicism and despair among the marginalized and disenfranchised, making way for either the existential void of Samuel Beckett’s Waiting for Godot or types of fanaticism which impose retrogression to absolutist systems and institutions.

Paul McCarthy, New York Times bestselling author and a professor of English at the University of Ulster, Ireland, whose lifelong career is marked by key posts at some of the largest publishing houses in the world, writes of Melikian’s work: “In the best sense, I’m reminded of George Orwell’s classics, and other authors of similar stature, though there is no true parallel possible with a novel as unique in concept and execution as Journey to Virginland.”

Samuel Beckett’s Waiting for Godot shares another aspect with Journey to Virginland in that it contains several canine references and allusions. Thus Journey to Virginland tells the story of Dog, the picaresque antihero, who tries to make sense of the 21st-century state of the human condition through Melikian’s kaleidoscopic commentary on history, culture, religion, and politics. According to Eugene Webb, Waiting for Godot suggests that “Time… is not a linear sequence, but an endlessly reiterated moment, the content of which is only one eternal event: death.” Journey to Virginland structurally builds on this definition of time, yet entrances its reader with an ecstatic vision of human transformation, standing in life-affirming contradistinction to the stylized bleakness of Beckett’s Waiting for Godot.

Interested in learning more about Journey to Virginland? Click here to read an excerpt.

http://www.journeytovirginland.com/excerpt.htm

http://www.journeytovirginland.com/waiting-for-godot.htm

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Religious fraud: Dog Son of Dog against the sacred cows.

Fraud in the religious truth unmasked as Dog bites God

http://www.journeytovirginland.com/religious-fraud.htm

In Journey to Virginland, the explosive debut novel by Armen Melikian, religious fraud is exposed with the twin rigors of scholarly research and political criticism.

In revealing the intricacies and modi operandi of religious fraud, Melikian skillfully interweaves his commentary and historic fact with the riveting story of Dog, the novel’s protagonist, whose travails and experiential wisdom help us acquire a fresh understanding of one of the world’s most lethal power systems: organized religion.

Published in 2010, this novel is the first Epistle of a trilogy. To arrive at his exposé, Melikian mounts an eminently informed, kaleidoscopic investigation of the history of religion, taking as his starting point the Armenian church, the world’s oldest national Christian establishment. Often lacing his no-holds-barred critique with hilarious observations, the author challenges the core tenets of Judaism, Christianity, and other religions, bringing to light the breadth of the moral, political, and cultural ravages of religious fraud, viewed from the prisms of both dogma and institutional control.

In unmasking fraud, Melikian reserves his most damning arrows for the malfeasance of today’s religious leaders, who advance the exclusive agenda of supranational powers, thus dealing the double blow of practicing religious fraud to the detriment of their flocks and serving the decidedly soulless interests of global masters.

Interested in reading more about religious fraud? Read Journey to Virginland!

http://www.journeytovirginland.com/religious-fraud.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

RELIGIOUS REVOLUTION as human evolution:

Armen Melikian’s ecstatic vision for change through transformative religious revolution

BOOK REVIEW EXCERPT

http://www.journeytovirginland.com/religious-revolution.htm

In Journey to Virginland, Armen Melikian presents a jaw-dropping exposé of the Judeo-Christian legacy and other monotheistic systems, arguing brilliantly for religious revolution. Yet Melikian has neither pretensions of guruhood nor a prescription for a new religion per se. Rather, his call for revolution is a humanist’s entreaty for meaningful spiritual, philosophical, and emotional evolution, whereby the blinders are lifted to reveal our genuine potential for constructive transformation.

Published in 2010, this novel, the first installment of a trilogy, quickly established Melikian as a brilliant novelist and an extraordinary thinker. Seamlessly weaving the story of Dog, his outrageously omniscient antihero, with a world of ideas, Melikian engages in a barrage of commentary on history, mythology, religion, politics, philosophy, and the quagmire of the genders, advocating religious revolution in, first and foremost, the heart and mind of the individual.

As arrived at through Melikian’s painstaking yet beautiful, richly imagined analyses, religious revolution is fundamentally a function of intellectual self-liberation. Take obdurate, blind faith out of the equation, and the rest will follow, the author intimates as he makes the case for a religious revolution that is all but synonymous with human evolution itself.

To read a novel that explores religious revolution, get your copy of Journey to Virginland.

http://www.journeytovirginland.com/religious-revolution.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

The ARMENIAN CHURCH through the eyes of Dog Son of Dog

http://www.journeytovirginland.com/armenian-church.htm

The world’s oldest national church, the Armenian Church (or the Armenian Apostolic Church) traces its origins to the missions of the apostles Bartholomew and Thaddeus. It was established in 301, when Armenia became the first country to adopt Christianity as its official religion. The Armenian Church is a key topic in Journey to Virginland, the debut novel by Armen Melikian.

Ever since its founding, it has played a decisive role in Armenian history. The Church has resulted in magnificent legacies in terms of literature, music, architecture – medieval Armenian church architecture is viewed by many as the precursor to gothic architecture – and manuscript illumination. It has also often stepped in to assume national leadership in times of foreign invasion or occupation, providing the masses with guidance and even physical protection.

In the novel Journey to Virginland, Armen Melikian explores the lesser-known, and even less-often discussed, dark side of the Armenian Church, presenting a powerful and unprecedented critique of its failings and its very raison d’etre.

Essentially, Melikian views the Armenian Church as the conduit of an imported ideology that has not only obliterated the rich heritage of Armenia’s pagan civilization, but continues to hamper the development of the Armenian people’s human potential by perpetuating a credo of subservience (to masters both domestic and foreign), fatalism, and complacence vis a vis the larger patterns of history.

