Jump to content

Օնլայն դասնթաց Ֆոտոշոփ


Recommended Posts

Օնլայն դասեր Ֆոտոշոփի սիրահարների համար : Անգլերենի իմացությունը կարելի է ասել պարտադիր չէ , այստեղ ամեն ինչ ցուցադրված է : Շատ պարզ, հետաքրքիրր ու գործող կայքեր , որտեղ կան ակնթարթային ուսուցանող միջոցներ : Կարող եք տեղադրել ձեր ստացած պատկերներն ու ուսման արդյունքներն էստեղ : ՓոտոՇոփ :)

Try it 1 :

Try it 2 :

Try it 3 :

Edited by Ani
Link to post
Share on other sites

Այ էստեղ անգլերենի իմացությունն իհարկե պարտադիր է :

Lesson 1: Navigating the Workspace

Menu Bar

psc5-001.gif

The menu bar consists of nine menus: File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window, and Help. Take a few moments now to look at each of the menus. You may notice that some menu commands are followed by ellipses (...). This indicates a command that is followed by a dialog box where you can enter additional settings. Some menu commands are followed by a right pointing arrow. This indicates a submenu of related commands. As you explore each menu, be sure to take a look at the submenus as well. You'll also notice that many commands are followed by keyboard shortcuts. Gradually, you'll want to get to know these keyboard shortcuts as they can be incredible time savers.

psc5-016.gif

As we make our way through this course, we'll be learning the most useful keyboard shortcuts as we go along.

In addition to the menu bar, Photoshop often has context sensitive menus for accessing some of the most likely commands depending on which tool is selected and where you click. You access the context sensitive menu by right clicking in Windows, or pressing the Control key on a Macintosh.

One of the most convenient contextual menus can be accessed by right clicking/Control clicking on the title bar of a document for quick access to the duplicate command, image and canvas size dialogs, file information, and page setup. If you already know how to open an image, go ahead and try it now. Otherwise, you'll learn how in the next section.

Edited by Ani
Link to post
Share on other sites

The Status Bar

psc5-004.gif

Now take a look at the status bar along the bottom edge of the Photoshop workspace. The status bar is often taken for granted or overlooked entirely, but it can be a valuable tool. You'll need an open document before the status bar will display any information, so let's open one now.

Go to the File menu and choose Open, locate an image file and open it now. If you don't have an image file handy, you can find several in the Stockart folder of the Photoshop application CD. Ctrl-O/Cmd-O is the keyboard shortcut to open a file. This is the same shortcut used by most applications, so it should be an easy one to remember. If you are a Windows user, you can quickly open a file by double clicking on the application background. (Since there is no application background on the Mac OS, there is not a Macintosh equivalent to this shortcut.) psc5-006.gifTo the far left of the status bar you will see the magnification level of the active document. You can swipe your cursor in this area and type in a new number to change the magnification of your document. Go ahead and try it now.

psc5-007.gif

To return your document to 100% magnification, locate the zoom tool in the toolbox and double click the button. The keyboard equivalent to this shortcut is Ctrl-Alt-0/Cmd-Option-0. (We'll explore more of the toolbar a bit later.)

psc5-004b.gif

To the left of the magnification display on the status bar, you will see a display of document sizes. The number on the left displays the uncompressed size of the image if it were to have all layers flattened. The number on the right displays the uncompressed size of the document including all layers and channels. It's important to know that both of these numbers will usually be larger than the final file size of the saved document. For more on the Document Sizes display, look up Document Sizes option in the online Help file.

Next to the Document sizes display there is a small black arrow that pops up a menu. psc5-005.gifYou'll find this arrow other places in the Photoshop workspace, so when you see it, remember that there is a menu hiding there. In this case, the menu allows you to change what is displayed in this area of the status bar. In addition to Document Sizes, you can optionally choose to display Scratch Sizes, Efficiency, Timing, or the current tool. You can look up each of these items in Photoshop's online Help for more information.

Next in the status bar, you can see useful information about the tool you have selected. If you still have the zoom tool selected, your status bar should say "Zoom In" if you are outside of the document area. Move the cursor into the document area and you will see the status bar display instructions for using that tool. Now hold down the Alt/Option key and the status bar will show "Zoom Out" and the cursor will change to a minus sign. Next try the Ctrl/Command key in conjunction with the zoom tool and observe the tips displayed in the status bar. Try the other key combinations such as Ctrl-Shift/Cmd-Shift, or Ctrl-Alt/Cmd-Option while observing the status bar instructions.

