Sergej

Forumjan
 • Content count

  94
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Sergej

 1. Щедровицкий Д.В. "Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево", 1088 с., pdf, 10.6 MB. Аннотация: " Мно­го­том­ное из­да­ние «Вве­де­ние в Вет­хий За­вет» пред­став­ля­ет со­бой не имею­щий ана­ло­гов со­вре­мен­ный сис­те­ма­ти­че­ский ком­мен­та­рий к Биб­лии, на­пи­сан­ный из­вест­ным оте­че­ст­вен­ным тео­ло­гом, по­этом и пе­ре­во­дчи­ком. В ос­но­ву из­да­ния лег­ли учеб­ные кур­сы по биб­леи­сти­ке, про­чи­тан­ные ав­то­ром в ря­де свет­ских и ду­хов­ных ву­зов г. Мо­ск­вы. На­стоя­щая кни­га объ­е­ди­ня­ет три от­дель­ных то­ма, со­во­куп­но со­дер­жа­щих тол­ко­ва­ние ко все­му Пя­ти­кни­жию Мои­сее­ву (То­ре). Очередное переиз­да­ние этой завоевавшей популярность у широкого читателя книги от­ли­ча­ет­ся наиболее выверен­ной ре­дак­ци­ей тек­ста. Издание снабжено раз­ви­тым спра­воч­ным ап­па­ра­том и актуализированным списком литературы по библеистике." Бесспорно спорный, но интересный труд. Если с самого начала понимать, что словом "предание" автор может обозначить всё, что угодно, вплоть до гностических побасенок, и не предавать этому значение - читать интересно. Скачать: http://www.stroitrest.org.ua/books.htm
 2. Вот, нашел сегодня в Сети. Книга очень интересная: Клеон Л. Роджерс-младший, Клеон Л. Роджерс III "Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета" Это тот «инструментарий», объемом в 1000 страниц, которого так не хватало в наших школах. Перевод греческих слов с последующим морфологическим и синтаксическим анализом, ссылки на источники и другую справочную литературу, делают это издание полезным и необходимым для студентов богословских школ. Понимая, что в изучении греческого Нового Завета существует множество разных подходов, авторы сосредоточились на значении греческого текста, не вдаваясь детально в сопоставление разных точек зрения. Все стихи из канонических книг Библии приводятся и нумеруются по русскому Синодальному переводу. При составлении грамматических комментариев, авторы достаточно широко отразили семантику синтаксических связей. В связи с этим, используемая в книге лингвистическая классификация отличается от принятой в учебнике древнегреческого языка С. И. Соболевского. Авторы использовали нумерацию новозаветных греческих слов по системе Гудрика — Коленбергера; а чтобы читателям было легче с нею работать, в книге помещена таблица соответствий этих номеров по указателю Стронга. http://www.lingvokey.narod.ru
 3. Lateralis, там нет сканов печатного издания