A novelist of extraordinary erudition and wit, Melikian reserves some of his most ferocious brushstrokes for exposing the hypocrisy of the many men at the helm of the Armenian Church, who, far from embracing Christ’s tenets of humility and participation in humanity’s sorrows and struggles, pursue a path of greed, political power, and unfettered egotism.

Looking for revolutionary writings about the Armenian Church? Read an unequaled exposé in Journey to Virginland!

http://www.journeytovirginland.com/armenian-church.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Armenian literature: Melikian's Journey to Virginland, the cutting edge of Armenian literature

BOOK REVIEW

http://www.journeytovirginland.com/armenian-literature.htm

Despite a glittering legacy that traces its roots to the dawn of the Middle Ages, Armenian literature today has reached a crisis point. While the current political, cultural, and socioeconomic situation of the Armenian people can as ever benefit from the potential wisdom and guidance provided by Armenian literature, it continues its alarming decline – in terms of both output and quality, and in Armenia and the Diaspora alike.

Be that as it may, it is sometimes apt to utterly debunk suspicions of its demise by producing works, rare as they have become, which can single handedly restore, even exceed, the great promise of Armenian literature. Thus, in 2010, Armenian writing received a splendid electric shock with the publication of Journey to Virginland, a genuinely revolutionary novel penned by Armen Melikian.

In his review of Journey to Virginland, Paul McCarthy, New York Times bestselling author and a professor of English at the University of Ulster, Ireland, writes: “In the best sense, I’m reminded of George Orwell’s classics, and other authors of similar stature, though there is no true parallel possible with a novel as unique in concept and execution as Journey to Virginland.”

With this novel, the first Epistle of a trilogy, Melikian turns Armenian literature upside down by shattering the taboos, slaughtering the sacred cows, and trumping vestiges of literary convention. But whereas in less-adept hands such an endeavor would run the risk of devolving into banal, inconsequential shock and awe, Melikian effectively helps transform Armenian writing into a wondrous force field of philosophical reckoning, cultural recalibration, and sheer storytelling prowess, once again enabling it to reclaim its role as a powerful agent of collective introspection and, ultimately, meaningful change.

Looking for some of the best Armenian Literature? Get your copy of Journey to Virginland today!

http://www.journeytovirginland.com/armenian-literature.htm

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #202, 04-11-2010

Տեղադրվել է` 2010-11-04 00:00:03 (GMT +04:00)

ՄԵԼԻՔՅԱՆԻ «ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ԽՈՊԱՆ» ԳԻՐՔԸ ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ Է ՕՐՈՒԵԼԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՏՈՐՆԵՐԸ

Հ. Ծ.

«Չնայած ոչ մի իրական զուգահեռ հնարավոր չէ անցկացնել իր գաղափարական եւ կառուցվածքային վարպետությամբ «Ճանապարհ դեպի խոպան» վեպի նման եզակի մի գրքի հետ, այդուհանդերձ նշեմ, որ դա ինձ հիշեցնում է Ջորջ Օրուելի եւ միեւնույն մակարդակի այլ հեղինակների դասական դարձած գործերը: Երբ ես սկսեցի կարդալ այդ գիրքը, չգիտեի ինչ ակնկալել դրանից, բայց հայտնաբերեցի, որ դա ամենափիլիսոփայական, ստեղծագործական, իմաստային, թեմատիկ եւ մշակութային մեծ ձգտումներ արտահայտող վեպերից մեկն է, որ ես երբեւէ կարդացել եմ իմ պրոֆեսիոնալ կյանքի 35 տարիների ընթացքում: Ինձ զարմացրել է արտակարգ ոճը: Տեսլականը եւ յուրօրինակությունը, ամբողջ պատմության խորաթափանց միտքը», գրել է Օլստերի (Իռլանդիա) համալսարանի գրականության դասախոս պրոֆ. Պոլ ՄկՔարթին գրախոսելով անգլերեն լեզվով Լոս Անջելեսում հոկտեմբերի 28-ին լույս տեսած Արմեն Մելիքյանի «Ճանապարհ դեպի խոպան (Մասն առաջին)» («Journey to Virginland») հատորի ամուր կազմով նախնական տարբերակը: Գիրքը, որի պաշտոնական եւ զանգվածային հրատարակությունը նախատեսված է դեկտեմբերի 31-ին, արդեն իսկ մեծ աղմուկ է բարձրացրել տաբուները խորտակելու եւ գրական ընդունված նորմերը խախտելու իր համարձակությամբ: «Վերապրելու համար Ամերիկային հենց այս գիրքն է անհրաժեշտ», ավելացրել է Պոլ ՄկՔարթին: Գրքից օրինակներ ունենալու ցանկություն են հայտնել Հելսինկիից եւ Ֆինլանդիայի այլ քաղաքներից, ըստ այդ առթիվ խմբագրությանը հասցեագրված հաղորդագրությանը, որը դժբախտաբար գրքի թեմայի եւ հեղինակի կենսագրության վերաբերյալ մանրամասներ չի պարունակում: Գիրքը ցանկացողների համար խորհուրդ է տրվում այցելել http://www.JourneyToVirginland.com կայքը:

http://www.azg.am/AM/2010110425

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

those friends and readers of mine who live in the Los angeles area can obtain my book, Journey to Virginland: Epistle I (English) from Sardarabad, Abril, and Berdj bookstores. I've handed these bookstores some copies before the publication date.

Those who live in other cities, states, or countries, can order the book at this time through

http://www.JourneyToVirginland.com

Edited by shun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0