Let's review each of the zoom tool options:

No modifier key = click to zoom in; click and drag to zoom into a specific area

Double click = zoom to 100% magnification

Ctrl-Alt-0/Cmd-Option-0 = zoom to 100% magnification

Alt/Option = click to zoom out

Ctrl/Cmd = temporarily toggles to the move tool

Here are a few more zoom shortcuts we have not yet covered:

Double click the psc5-014.gif Hand tool = zoom to fit the screen

Ctrl-0/Cmd-0 = zoom to fit the screen

Ctrl-+/Cmd-+ (plus sign) = zoom in

Ctrl--/Cmd-- (minus sign) = zoom out

Edited by Ani
Link to post
Share on other sites

The Toolbox

You got a jump start on learning about the zoom tool while we were studying the status bar in the last section. Now let's explore more of the Photoshop toolbox. If you have the Quick Reference Card that came with Photoshop, it would be a good idea to locate it now. If you cannot locate a copy, Version 6.0 users can find a PDF file of the Quick Reference card on the main level of your Photoshop installation CD. Version 5.x users can find a diagram of the toolbox and all hidden tools on page 25 of the Photoshop 5.0 User Guide.psc5-008.gif

When you look at the toolbox, notice how some of the buttons have a tiny arrow in the lower right corner. This arrow indicates that other tools are hidden under that tool. To access the other tools, click and hold down on a button and the other tools will pop out. Try this now by clicking on the rectangle marquee tool and changing to the elliptical marquee tool. The hidden marquee tools are shown here.psc5-011.gif

psc5-010.gif

Now hold your cursor over one of the buttons and you should see a tooltip appear that tells you the name of the tool and its keyboard shortcut.psc5-015.gif All the marquee tools have a shortcut of M. An easier way to switch between the different hidden tools is to use the keyboard shortcut along with the Shift key modifier. For the marquee tools, the Shift-M combination toggles between the rectangular and elliptical marquee tools. The single row marquee tools are less often used and must be selected from the toolbox flyout. Another shortcut for cycling through the hidden tools is to Alt/Option click on the toolbox button.

Take a few moments now to familiarize yourself with the tool names using the tooltips. Use the shortcuts you've just learned to explore all the hidden tools. As you select each tool, note the hints provided in the status bar area for each tool. Don't worry about using each tool for now; we'll get to that soon enough. For now, you should just get to know the tool locations and their icons.

Moving down in the toolbox, we come to the color swatches. This is where the foreground and background colors are displayed. psc5-012.gifThe tiny arrow to the top right allows you to swap foreground and background colors. The tiny black and white swatch symbol to the lower left allows you to reset the colors to the default of black foreground and white background. Hold your cursor over those two areas to learn the keyboard shortcuts. To change a color, simply click on either the foreground or background color swatch and select a new color in the color picker. Experiment by changing the foreground and background colors and then resetting them back to defaults.

The next two buttons on the toolbox allow you to toggle between quick mask and selection mode. We'll learn more about this later in future lessons. psc5-013.gif

Below that you have a set of three buttons that allow you to change the appearance of the workspace. Hold your cursor over each button to see what it does. psc5-009.gif Notice the keyboard shortcut for all three is F. Hitting F repeatedly toggles between all three modes. Try it now.

This is a convenient place to mention a few more shortcuts for modifying the workspace appearance. Feel free to try them out as you read. When in either of the full screen modes, you can toggle the menu bar on and off with the Shift-F key combination. In any screen mode you can toggle the toolbox, status bar, and palettes on and off with the Tab key. To hide only palettes and leave the toolbox visible, use Shift-Tab.

The last button on the toolbox is for moving your document to ImageReady. We will not be exploring ImageReady in this course.

Before we move on to the palettes, let's review what we learned about the toolbox:

An arrow indicates a flyout of hidden tools.

Each main tool has a single letter keyboard shortcut assigned to it.

The Shift key combined with a tool shortcut allows you to toggle the hidden tools.

D = resets the foreground color to black and background color to white.

X = swap foreground and background colors.

F = toggles screen modes

Shift-F = Turns menu bar on and off in full screen modes

Tab = toggles the toolbox, status bar, and palettes on and off

Shift-Tab = toggle only the palettes on and off

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...