Sergej

Forumjan
 • Content count

  94
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Sergej

 • Rank
  Ֆորումջանիկ Forumjaner Форумджаник
 1. Щедровицкий Д.В. "Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево", 1088 с., pdf, 10.6 MB. Аннотация: " Мно­го­том­ное из­да­ние «Вве­де­ние в Вет­хий За­вет» пред­став­ля­ет со­бой не имею­щий ана­ло­гов со­вре­мен­ный сис­те­ма­ти­че­ский ком­мен­та­рий к Биб­лии, на­пи­сан­ный из­вест­ным оте­че­ст­вен­ным тео­ло­гом, по­этом и пе­ре­во­дчи­ком. В ос­но­ву из­да­ния лег­ли учеб­ные кур­сы по биб­леи­сти­ке, про­чи­тан­ные ав­то­ром в ря­де свет­ских и ду­хов­ных ву­зов г. Мо­ск­вы. На­стоя­щая кни­га объ­е­ди­ня­ет три от­дель­ных то­ма, со­во­куп­но со­дер­жа­щих тол­ко­ва­ние ко все­му Пя­ти­кни­жию Мои­сее­ву (То­ре). Очередное переиз­да­ние этой завоевавшей популярность у широкого читателя книги от­ли­ча­ет­ся наиболее выверен­ной ре­дак­ци­ей тек­ста. Издание снабжено раз­ви­тым спра­воч­ным ап­па­ра­том и актуализированным списком литературы по библеистике." Бесспорно спорный, но интересный труд. Если с самого начала понимать, что словом "предание" автор может обозначить всё, что угодно, вплоть до гностических побасенок, и не предавать этому значение - читать интересно. Скачать: http://www.stroitrest.org.ua/books.htm
 2. Вот, нашел сегодня в Сети. Книга очень интересная: Клеон Л. Роджерс-младший, Клеон Л. Роджерс III "Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета" Это тот «инструментарий», объемом в 1000 страниц, которого так не хватало в наших школах. Перевод греческих слов с последующим морфологическим и синтаксическим анализом, ссылки на источники и другую справочную литературу, делают это издание полезным и необходимым для студентов богословских школ. Понимая, что в изучении греческого Нового Завета существует множество разных подходов, авторы сосредоточились на значении греческого текста, не вдаваясь детально в сопоставление разных точек зрения. Все стихи из канонических книг Библии приводятся и нумеруются по русскому Синодальному переводу. При составлении грамматических комментариев, авторы достаточно широко отразили семантику синтаксических связей. В связи с этим, используемая в книге лингвистическая классификация отличается от принятой в учебнике древнегреческого языка С. И. Соболевского. Авторы использовали нумерацию новозаветных греческих слов по системе Гудрика — Коленбергера; а чтобы читателям было легче с нею работать, в книге помещена таблица соответствий этих номеров по указателю Стронга. http://www.lingvokey.narod.ru