 4. Первая глава Евангелия от Луки: 1 Քանզի բազումք յօժարեցին վերստին կարգել զպատմութիւնն վասն իրացն հաստատելոց ի մեզ. 2 Որպէս աւանդեցին մեզ՝ որ ի սկզբանէ ականատես եւ սպասաւորք եղեն բանին։ 3 Կամ եղեւ եւ ինձ որ ի սկզբանէ զհետ երթեալ էի ամենայնի ճշմարտութեամբ, կարգաւ գրել քեզ՝ քաջդ Թէոփիլէ. 4 Զի ծանիցես զբանիցն՝ որոց աշակերտեցար. զճշմարտութիւնն։ 5 Եւ եղեւ յաւուրս Հերովդի արքայի Հրեաստանին, քահանայ ոմն՝ անուն Զաքարիա ի դասակարգէ Աբիայ. եւ կին նորա ի դստերաց Ահարովնի, եւ անուն նորա Եղիսաբեթ։ 6 Եւ էին արդարք երկոքին առաջի Աստուծոյ, գնային յամենայն պատուիրանս եւ յիրաւունս տեառն՝ անարատք։ 7 Եւ ոչ գոյր նոցա որդեակ. քանզի Եղիսաբեթ ամուլ էր, եւ երկոքեան՝ անցեալ էին զաւուրբք իւրեանց։ 8 Եւ եղեւ ի քահանայանալն նորա ըստ կարգի աւուրցն հասանելոյ առաջի Աստուծոյ, 9 Ըստ օրինի քահանայութեանն՝ եհաս նմա խունկ արկանել՝ մտեալ ի տաճարն Տեառն։ 10 Եւ ամենայն բազմութիւն ժողովրդեանն կային յաղօթս արտաքոյ՝ ի ժամու խնկոցն։ 11 Եւ երեւեցաւ նմա հրեշտակ Տեառն. զի կայր ընդ աջմէ սեղանոյ խնկոցն։ 12 Եւ խռովեցաւ Զաքարիա՝ իբրեւ ետես, եւ անկաւ ահ ի վերայ նորա։ 13 Ասէ ցնա հրեշտակն տեառն. մի երկնչիր Զաքարիա, զի լսելի եղեն աղօթք քո, եւ կին քո Եղիսաբեթ՝ ծնցի քեզ որդի, եւ կոչեսցես զանուն նորա Յովհաննէս։ 14 Եւ եղիցի քեզ ուրախութիւն եւ ցնծութիւն. եւ բազումք ի ծննդեան նորա խնդասցեն. 15 Զի եղիցի մեծ առաջի տեառն. եւ գինի եւ օղի մի արբցէ. եւ հոգւով սրբով լցցի անդստին յորովայնէ մօր իւրոյ։ 16 Եւ զբազումս յորդւոցն Իսրայէլի դարձուսցէ ի տէր Աստուած իւրեանց։ 17 Եւ ինքն եկեսցէ առաջի նորա հոգւով զօրութեամբ Եղիայի, դարձուցանել զսիրտս հարց յորդիս, եւ զանհաւանս յիմաստութիւն յարդարոց. պատրաստել Տեառն ժողովուրդ կազմեալ։ 18 Եւ ասէ Զաքարիա ցհրեշտակն, եւ իւ գիտացից զայդ. զի ես՝ ծեր եմ, եւ կին իմ անցեալ զաւուրբք իւրովք։ 19 Պատասխանի ետ հրեշտակն՝ եւ ասէ ցնա. ես եմ Գաբրիէլ՝ որ կամ առաջի Աստուծոյ, եւ առաքեցայ խօսել ընդ քեզ՝ եւ աւետարանել քեզ զայդ։ 20 Եւ ահա՝ եղիցես համր, եւ մի կարասցես խօսել մինչեւ ցօրն՝ յորում այդ լինիցի. փոխանակ զի ոչ հաւատացեր բանից իմոց՝ որք լցցին ի ժամանակի իւրեանց։ 21 Եւ ժողովուրդն՝ ակն ունէր Զաքարիայ, եւ զարմանային ընդ յամելն նորա ի տաճարին, 22 Եւ իբրեւ ել՝ ոչ կարէր խօսել ընդ նոսա, եւ իմացան՝ եթէ տեսիլ ետես ի տաճարին։ եւ նա՝ նշանացի խօսէր ընդ նոսա, եւ կայր պապանձեալ։ 23 Եւ եղեւ իբրեւ լցան աւուրք պաշտաման նորա, գնաց ի տուն իւր։ 24 Եւ յետ աւուրցն այնոցիկ՝ յղացաւ Եղիսաբեթ կինն նորա, եւ թաքուցանէր զանձն ամիսս հինգ, եւ ասէր. 25 Զինչ գործ գործեաց ընդ իս տէր, յաւուրս յոր հայեցաւ յիս բառնալ զնախատինս իմ ի մարդկանէ։ 26 Եւ յամսեանն վեցերորդի, առաքեցաւ Գաբրիէլ հրեշտակ յԱստուծոյ ի քաղաք մի Գալիլեացւոց, որում անուն էր Նազարեթ, 27 Առ կոյս խօսեցեալ առն՝ որում անուն էր Յովսէփ՝ եւ ի տանէ Դաւթի. եւ անուն կուսին Մարիամ։ 28 Եւ եկեալ առ նա՝ ասէ. ուրախ լեր բերկրեալդ, տէր ընդ քեզ։ 29 Եւ նա՝ ընդ բանսն խռովեցաւ, եւ խորհէր ընդ միտս՝ թէ որպիսի ինչ իցէ ողջոյնս այս։ 30 Եւ ասէ ցնա Հրեշտակն. մի երկնչիր Մարիամ, զի գտեր շնորհս յԱստուծոյ, 31 Եւ ահա՝ յղասջիր՝ եւ ծնցես որդի. եւ կոչեսցեն զանուն նորա Յիսուս. 32 Նա եղիցի մեծ, եւ որդի բարձրելոյ կոչեսցի, եւ տացէ նմա Տէր Աստուած զաթոռն Դաւթի հօրն նորա. եւ թագաւորեսցէ ի վերայ տանն Յակովբայ ի յաւիտեանս. 33 Եւ թագաւորութեան նորա վախճան մի լիցի։ 34 Եւ ասէ Մարիամ ցհրեշտակն. զիարդ լինիցի ինձ այդ, քանզի զայր ոչ գիտեմ։ 35 Պատասխանի ետ հրեշտակն եւ ասէ ցնա. հոգի սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զօրութիւն բարձրելոյ հովանի լիցի ի վերայ քո. քանզի եւ որ ծնանելոցն է ի քէն՝ սուրբ է, եւ որդի Աստուծոյ կոչեսցի։ 36 Եւ ահա՝ Եղիսաբեթ ազգական քո. եւ նա յղի է ի ծերութեան իւրում, եւ այս՝ վեցերորդ ամիս է նորա՝ որ ամուլն կոչեցեալ էր։ 37 Զի ոչ տկարասցի առ յԱստուծոյ ամենայն բան։ 38 Եւ ասէ Մարիամ. ահաւասիկ՝ կամ աղախին տեառն, եղիցի ինձ ըստ բանի քում, եւ գնաց ի նմանէ հրեշտակն։ 39 Յարուցեալ Մարիամ յաւուրսն յայնոսիկ, գնաց ի լեռնակողմ փութապէս ի քաղաքն Յուդայ։ 40 Եւ եմուտ ի տուն Զաքարիայ, եւ ետ ողջոյն Եղիսաբեթի, 41 Եւ եղեւ իբրեւ լուաւ զողջոյնն Մարիամու Եղիսաբեթ. խաղաց մանուկն յորովայնի նորա։ Եւ լցաւ Եղիսաբեթ հոգւով սրբով. 42 Եւ ի ձայն բարձր աղաղակեաց եւ ասէ. օրհնեալ ես դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է պտուղ որովայնի քոյ։ 43 Եւ ուստի է ինձ այս, զի եկեսցէ մայր տեառն իմոյ առ իս։ 44 Զի ահաւասիկ՝ իբրեւ եղեւ ձայն ողջունի քոյ յականջս իմ, խաղաց ցնծալով մանուկս յորովայնի իմում։ 45 Եւ երանի որ հաւատայցէ՝ եթէ եղիցի կատարումն ասացելոցս նմա ի տեառնէ· 46 Եւ ասէր Մարիամ. Մեծացուսցէ անձն իմ զտէր. 47 Եւ ցնծացաւ հոգի իմ յԱստուած փրկիչ իմ։ 48 Զի հայեցաւ ի խոնարհութիւն աղախնոյ իւրոյ. Զի ահա՝ յայսմ հետէ երանեսցեն ինձ ամենայն ազգք։ 49 Զի արար ինձ մեծամեծս հզօրն. եւ սուրբ է անուն նորա։ 50 Եւ ողորմութիւն նորա ազգաց յազգս երկիւղածաց իւրոց։ 51 Արար զօրութիւն բազկաւ իւրով. ցրուեաց զամբարտաւանս մտօք սրտից իւրեանց։ 52 Քակեաց զհզօրս յաթոռոց, եւ բարձրացոյց զխոնարհս։ 53 Զքաղցեալս լցոյց բարութեամբ, եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս։ 54 Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրում, յիշել զողորմութիւնս. 55 Որպէս խօսեցաւ առ հարս մեր՝ Աբրահամու եւ զաւակի նորա ի յաւիտեան։։ 56 Եկաց Մարիամ առ նմա իբրեւ ամիսս երիս, եւ դարձաւ ի տուն իւր։ 57 Եւ Եղիսաբեթի լցան ժամանակք ծնանելոյ, եւ ծնաւ որդի։ 58 Եւ լուան որ շուրջ զնովաւ էին, եւ ազգատոհմ նորա, զի մեծ արար տէր զողորմութիւն իւր ընդ նմա. եւ խնդացին ընդ նմա։ 59 Եւ եղեւ յաւուրն ութերորդի՝ եկին թլփատել զմանուկն, եւ կոչէին զնա յանուն հօր իւրոյ Զաքարիա։ 60 Պատասխանի ետ մայր նորա եւ ասէ. ոչ այլ կոչեսցի Յովհաննէս։ 61 Եւ ասեն ցնա. քանզի ոչ ոք է յազգի քում որոյ կոչի անուն Յովհաննէս. 62 Ակն արկէին հօրն նորա թէ զինչ կամիցի կոչել զնա։ 63 Եւ խնդրեաց տախտակ՝ գրեաց եւ ասէ. Յովհաննէս է անուն դորա։ եւ զարմացան ամենեքին։ 64 Եւ բացաւ բերան նորա վաղվաղակի՝ եւ լեզու նորա, եւ խօսէր՝ եւ օրհնէր զԱստուած։ 65 Եւ եղեւ ահ ի վերայ ամենեցուն որ լսէին զայս, եւ որ շուրջ բնակեալն էին զնոքօք, եւ ընդ ամենայն լեռնակողմն Հրէաստանի, պատմէին ամենայն բանքս այսոքիկ։ 66 Եւ եդին ամենեքեան որ լսէին՝ ի սիրտս իւրեանց՝ եւ ասեն. զինչ լինիցի մանուկս այս, եւ ձեռն տեառն էր ընդ նմա։ 67 Եւ Զաքարիա հայր նորա լցաւ հոգւով սրբով, մարգարեացաւ եւ ասէ։ 68 Օրհնեալ տէր Աստուած Իսրայէլի. զի յայց ել մեզ՝ եւ արար փրկութիւն ժողովրդեան իւրում։ 69 Եւ յարոյց եղջիւր փրկութեան մեզ ի տանէ Դաւթի ծառայի իւրոյ։ 70 Որպէս խօսեցաւ բերանով սրբոց՝ որ յաւիտենից մարքարէքն նորա էին։ 71 Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց, եւ ի ձեռաց ամենայն ատելեաց մերոց. 