Sign in to follow this  
Followers 0
voter

Աջակցեք կանանց իրավունքնրի պաշտպանին… Петиция

1 post in this topic

The founder of the Legal Aid Office for the Victims of Sexual Harassment and Rape in Custody, Eren Keskin, who has never shrunk from denouncing violence against women, delivered a speech in 2002 at a conference in Cologne, Germany under the theme “Women’s Rights are Human Rights”. In this speech, she shared incidents of violence originating in action of the state with the public. As a result of this speech, she was charged by the Military High Command and Professor Necla Arat with “insulting the moral character of the military” and a case was opened by the Kartal 3rd District Criminal Court against her. In March 2006, at the conclusion of the trial, Eren Keskin was sentenced to 10 months imprisonment. The court, however, converted the sentence into a fire of 6000 YTL. Keskin, who considers this trial to have been a violation of her right to free speech, has declared that she refuses to buy her freedom.

Կանանց իրավունքների պաշտպան թուրք իրավաբանուհին իր քննադատական ելույթների համար ենթարկվում է հալածանքների թուրքական ռազմական բարձրաստիճան ղեկավարության ջանքերով…

Աջակցեք Երեն Կեսկինին, ստորագրեք հայտարարության տակ

http://www.erenkeskinedestek.org/en_petition.php

Защитница прав женщин в труции за свои убеждения подвергаеться гонениям организованным высшим военным командованием турции.

Поддержите петицию которую уже поддержали более 3ь тысяч людей

http://www.erenkeskinedestek.org/en_petition.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0