 3. Lateralis, там нет сканов печатного издания
 4. Первая глава Евангелия от Луки: 1 Քանզի բազումք յօժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւնն վասն իրացն հաստատելոց ի մեզ. 2 Որպէս աւանդեցին մեզ՝ որ ի սկզբանէ ականատես եւ սպասաւորք եղեն բանին։ 3 Կամ եղեւ եւ ինձ որ ի սկզբանէ զհետ երթեալ էի ամենայնի ճշմարտութեամբ, կարգաւ գրել քեզ՝ քաջդ Թէոփիլէ. 4 Զի ծանիցես զբանիցն՝ որոց աշակերտեցար. զճշմարտութիւնն։ 5 Եւ եղեւ յաւուրս Հերովդի արքայի Հրեաստանին, քահանայ ոմն՝ անուն Զաքարիա ի դասակարգէ Աբիայ. եւ կին նորա ի դստերաց Ահարովնի, եւ անուն նորա Եղիսաբեթ։ 6 Եւ էին արդարք երկոքին առաջի Աստուծոյ, գնային յամենայն պատուիրանս եւ յիրաւունս տեառն՝ անարատք։ 7 Եւ ոչ գոյր նոցա որդեակ. քանզի Եղիսաբեթ ամուլ էր, եւ երկոքեան՝ անցեալ էին զաւուրբք իւրեանց։ 8 Եւ եղեւ ի քահանայանալն նորա ըստ կարգի աւուրցն հասանելոյ առաջի Աստուծոյ, 9 Ըստ օրինի քահանայութեանն՝ եհաս նմա խունկ արկանել՝ մտեալ ի տաճարն Տեառն։ 10 Եւ ամենայն բազմութիւն ժողովրդեանն կային յաղօթս արտաքոյ՝ ի ժամու խնկոցն։ 11 Եւ երեւեցաւ նմա հրեշտակ Տեառն. զի կայր ընդ աջմէ սեղանոյ խնկոցն։ 12 Եւ խռովեցաւ Զաքարիա՝ իբրեւ ետես, եւ անկաւ ահ ի վերայ նորա։ 13 Ասէ ցնա հրեշտակն տեառն. մի երկնչիր Զաքարիա, զի լսելի եղեն աղօթք քո, եւ կին քո Եղիսաբեթ՝ ծնցի քեզ որդի, եւ կոչեսցես զանուն նորա Յովհաննէս։ 14 Եւ եղիցի քեզ ուրախութիւն եւ ցնծութիւն. եւ բազումք ի ծննդեան նորա խնդասցեն. 15 Զի եղիցի մեծ առաջի տեառն. եւ գինի եւ օղի մի արբցէ. եւ հոգւով սրբով լցցի անդստին յորովայնէ մօր իւրոյ։ 16 Եւ զբազումս յորդւոցն Իսրայէլի դարձուսցէ ի տէր Աստուած իւրեանց։ 17 Եւ ինքն եկեսցէ առաջի նորա հոգւով զօրութեամբ Եղիայի, դարձուցանել զսիրտս հարց յորդիս, եւ զանհաւանս յիմաստութիւն յարդարոց. պատրաստել Տեառն ժողովուրդ կազմեալ։ 18 Եւ ասէ Զաքարիա ցհրեշտակն, եւ իւ գիտացից զայդ. զի ես՝ ծեր եմ, եւ կին իմ անցեալ զաւուրբք իւրովք։ 19 Պատասխանի ետ հրեշտակն՝ եւ ասէ ցնա. ես եմ Գաբրիէլ՝ որ կամ առաջի Աստուծոյ, եւ առաքեցայ խօսել ընդ քեզ՝ եւ աւետարանել քեզ զայդ։ 20 Եւ ահա՝ եղիցես համր, եւ մի կարասցես խօսել մինչեւ ցօրն՝ յորում այդ լինիցի. փոխանակ զի ոչ հաւատացեր բանից իմոց՝ որք լցցին ի ժամանակի իւրեանց։ 21 Եւ ժողովուրդն՝ ակն ունէր Զաքարիայ, եւ զարմանային ընդ յամելն նորա ի տաճարին, 22 Եւ իբրեւ ել՝ ոչ կարէր խօսել ընդ նոսա, եւ իմացան՝ եթէ տեսիլ ետես ի տաճարին։ եւ նա՝ նշանացի խօսէր ընդ նոսա, եւ կայր պապանձեալ։ 23 Եւ եղեւ իբրեւ լցան աւուրք պաշտաման նորա, գնաց ի տուն իւր։ 24 Եւ յետ աւուրցն այնոցիկ՝ յղացաւ Եղիսաբեթ կինն նորա, եւ թաքուցանէր զանձն ամիսս հինգ, եւ ասէր. 25 Զինչ գործ գործեաց ընդ իս տէր, յաւուրս յոր հայեցաւ յիս բառնալ զնախատինս իմ ի մարդկանէ։ 26 Եւ յամսեանն վեցերորդի, առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ յԱստուծոյ ի քաղաք մի Գալիլեացւոց, որում անուն էր Նազարեթ, 27 Առ կոյս խօսեցեալ առն՝ որում անուն էր Յովսէփ՝ եւ ի տանէ Դաւթի. եւ անուն կուսին Մարիամ։ 28 Եւ եկեալ առ նա՝ ասէ. ուրախ լեր բերկրեալդ, տէր ընդ քեզ։ 29 Եւ նա՝ ընդ բանսն խռովեցաւ, եւ խորհէր ընդ միտս՝ թէ որպիսի ինչ իցէ ողջոյնս այս։ 30 Եւ ասէ ցնա Հրեշտակն. մի երկնչիր Մարիամ, զի գտեր շնորհս յԱստուծոյ, 31 Եւ ահա՝ յղասջիր՝ եւ ծնցես որդի. եւ կոչեսցեն զանուն նորա Յիսուս. 32 Նա եղիցի մեծ, եւ որդի բարձրելոյ կոչեսցի, եւ տացէ նմա Տէր Աստուած զաթոռն Դաւթի հօրն նորա. եւ թագաւորեսցէ ի վերայ տանն Յակովբայ ի յաւիտեանս. 33 Եւ թագաւորութեան նորա վախճան մի լիցի։ 34 Եւ ասէ Մարիամ ցհրեշտակն. զիարդ լինիցի ինձ այդ, քանզի զայր ոչ գիտեմ։ 35 Պատասխանի ետ հրեշտակն եւ ասէ ցնա. հոգի սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զօրութիւն բարձրելոյ հովանի լիցի ի վերայ քո. քանզի եւ որ ծնանելոցն է ի քէն՝ սուրբ է, եւ որդի Աստուծոյ կոչեսցի։ 36 Եւ ահա՝ Եղիսաբեթ ազգական քո. եւ նա յղի է ի ծերութեան իւրում, եւ այս՝ վեցերորդ ամիս է նորա՝ որ ամուլն կոչեցեալ էր։ 37 Զի ոչ տկարասցի առ յԱստուծոյ ամենայն բան։ 38 Եւ ասէ Մարիամ. ահաւասիկ՝ կամ աղախին տեառն, եղիցի ինձ ըստ բանի քում, եւ գնաց ի նմանէ հրեշտակն։ 39 Յարուցեալ Մարիամ յաւուրսն յայնոսիկ, գնաց ի լեռնակողմ փութապէս ի քաղաքն Յուդայ։ 40 Եւ եմուտ ի տուն Զաքարիայ, եւ ետ ողջոյն Եղիսաբեթի, 41 Եւ եղեւ իբրեւ լուաւ զողջոյնն Մարիամու Եղիսաբեթ. խաղաց մանուկն յորովայնի նորա։ Եւ լցաւ Եղիսաբեթ հոգւով սրբով. 42 Եւ ի ձայն բարձր աղաղակեաց եւ ասէ. օրհնեալ ես դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է պտուղ որովայնի քոյ։ 43 Եւ ուստի է ինձ այս, զի եկեսցէ մայր տեառն իմոյ առ իս։ 44 Զի ահաւասիկ՝ իբրեւ եղեւ ձայն ողջունի քոյ յականջս իմ, խաղաց ցնծալով մանուկս յորովայնի իմում։ 45 Եւ երանի որ հաւատայցէ՝ եթէ եղիցի կատարումն ասացելոցս նմա ի տեառնէ· 46 Եւ ասէր Մարիամ. Մեծացուսցէ անձն իմ զտէր. 47 Եւ ցնծացաւ հոգի իմ յԱստուած փրկիչ իմ։ 48 Զի հայեցաւ ի խոնարհութիւն աղախնոյ իւրոյ. Զի ահա՝ յայսմ հետէ երանեսցեն ինձ ամենայն ազգք։ 49 Զի արար ինձ մեծամեծս հզօրն. եւ սուրբ է անուն նորա։ 50 Եւ ողորմութիւն նորա ազգաց յազգս երկիւղածաց իւրոց։ 51 Արար զօրութիւն բազկաւ իւրով. ցրուեաց զամբարտաւանս մտօք սրտից իւրեանց։ 52 Քակեաց զհզօրս յաթոռոց, եւ բարձրացոյց զխոնարհս։ 53 Զքաղցեալս լցոյց բարութեամբ, եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս։ 54 Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրում, յիշել զողորմութիւնս. 