72 Առնել ողորմութիւն ընդ հարս մեր, եւ յիշել զուխտն իւր սուրբ։ 73 Զերդումնն զոր երդուաւ Աբրահամու հօր մերում. տալ մեզ. 74 Առանց երկիւղի, ի ձեռաց թշնամեաց փրկեալս։ Պաշտել զնա։ 75 Սրբութեամբ եւ արդարութեամբ առաջի նորա՝ զամենայն աւուրս կենաց մերոց։ 76 Եւ դու մանուկ մարգարէ բարձրելոյ կոչեսջիր. զի երթիցես առաջի երեսաց տեառն՝ պատրաստել զճանապարհս նորա։ 77 Տալ գիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան նորա. ի թողութիւն մեղաց նոցա։ 78 Վասն գթութեանց ողորմութեան Աստուծոյ մերոյ, որովք այց արասցէ մեզ արեգակն ի բարձանց 79 երեւել որոց ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու նստէին. ուղղել զոտս մեր՝ ի ճանապարհս խաղաղութեան։ 80 Եւ մանուկն աճէր եւ զօրանայր հոգւով. եւ էր յանապատս մինչեւ յօր երեւելոյ նորա Իսրայէլի։
 5. Уважаемый kars, Благодарю за ответ. Меня удивляет указания на многочисленные ошибки в одном куске текста и отсутствие их в другой части. К сожалению, сейчас под рукой нет печатного оригинала Библии Зохраба, если кто-либо имеет его, сравните, пожалуйста, тексты: Первая глава Евангелия от Матфея: 1 Գիրք ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյն դաւթի որդւոյն աբրահամու։ 2 Աբրահամ ծնաւ զիսահակ։ Իսահակ ծնաւ զյակովբ։ Յակովբ ծնաւ զյուդայ եւ եղբայր նորա։ 3 Յուդայ ծնաւ զփարէս եւ զղարա ի թամարայ։ Փարէս ծնաւ զեղբովն։ Եղբովն ծնաւ զարամ։ 4 Արամ ծնաւ զամինադաբ։ Ամինադաբ ծնաւ զնաասովն։ Նաասովն ծնաւ զսաղմովն։ 5 Սաղմովն ծնաւ զբոսս ի հռեքաբայ։ Բոսս ծնաւ զովբէդ, ի հռութայ։ Ովբէդ ծնաւ զյեսսէ։ Յեսսէ ծնաւ զդաւիթ։ 6 Դաւիթ ծնաւ զսողովմոն ի կնոջէն ուրիայ։ Սողովմոն ծնաւ զըռոբովամ։ 7 Րոբովամ ծնաւ զաբիա։ Աբիա ծնաւ զասափ։ 8 Ասափ ծնաւ զյովսափաթ։ Յովսափաթ ծնաւ զյովրամ։ Յովրամ ծնաւ զոզիա։ 9 Ոզիա ծնաւ զյովաթամ։ Յովաթամ ծնաւ զաքազ։ Աքազ ծնաւ զեզեկիայ։ 10 Եզեկիա ծնաւ զմանասէ։ Մանասաէ ծնաւ զամովս։ Ամովս ծնաւ զյովսիա։ 11 Յովսիա ծնաւ զյեքոնիա, եւ զեղբայրս նորա առ գերութեամբն բաբելացւոց։ 12 Յետ գերութեան բաբելացւոց ծնաւ յեքոնիա զսաղաթիէլ։ Սաղաթիէլ ծնաւ զզորաբաբէլ։ 13 Զորաբաբէլ ծնաւ զաբիուդ։ Աբիուդ ծնաւ զեղիակիմ։ Եղիակիմ ծնաւ զազովր։ 14 Ազովր ծնաւ զսադովկ։ Սադովկ ծնաւ զաքին։ Աքին ծնաւ զեղիուդ։ 15 Եղիուդ ծնաւ զեղէազար։ Եղէազար ծնաւ զմաաթան։ Մաաթան ծնաւ զՅակովբ։ 16 Յակովբ ծնաւ զյովսէփ զայրն մարեմայ՝ որում խօսեցեալ զՄարիամ կոյս. յորմէ ծնաւ Յիսուս, որ անուանեցաւ Քրիստոս։ 17 Արդ ամենայն ազգքն յաբրահամէ մինչեւ ի դաւիթ՝ ազգք չորեքտասանք։ Եւ ի դաւթէ մինչեւ ի գերութիւն բաբելացւոց՝ ազգք չորեքտասանք։ Եւ ի գերութենէն բաբելացւոց մինչեւ ի Քրիստոս ազգք չորեքտասանք։ 18 Եւ Յիսուսի Քրիստոսի ծնունդն՝ էր այսպէս։ Խօսեալ զմայր նորա Մարիամ յովսէփու, մինչչեւ եկեալ առ միմեանս՝ գտաւ յղացեալ ի հոգւոյն սրբոյ։ 19 Եւ յովսէփ այրն նորա, քանզի արդար էր՝ եւ ոչ կամէր առակել զնա, խորհեցաւ լռելեայն արձակել զնա։ 20 Եւ մինչ դեռ նա զայս ածէր զմտաւ, ահա հրեշտակ տեառն ի տեսելեան երեւեցա նմա՝ եւ ասէ. յովսէփ որդի դաւթի, մի երկնչիր առնուլ առ քեզ զմարիամ կին քո. քանզի որ ի նմայն ծնեալ է ի հոգւոյն սրբոյ է։ 21 Ծնցի որդի, եւ կոչեսցես զանուն նորա Յիսուս. զի նա փրկեսցէ զժողովուրդ իւր ի մեղաց իւրեանց։ 22 Այլ այս ամենայն եղեւ, զի լցցի որ ասացաւն ի տեառնէ ի ձեռն եսայայ մարգարէի։ 23 ահա կոյս յղասցի՝ եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցեն զանուն նորա էմանուէլ. որ թարգմանի՝ ընդ մեզ է Աստուած։ 24 Եւ զարթուցեալ յովսէփ ի քնոյ անտի, արար որպէս հրամայեաց նմա հրեշտական տեառն, եւ առ յինքն զկինն իւր։ 25 Եւ ոչ գիտէր զնա, մինչեւ ծնաւ զորդին իւր զանդրանիկ. եւ կոչեաց զանուն նորա Յիսուս։ Первая глава Евангелия от Марка: 1Սկիզբն աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի որդւոյ Աստուծոյ։ 2 Որպէս եւ գրեալ է ի մարգարէս։ Ահաւասիկ ես առաքեմ զհրեշտակ իմ առաջի քոյ։ 3 Ձայն բարբառոյ յանապատի, պատրաստ արարէք զճանապարհ տեառն, եւ ուղիղս արարէք զշաւիղս նորա։ 4 Եւ եղեւ՝ զի յովհաննէս մկրտէր յանապատի, եւ քարոզէր մկրտութիւն ապաշխարհութեան ի թողութիւն մեղաց։ 5 Եւ երթայր առ նա ամենայն աշխարհն հրէաստանի, եւ երուսաղէմացիք ամենեքեան. եւ մկրտէին ի նմանէ ի յորդանան գետ խոստովանելով զմեղս իւրեանց։ 6 Եւ էր յովհաննէս զգեցեալ ստեւ ուղտու, եւ գոտի մաշկեղէն ընդ մէջ իւր։ եւ կերակուր նորա մարախ եւ մեղր վայրենի։ 7 Քարոզէր եւ ասէր. գայ զօրագոյնն քան զիս զկնի իմ, որում չեմ բաւական խոնարհել՝ լուծել զխրացս կօշկաց նորա։ 8 Ես մկրտեցի զձեզ ջրով, եւ նա մկրտեսցէ զձեզ հոգւով սրբով։ 9 Եւ եղեւ յաւուրսն յայնոսիկ եկն Յիսուս ի նազարեթէ գալիլեացւոց, եւ մկրտեցաւ ի յովհաննէ ի յորդանան։ 10 Եւ նոյն ժամայն ընդ վերանալ ի ջրոցն, ետես ցելեալ զերկինս, եւ զհոգին Աստուծոյ իբրեւ զաղաւնի՝ զի իջանէր ի վերայ նորա։ 11 Ձայն եղեւ յերկնից՝ եւ ասէ. դու ես որդի իմ սիրելի, ընդ քեզ հաճեցայ։ 12 Եւ նոյն ժամայն՝ հոգին հանէ զնա յանապատ։ 13 Եւ էր նա անդ զաւուրս քառասուն փորձեալ ի սատանայէ։ եւ էր ընդ գազանս, եւ հրեշտակք պաշտէին զնա։ 14 Եւ յետ մատնելոյն յովհաննու, եկն Յիսուս ի գալիլեա. քարոզէր զաւետարանն Աստուծոյ՝ եւ ասէր. 15 Թէ կատարեալ է ժամանակ, եւ հասեալ է արքայութիւն Աստուծոյ. ապաշխարեցէք՝ եւ հաւատացէք յաւետարանն։ 16 Իբրեւ անցանէր առ ծովեզերբն գալիլեացւոց, ետես զսիմովն եւ զանդրէաս եղբայր սիմովնի, զի արկեալ էր նոցա ուրկանս ի ծով. քանզի ձկնորսք էին։ 17 Եւ ասէ ցնոսա Յիսուս. եկայք զկնի իմ. եւ արարից զձեզ՝ լինել որսորդս մարդկան։ 18 Եւ վաղվաղակի թողեալ զուռկանսն, գնացին զհետ նորա։ 19 Եւ մատուցեալ անտի՝ սակաւիկ մի յառաջ, ետես զյակովբոս զեբեդեայ՝ եւ զյովհաննէս եղբայր նորա, եւ զնոսա ի նաւին մինչ կազմէին զուռկանս, եւ կոչեաց զնոսա։ 20 Եւ վաղվաղակի թողեալ զհայր իւրեանց զեբեդոս ի նաւին վարձկանօքն հանդերձ, գնացին զհետ նորա։ 21 Եւ մտանեն ի կափառնաում. եւ իսկ եւ իսկ ի շաբաթուն մտեալ ի ժողովուրդն, ուսուցանէր զնոսա։ 22 Եւ զարմանային ընդ վարդապետութիւն