55 Որպէս խօսեցաւ առ հարս մեր՝ Աբրահամու եւ զաւակի նորա ի յաւիտեան։։ 56 Եկաց Մարիամ առ նմա իբրեւ ամիսս երիս, եւ դարձաւ ի տուն իւր։ 57 Եւ Եղիսաբեթի լցան ժամանակք ծնանելոյ, եւ ծնաւ որդի։ 58 Եւ լուան որ շուրջ զնովաւ էին, եւ ազգատոհմ նորա, զի մեծ արար տէր զողորմութիւն իւր ընդ նմա. եւ խնդացին ընդ նմա։ 59 Եւ եղեւ յաւուրն ութերորդի՝ եկին թլփատել զմանուկն, եւ կոչէին զնա յանուն հօր իւրոյ Զաքարիա։ 60 Պատասխանի ետ մայր նորա եւ ասէ. ոչ այլ կոչեսցի Յովհաննէս։ 61 Եւ ասեն ցնա. քանզի ոչ ոք է յազգի քում որոյ կոչի անուն Յովհաննէս. 62 Ակն արկէին հօրն նորա թէ զինչ կամիցի կոչել զնա։ 63 Եւ խնդրեաց տախտակ՝ գրեաց եւ ասէ. Յովհաննէս է անուն դորա։ եւ զարմացան ամենեքին։ 64 Եւ բացաւ բերան նորա վաղվաղակի՝ եւ լեզու նորա, եւ խօսէր՝ եւ օրհնէր զԱստուած։ 65 Եւ եղեւ ահ ի վերայ ամենեցուն որ լսէին զայս, եւ որ շուրջ բնակեալն էին զնոքօք, եւ ընդ ամենայն լեռնակողմն Հրէաստանի, պատմէին ամենայն բանքս այսոքիկ։ 66 Եւ եդին ամենեքեան որ լսէին՝ ի սիրտս իւրեանց՝ եւ ասեն. զինչ լինիցի մանուկս այս, եւ ձեռն տեառն էր ընդ նմա։ 67 Եւ Զաքարիա հայր նորա լցաւ հոգւով սրբով, մարգարեացաւ եւ ասէ։ 68 Օրհնեալ տէր Աստուած Իսրայէլի. զի յայց ել մեզ՝ եւ արար փրկութիւն ժողովրդեան իւրում։ 69 Եւ յարոյց եղջիւր փրկութեան մեզ ի տանէ Դաւթի ծառայի իւրոյ։ 70 Որպէս խօսեցաւ բերանով սրբոց՝ որ յաւիտենից մարքարէքն նորա էին։ 71 Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց, եւ ի ձեռաց ամենայն ատելեաց մերոց. 72 Առնել ողորմութիւն ընդ հարս մեր, եւ յիշել զուխտն իւր սուրբ։ 73 Զերդումնն զոր երդուաւ Աբրահամու հօր մերում. տալ մեզ. 74 Առանց երկիւղի, ի ձեռաց թշնամեաց փրկեալս։ Պաշտել զնա։ 75 Սրբութեամբ եւ արդարութեամբ առաջի նորա՝ զամենայն աւուրս կենաց մերոց։ 76 Եւ դու մանուկ մարգարէ բարձրելոյ կոչեսջիր. զի երթիցես առաջի երեսաց տեառն՝ պատրաստել զճանապարհս նորա։ 77 Տալ գիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան նորա. ի թողութիւն մեղաց նոցա։ 78 Վասն գթութեանց ողորմութեան Աստուծոյ մերոյ, որովք այց արասցէ մեզ արեգակն ի բարձանց 79 երեւել որոց ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու նստէին. ուղղել զոտս մեր՝ ի ճանապարհս խաղաղութեան։ 80 Եւ մանուկն աճէր եւ զօրանայր հոգւով. եւ էր յանապատս մինչեւ յօր երեւելոյ նորա Իսրայէլի։