նորա, զի ուսուցանէր զնոսա իբրեւ իշխանութեամբ՝ եւ ոչ որպէս դպիրքն։ 23 Եւ էր ի ժողովրդեանն նոցա այր մի, յորում այս պիղծ գոյր ի նմա. որ աղաղակեաց եւ ասէ։ 24 Թոյլ տուր, զի կայ՝ մեր եւ քո Յիսուս նազովրեցի, եկիր կորուսանել զմեզ. գիտեմք զքեզ՝ ով ես, սուրբն Աստուծոյ։ 25 Սաստեաց ի նա Յիսուս՝ եւ ասէ. կարկեաց՝ եւ ել ի դմանէ։ 26 Եւ զարկոյց զնա այս պիղծ. եւ աղաղակեաց ի ձայն մեծ, եւ ել ի նմանէ։ 27 Եւ զարմանային ամենեքին, մինչեւ հծծել ընդ միմեանս՝ եւ ասել. զինչ է այս նոր վարդապետութիւնս, զի իշխանութեամբ եւ այսոց պղծոց սաստէ, եւ հնազանդին սմա։ 28 Եւ ել լուր նորա ընդ ամենայնկողմն գալիլէացւոց։ 29 Եւ վաղավաղակի ելեալ ի ժողովրդենէն, եկն ի տուն սիմովնի եւ անդրեայ՝ յակովբաւ եւ յովհաննու հանդերձ։ 30 Եւ զոքանջ սիմովնի դնէր ջերմեալ. եւ վաղվաղակի ասեն ցնա վասն նորա։ 31 Եւ մատուցեալ յարոյց զնա՝ կալեալ զձեռանէ նորա. եւ եթող զնա տենդն, եւ պաշտէր զնոսա։ 32 Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ ի մտանել արեգականն, բերին առ նա զամենայն հիւանդս եւ զդիւահարս. 33 Եւ էր ամենայն քաղաքն ժողովեալ առ դուրսն։ 34 Եւ բժշկեաց բազում հիւանդս ի պէսպէս ախտից։ Եւ դեւս բազումս եհան։ եւ ոչ տայր խօսել դիւացն, զի գիտէին զնա՝ թէ Քրիստոսն է։ 35 Եւ ընդ այգ ընդ առաւօտն՝ յարուցեալ՝ ել եւ գնաց յանապատ տեղի, եւ անդ կայր յաղօթս։ 36 Եւ գնաց զհետ նորա սիմովն՝ եւ որ ընդ նմայն էին։ 37 Եւ իբրեւ գտին զնա՝ ասեն ցնա, թէ ամենեքին խնդրեն զնքեզ։ 38 Եւ ասէ ցնոսա. եկայք երթիցուք եւ յայլ մօտաւոր գեղաքաղաքսն, զի եւ անդ քարոզեցից. զի յայս իսկ եկեալ եմ։ 39 Եւ քարոզէր ի ժողովուրդս նոցա ընդ ամենայն գալիլեացիս, եւ դեւս հանէր։ 40 Գայ առ նա բորոտ մի, աղաչէր ի ծունր իջանէր՝ եւ ասէր. տէր՝ եթէ կամիս, կարող ես զիս բժշկել։ 41 Իսկ Յիսուս գթացեալ՝ ձգեաց զձեռն, մերձեցաւ ի նա՝ եւ ասէ ցնա, կամիմ՝ սրբեաց։ 42 Եւ իբրեւ ասացն ցնա, վաղվաղակի գնաց ի նմանէ բորոտութիւնն, եւ սրբեցաւ։ 43 Եւ սաստեալ նմա՝ եհան զնա արտաքս վաղվաղակի, եւ ասէ ցնա։ 44 Զգոյշ լեր, մի ինչ ասիցես. այլ երթ ցոյց զքեզ քահանային. եւ մատո Վասն սրբութեան քոյ պատարագ՝ զոր հրամայաց մովսէս՝ ի վկայութիւն նոցա։ 45 Եւ նա ելեալ սկսաւ քարոզել յոյժ, եւ հռչակ հարկանել զբանն, մինչեւ ոչ կարող լինել նմա յայտնապէս ի քաղաք մտանել, այլ արտաքոյ յանապատ տեղիս էր. եւ գային առ նա յամենայն կողմանց։
 6. Постараюсь сейчас написать на грабаре: 1 Ի սկզբանէ էր բանն. եւ բանն էր առ Աստուած. եւ Աստուած էր բանն։ 2 Նա էր ի սկզբանէ առ Աստուած։ 3 Ամենայն ինչ՝ նովաւ եղեւ. եւ առանց նորա եղեւ եւ ոչինչ՝ որ ինչ եղեւն։ 4 Նովաւ՝ կեանք էր, եւ կեանքն՝ էր լոյս մարդկան. 5 Եւ լոյսն՝ ի խաւարի անդ՝ լուսաւոր էր, եւ խաւար՝ նմա ոչ եղեւ հասու։ 6 Եղեւ այր մի առաքեալ յԱստուծոյ. անուն նմա Յովհաննէս։ 7 Սա՝ եկն ի վկայութիւն զի վկայեսցէ վասն լուսոյն. զի ամենեքին հաւատասցեն նովաւ։ 8 Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն լուսոյն։
 7. Уважаемый kars, Благодарю Вас за ответ. Прошу Вас уделить внимание еще одному абзацу. Скажите, пожалуйста, в приведенном ниже тексте (начало Евангелия от Иоанна) есть ошибки?