 5. Уважаемый kars, Благодарю за ответ. Меня удивляет указания на многочисленные ошибки в одном куске текста и отсутствие их в другой части. К сожалению, сейчас под рукой нет печатного оригинала Библии Зохраба, если кто-либо имеет его, сравните, пожалуйста, тексты: Первая глава Евангелия от Матфея: 1 Գիրք ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյն դաւթի որդւոյն աբրահամու։ 2 Աբրահամ ծնաւ զիսահակ։ Իսահակ ծնաւ զյակովբ։ Յակովբ ծնաւ զյուդայ եւ եղբայր նորա։ 3 Յուդայ ծնաւ զփարէս եւ զղարա ի թամարայ։ Փարէս ծնաւ զեղբովն։ Եղբովն ծնաւ զարամ։ 4 Արամ ծնաւ զամինադաբ։ Ամինադաբ ծնաւ զնաասովն։ Նաասովն ծնաւ զսաղմովն։ 5 Սաղմովն ծնաւ զբոսս ի հռեքաբայ։ Բոսս ծնաւ զովբէդ, ի հռութայ։ Ովբէդ ծնաւ զյեսսէ։ Յեսսէ ծնաւ զդաւիթ։ 6 Դաւիթ ծնաւ զսողովմոն ի կնոջէն ուրիայ։ Սողովմոն ծնաւ զըռոբովամ։ 7 Րոբովամ ծնաւ զաբիա։ Աբիա ծնաւ զասափ։ 8 Ասափ ծնաւ զյովսափաթ։ Յովսափաթ ծնաւ զյովրամ։ Յովրամ ծնաւ զոզիա։ 9 Ոզիա ծնաւ զյովաթամ։ Յովաթամ ծնաւ զաքազ։ Աքազ ծնաւ զեզեկիայ։ 10 Եզեկիա ծնաւ զմանասէ։ Մանասաէ ծնաւ զամովս։ Ամովս ծնաւ զյովսիա։ 11 Յովսիա ծնաւ զյեքոնիա, եւ զեղբայրս նորա առ գերութեամբն բաբելացւոց։ 12 Յետ գերութեան բաբելացւոց ծնաւ յեքոնիա զսաղաթիէլ։ Սաղաթիէլ ծնաւ զզորաբաբէլ։ 13 Զորաբաբէլ ծնաւ զաբիուդ։ Աբիուդ ծնաւ զեղիակիմ։ Եղիակիմ ծնաւ զազովր։ 14 Ազովր ծնաւ զսադովկ։ Սադովկ ծնաւ զաքին։ Աքին ծնաւ զեղիուդ։ 15 Եղիուդ ծնաւ զեղէազար։ Եղէազար ծնաւ զմաաթան։ Մաաթան ծնաւ զՅակովբ։ 16 Յակովբ ծնաւ զյովսէփ զայրն մարեմայ՝ որում խօսեցեալ զՄարիամ կոյս. յորմէ ծնաւ Յիսուս, որ անուանեցաւ Քրիստոս։ 17 Արդ ամենայն ազգքն յաբրահամէ մինչեւ ի դաւիթ՝ ազգք չորեքտասանք։ Եւ ի դաւթէ մինչեւ ի գերութիւն բաբելացւոց՝ ազգք չորեքտասանք։ Եւ ի գերութենէն բաբելացւոց մինչեւ ի Քրիստոս ազգք չորեքտասանք։ 18 Եւ Յիսուսի Քրիստոսի ծնունդն՝ էր այսպէս։ Խօսեալ զմայր նորա Մարիամ յովսէփու, մինչչեւ եկեալ առ միմեանս՝ գտաւ յղացեալ ի հոգւոյն սրբոյ։ 19 Եւ յովսէփ այրն նորա, քանզի արդար էր՝ եւ ոչ կամէր առակել զնա, խորհեցաւ լռելեայն արձակել զնա։ 20 Եւ մինչ դեռ նա զայս ածէր զմտաւ, ահա հրեշտակ տեառն ի տեսելեան երեւեցա նմա՝ եւ ասէ. յովսէփ որդի դաւթի, մի երկնչիր առնուլ առ քեզ զմարիամ կին քո. քանզի որ ի նմայն ծնեալ է ի հոգւոյն սրբոյ է։ 21 Ծնցի որդի, եւ կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս. զի նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց։ 22 Այլ այս ամենայն եղեւ, զի լցցի որ ասացաւն ի տեառնէ ի ձեռն եսայայ մարգարէի։ 23 ահա կոյս յղասցի՝ եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցեն զանուն նորա էմանուէլ. որ թարգմանի՝ ընդ մեզ է Աստուած։ 24 Եւ զարթուցեալ յովսէփ ի քնոյ անտի, արար որպէս հրամայեաց նմա հրեշտական տեառն, եւ առ յինքն զկինն իւր։ 25 Եւ ոչ գիտէր զնա, մինչեւ ծնաւ զորդին իւր զանդրանիկ. եւ կոչեաց զանուն նորա Յիսուս։ Первая глава Евангелия от Марка: 1Սկիզբն աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ Աստուծոյ։ 2 Որպէս եւ գրեալ է ի մարգարէս։ Ահաւասիկ ես առաքեմ զհրեշտակ իմ առաջի քոյ։ 3 Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ տեառն, եւ ուղիղս արարէք զշաւիղս նորա։ 4 Եւ եղեւ՝ զի յովհաննէս մկրտէր յանապատի, եւ քարոզէր մկրտութիւն ապաշխարհութեան ի թողութիւն մեղաց։ 5 Եւ երթայր առ նա ամենայն աշխարհն հրէաստանի, եւ երուսաղէմացիք ամենեքեան. եւ մկրտէին ի նմանէ ի յորդանան գետ խոստովանելով զմեղս իւրեանց։ 6 Եւ էր յովհաննէս զգեցեալ ստեւ ուղտու, եւ գոտի մաշկեղէն ընդ մէջ իւր։ եւ կերակուր նորա մարախ եւ մեղր վայրենի։ 7 Քարոզէր եւ ասէր. գայ զօրագոյնն քան զիս զկնի իմ, որում չեմ բաւական խոնարհել՝ լուծել զխրացս կօշկաց նորա։ 8 Ես մկրտեցի զձեզ ջրով, եւ նա մկրտեսցէ զձեզ հոգւով սրբով։ 9 Եւ եղեւ յաւուրսն յայնոսիկ եկն Յիսուս ի նազարեթէ գալիլեացւոց, եւ մկրտեցաւ ի յովհաննէ ի յորդանան։ 10 Եւ նոյն ժամայն ընդ վերանալ ի ջրոցն, ետես ցելեալ զերկինս, եւ զհոգին Աստուծոյ իբրեւ զաղաւնի՝ զի իջանէր ի վերայ նորա։ 11 Ձայն եղեւ յերկնից՝ եւ ասէ. դու ես որդի իմ սիրելի, ընդ քեզ հաճեցայ։ 12 Եւ նոյն ժամայն՝ հոգին հանէ զնա յանապատ։ 13 Եւ էր նա անդ զաւուրս քառասուն փորձեալ ի սատանայէ։ եւ էր ընդ գազանս, եւ հրեշտակք պաշտէին զնա։ 14 Եւ յետ մատնելոյն յովհաննու, եկն Յիսուս ի գալիլեա. քարոզէր զաւետարանն Աստուծոյ՝ եւ ասէր. 15 Թէ կատարեալ է ժամանակ, եւ հասեալ է արքայութիւն Աստուծոյ. ապաշխարեցէք՝ եւ հաւատացէք յաւետարանն։ 16 Իբրեւ անցանէր առ ծովեզերբն գալիլեացւոց, ետես զսիմովն եւ զանդրէաս եղբայր սիմովնի, զի արկեալ էր նոցա ուրկանս ի ծով. քանզի ձկնորսք էին։ 17 Եւ ասէ ցնոսա Յիսուս. եկայք զկնի իմ. եւ արարից զձեզ՝ լինել որսորդս մարդկան։ 18 Եւ վաղվաղակի թողեալ զուռկանսն, գնացին զհետ նորա։ 19 Եւ մատուցեալ անտի՝ սակաւիկ մի յառաջ, ետես զյակովբոս զեբեդեայ՝ եւ զյովհաննէս եղբայր նորա, եւ զնոսա ի նաւին մինչ կազմէին զուռկանս, եւ կոչեաց զնոսա։ 20 Եւ վաղվաղակի թողեալ զհայր իւրեանց զեբեդոս ի նաւին վարձկանօքն հանդերձ, գնացին զհետ նորա։ 21 Եւ մտանեն ի կափառնաում. եւ իսկ եւ իսկ ի շաբաթուն մտեալ ի ժողովուրդն, ուսուցանէր զնոսա։ 22 Եւ զարմանային ընդ վարդապետութիւն նորա, զի ուսուցանէր զնոսա իբրեւ իշխանութեամբ՝ եւ ոչ որպէս դպիրքն։ 23 Եւ էր ի ժողովրդեանն նոցա այր մի, յորում այս պիղծ գոյր ի նմա. որ աղաղակեաց եւ ասէ։ 24 Թոյլ տուր, զի կայ՝ մեր եւ քո Յիսուս նազովրեցի, եկիր կորուսանել զմեզ. գիտեմք զքեզ՝ ով ես, սուրբն Աստուծոյ։ 25 Սաստեաց ի նա Յիսուս՝ եւ ասէ. կարկեաց՝ եւ ել ի դմանէ։ 26 Եւ զարկոյց զնա այս պիղծ. եւ աղաղակեաց ի ձայն մեծ, եւ ել ի նմանէ։ 27 Եւ զարմանային