 8. Kars, Не могли бы Вы указать мне на "уйму ошибок в грамматике и правописании в древнеармянском и западноармянском вариантах". Вы уверены, что это именно ошибки, а не отличия указанных языков от ашхарабар? Если я, например, с точки зрения русской грамматики буду править украинские или беларусские тексты. Я к сожалению, не знаю грабар и западноармянского языков и мог бы допустить ошибки в конвертации текстов. Однако Славянкой пользуются многие армянские священники, мне никто не писал о ошибках. На сегодняшний день подготовлен почти весь Новый Завет (не готов только Апокалипсис) и треть Ветхого Завета на грабар.
 9. Грилихес Л., прот. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. М., 1996. Грилихес Л., прот. Практический курс библейско-арамейского языка. М., 1998. В формате DejaVu на http://www.sbible.boom.ru/qb.htm
 10. Здравствуйте Kars, Спасибо за ответы. Обе эти книги у меня есть. Лексикон Гезениуса - вешь хорошая, но, мне кажется, что выложенный на сайте http://www.greeklatin.narod.ru Лексикон Брауна, Драйвера и Бриггса всё же немного лучше. Впрочем, возможно мы в будущем выложим на этот сайт и Лексикон Гезениуса. Симфония же Стронга... ну она полезна только для читателей KJV.
 11. На сайт http://www.sbible.boom.ru , в раздел "Вопросы библеистики" выложено электронное факсимиле книги И.Д.Амусина "Кумранская община" (Изд-во «Наука», Главная редакция восточной литературы, М., 1983) Содержание: От автора Глава I. История открытий Глава II. Кумранскяе поселения Глава III. Библиотека кумранской общины Глава IV. Кумранская община 1. Хозяйственные занятия и социальные отношения 2. Организация и внутренняя жизнь общины §1. Самоназвания §2. Состав общины, учреждения и должностные лица §3. Порядок приема новых членов §4. Дисциплинарный Устав §5. Календарь §6. Вопрос о жертвоприношениях и спиритуализация культа §7. Ритуальные омовения §8. Общинные трапезы §9. Семья и брак 3. Идеологические воззрения 4. Учитель праведности и вопросы истории кумранской общины Глава V. К отождествлению кумранской общины. Кумранская община и ессеи Глава VI. Кумранская община и раннее христианство Примечания Транскрипция знаков еврейского и арамейского алфавита Сиглы кумранских рукописей Сокращенные названия библейских книг Сокращения Кумранские библиографии Библиография Указатель источников
 12. Новые материалы в разделе "Вопросы библеистики" сайта http://www.sbible.boom.ru : Книга Второзакония, пер. Селезнева М.Г и Тищенко С.В. (pdf) И. Левинская "Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры" (DjVu) Ю. Васильчева "Пятикнижие сирийской Пешитты и экзегетические традиции арамейских таргумов" (DjVu) А. Фокин "Семитизмы в Новом Завете" (DjVu)
 13. Gesenius' Hebrew Grammar в переводе проф. К.Коссовича, СПб, 1874, В формате DjVu, 15,7 MB. http://www.sbible.boom.ru , раздел "Вопросы библеистики".
 14. На сайте http://www.sbible.boom.ru в разделе "Вопросы библеистики"
 15. На сайт http://www.sbible.boom.ru выложен H.G.Liddell and R.Scott "An Intermediate Greek-English Lexicon". Лексикон Лиддела и Скотта - это сокращенное издание Oxford Greek Lexicon, наиболее полного труда, охватывающего лексику древнегреческого языка с Гомера до отцов Церкви включая Септуагинту и Новый Завет.
 16. Еврейско-русский словарь Ветхого Завета со списком переводов в русской Библии Выложен на http://www.sbible.boom.ru . Электронное факсимиле.