ամենեքին, մինչեւ հծծել ընդ միմեանս՝ եւ ասել. զինչ է այս նոր վարդապետութիւնս, զի իշխանութեամբ եւ այսոց պղծոց սաստէ, եւ հնազանդին սմա։ 28 Եւ ել լուր նորա ընդ ամենայնկողմն գալիլէացւոց։ 29 Եւ վաղավաղակի ելեալ ի ժողովրդենէն, եկն ի տուն սիմովնի եւ անդրեայ՝ յակովբաւ եւ յովհաննու հանդերձ։ 30 Եւ զոքանջ սիմովնի դնէր ջերմեալ. եւ վաղվաղակի ասեն ցնա վասն նորա։ 31 Եւ մատուցեալ յարոյց զնա՝ կալեալ զձեռանէ նորա. եւ եթող զնա տենդն, եւ պաշտէր զնոսա։ 32 Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ ի մտանել արեգականն, բերին առ նա զամենայն հիւանդս եւ զդիւահարս. 33 Եւ էր ամենայն քաղաքն ժողովեալ առ դուրսն։ 34 Եւ բժշկեաց բազում հիւանդս ի պէսպէս ախտից։ Եւ դեւս բազումս եհան։ եւ ոչ տայր խօսել դիւացն, զի գիտէին զնա՝ թէ Քրիստոսն է։ 35 Եւ ընդ այգ ընդ առաւօտն՝ յարուցեալ՝ ել եւ գնաց յանապատ տեղի, եւ անդ կայր յաղօթս։ 36 Եւ գնաց զհետ նորա սիմովն՝ եւ որ ընդ նմայն էին։ 37 Եւ իբրեւ գտին զնա՝ ասեն ցնա, թէ ամենեքին խնդրեն զնքեզ։ 38 Եւ ասէ ցնոսա. եկայք երթիցուք եւ յայլ մօտաւոր գեղաքաղաքսն, զի եւ անդ քարոզեցից. զի յայս իսկ եկեալ եմ։ 39 Եւ քարոզէր ի ժողովուրդս նոցա ընդ ամենայն գալիլեացիս, եւ դեւս հանէր։ 40 Գայ առ նա բորոտ մի, աղաչէր ի ծունր իջանէր՝ եւ ասէր. տէր՝ եթէ կամիս, կարող ես զիս բժշկել։ 41 Իսկ Յիսուս գթացեալ՝ ձգեաց զձեռն, մերձեցաւ ի նա՝ եւ ասէ ցնա, կամիմ՝ սրբեաց։ 42 Եւ իբրեւ ասացն ցնա, վաղվաղակի գնաց ի նմանէ բորոտութիւնն, եւ սրբեցաւ։ 43 Եւ սաստեալ նմա՝ եհան զնա արտաքս վաղվաղակի, եւ ասէ ցնա։ 44 Զգոյշ լեր, մի ինչ ասիցես. այլ երթ ցոյց զքեզ քահանային. եւ մատո Վասն սրբութեան քոյ պատարագ՝ զոր հրամայաց մովսէս՝ ի վկայութիւն նոցա։ 45 Եւ նա ելեալ սկսաւ քարոզել յոյժ, եւ հռչակ հարկանել զբանն, մինչեւ ոչ կարող լինել նմա յայտնապէս ի քաղաք մտանել, այլ արտաքոյ յանապատ տեղիս էր. եւ գային առ նա յամենայն կողմանց։
 6. Постараюсь сейчас написать на грабаре: 1 Ի սկզբանէ էր բանն. եւ բանն էր առ Աստուած. եւ Աստուած էր բանն։ 2 Նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած։ 3 Ամենայն ինչ՝ նովաւ եղեւ. եւ առանց նորա եղեւ եւ ոչինչ՝ որ ինչ եղեւն։ 4 Նովաւ՝ կեանք էր, եւ կեանքն՝ էր լոյս մարդկան. 5 Եւ լոյսն՝ ի խաւարի անդ՝ լուսաւոր էր, եւ խաւար՝ նմա ոչ եղեւ հասու։ 6 Եղեւ այր մի առաքեալ յԱստուծոյ. անուն նմա Յովհաննէս։ 7 Սա՝ եկն ի վկայութիւն զի վկայեսցէ վասն լուսոյն. զի ամենեքին հաւատասցեն նովաւ։ 8 Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն լուսոյն։
 7. Уважаемый kars, Благодарю Вас за ответ. Прошу Вас уделить внимание еще одному абзацу. Скажите, пожалуйста, в приведенном ниже тексте (начало Евангелия от Иоанна) есть ошибки?
 8. Kars, Не могли бы Вы указать мне на "уйму ошибок в грамматике и правописании в древнеармянском и западноармянском вариантах". Вы уверены, что это именно ошибки, а не отличия указанных языков от ашхарабар? Если я, например, с точки зрения русской грамматики буду править украинские или беларусские тексты. Я к сожалению, не знаю грабар и западноармянского языков и мог бы допустить ошибки в конвертации текстов. Однако Славянкой пользуются многие армянские священники, мне никто не писал о ошибках. На сегодняшний день подготовлен почти весь Новый Завет (не готов только Апокалипсис) и треть Ветхого Завета на грабар.
 9. Здравствуйте Kars, Спасибо за ответы. Обе эти книги у меня есть. Лексикон Гезениуса - вешь хорошая, но, мне кажется, что выложенный на сайте http://www.greeklatin.narod.ru Лексикон Брауна, Драйвера и Бриггса всё же немного лучше. Впрочем, возможно мы в будущем выложим на этот сайт и Лексикон Гезениуса. Симфония же Стронга... ну она полезна только для читателей KJV.
 10. Грилихес Л., прот. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. М., 1996. Грилихес Л., прот. Практический курс библейско-арамейского языка. М., 1998. В формате DejaVu на http://www.sbible.boom.ru/qb.htm
 11. На сайт http://www.sbible.boom.ru , в раздел "Вопросы библеистики" выложено электронное факсимиле книги И.Д.Амусина "Кумранская община" (Изд-во «Наука», Главная редакция восточной литературы, М., 1983) Содержание: От автора Глава I. История открытий Глава II. Кумранскяе поселения Глава III. Библиотека кумранской общины Глава IV. Кумранская община 1. Хозяйственные занятия и социальные отношения 2. Организация и внутренняя жизнь общины §1. Самоназвания §2. Состав общины, учреждения и должностные лица §3. Порядок приема новых членов §4. Дисциплинарный Устав §5. Календарь §6. Вопрос о жертвоприношениях и спиритуализация культа §7. Ритуальные омовения §8. Общинные трапезы §9. Семья и брак 3. Идеологические воззрения 4. Учитель праведности и вопросы истории кумранской общины Глава V. К отождествлению кумранской общины. Кумранская община и ессеи Глава VI. Кумранская община и раннее христианство Примечания Транскрипция знаков еврейского и арамейского алфавита Сиглы кумранских рукописей Сокращенные названия библейских книг Сокращения Кумранские библиографии Библиография Указатель источников
 12. Новые материалы в разделе "Вопросы библеистики" сайта http://www.sbible.boom.ru : Книга Второзакония, пер. Селезнева М.Г и Тищенко С.В. (pdf) И. Левинская "Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры" (DjVu) Ю. Васильчева "Пятикнижие сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов" (DjVu) А. Фокин "Семитизмы в Новом Завете" (DjVu)
 13. Gesenius' Hebrew Grammar в переводе проф. К.Коссовича, СПб, 1874, В формате DjVu, 15,7 MB. http://www.sbible.boom.ru , раздел "Вопросы библеистики".
 14. На сайте http://www.sbible.boom.ru в разделе "Вопросы библеистики"