 17. Господа, На сайт http://www.sbible.boom.ru в раздел "Вопросы библеистики" выложена книга И.А.Чистовича "История перевода Библии на русский язык". Книга профессора Санкт-Петербугской Духовной Академии Иллариона Алексеевича Чистовича (1828-1893), вышедшая в 1873 г., а затем переизданная в 1899 г., давно стала библиографической редкость. Несмотря на то, что со времени написания книги прошло более ста лет, труд Чистовича до сих пор является наиболее полным и подробным изложением истории русской Библии. В качестве приложения к книге И. А. Чистовича помещена статья председателя Русской Библейской Комиссии, профессора Санкт-Петербугской Духовной Академии Ивана Евсеевича Евсеева (1868-1921) "Собор и Библия", впервые напечатанная в 1917 г., в Петрограде, в Синодальной типографии. Содержание: Введение. Судьба Священного Писания в древней греческой и русской церкви. Оригинальные тексты священных книг Ветхого и Нового Завета. Перевод LХХ. Известнейшие опыты исправлений перевода LХХ. Древнейшие списки. Перевод Библии на славянский язык и история славянской Библии. I. Российское Библейское Общество. Учреждение Общества. Отчеты и известия Общества. Издания славянской Библии. Перевод священных книг Ветхого и Нового Завета на русский язык. Протесты против Российского Библейского Общества. Закрытие Российского Библейского Общества. Рассмотрение вредных (мистических) книг. II. Положение дел после закрытия Российского Библейского Общества. III. Перевод священных книг Ветхого Завета на русский язык протоиерея Г. П. Павского. IV. Перевод ветхозаветных книг с еврейского языка на русский архимандрита Макария. V. Приложения. Краткое историческое обозрение целей, хода и последствий учреждения Библейских Обществ в России. О злых действиях тайных обществ, выдумавших Библейское Общество в Европе и неусыпно чрез оное все к своей цели направляющих. VI. Возобновление перевода Библии на русский язык в 1856 г. VII. О системе переводов Библии на русский язык. VIII. Некоторые сведения о переводах Священного Писания Ветхого Завета на русский язык, изданных за границею и о переводах для евреев. IX. Приложение. И. Е. Евсеев "Собор и Библия"
 18. 1. О. Н. Штейнберг "Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета" (Вильна, 1878). http://www.greeklatin.narod.ru/hebdict/index.htm На сегодняшний день единственный полный древнееврейско-русский словарь. Однако пользоваться им стоит с осторожностью, иногда он дает неточные значения. Еще меньше подходят для изучения древнееврейского языка словари современного иврита. Вплоть до появления новых древнееврейско-русских словарей мы рекомендуем пользоваться современными западными словарями древнееврейского языка. 2. Brown F., Driver S. R., Briggs C. A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic. Oxford: Clarendon, 1907 (имеются многочисленные репринты издательств Clarendon и Hendrickson Publishers). http://www.greeklatin.narod.ru/bdb/o.htm В основе этого издания лежит немецкий словарь основателя современной гебраистики Вильгельма Гезениуса, неоднократно переиздававшийся и перерабатывавшийся учениками Гезениуса. Словарь содержит этимологии, каждое значение иллюстрируется примерами, для отдельных слов приведены все места, где эти слова встречаются в еврейской Библии. Слова даны по корневым гнездам (т. е. не в алфавитном порядке самих слов, а в алфавитном порядке их корней). Для удобства начинающих в репринтах издательства Hendrickson Publishers печатается алфавитный указатель древнееврейских слов и нестандартных грамматических форм со ссылками на соответствующую колонку самого словаря. До появления Browm-Driver-Briggs стандартным древнееврейско-английским словарем был перевод немецкого словаря Гезениуса, осуществленный Э. Робинсоном (1836). Словарь Гезениуса-Робинсона до сих пор переиздается репринтным способом в издательстве Baker. 3. Koehler L., Baumgartner W. Lexicon in Veteris Testamenti libros. Leiden, 1953 (неоднократно переиздавался репринтным образом; репринт 1957 г. носит название второго издания, хотя изменения и дополнения не были внесены в текст самого словаря, а изданы в качестве отдельного тома - Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti libros). Koehler-Baumgartner - это трехъязычный (древнееврейско-немецко-английский) словарь. Как и Brown-Driver-Briggs, он содержит.этимологии, примеры, а для ряда слов - полный список всех мест, где они встречаются в еврейской Библии. Во многих отношениях Koehler-Baumgartner современнее, чем Brown-Driver-Briggs, но английские переводы еврейских слов не всегда точны. Все слова даны в обычном алфавитном порядке. 4. Koehler L., Baumgartner W. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Revised by W. Baumgartner and J. Stamm. English translation under the supervision of M. Richardson. Vol. I-III, Leiden, 1994-1996. По сути дела, это совершенно новый словарь. В его основе лежит третье немецкое издание Koehler-Baumgartner (1967-1995), материал полностью пересмотрен с учетом последних достижений семитологии, переводы выверены заново. К сожалению, цена этого словаря делает его практически недоступным для студента. 5. Holladay W.L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden, 1988. Словарь для учащихся, составленный на основе второго и частично третьего издания словаря Koehler-Baumgartner. He содержит этимологии, примеры сведены к минимуму. Все переводы выверены заново. 6. Clines D.J.A. (ed.). The Dictionary of Classical Hebrew. Vol. I-III, Sheffield, 1993-1996. В этом словаре обработаны, кроме Библии, тексты, найденные в Кумране и в других местах Иудейской пустыни, надписи (вплоть до 200 г. н. э.) и текст книги Бен-Сиры. К настоящему моменту вышли три увесистых тома, до буквы Тет включительно. 7. Feyerabend К Langescheidt's Pocket Hebrew Dictionary to the Old Testament. 13th edition, New York, 1961. Карманный словарь для любителей изучать древнееврейский язык в электричках. Опыт показывает, что наибольшую пользу для начинающего могут принести, дополняя друг друга, словари Holladay (краткий, но современный) и Brown-Driver-Briggs (несколько устаревший, но по-прежнему замечательный полнотою и аккуратностью). 8. Marcus Jastrow A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. London. 1736 стр. в 2-х томах http://www.greeklatin.narod.ru/heb2/index.htm Данный словарь кроме словарного запаса древнееврейской Библии (Танаха) полностью охватывает арамейские переводы (таргумы) Ветхого Завета и литературу раввинистического периода. Организован в алфавитном порядке, однако статьи содержат ссылки на корневые гнезда слов. К каждому слову приводятся многочисленные примеры, этимология.
 19. Господа, Нашел в Сети еще одну книгу Брюса Мецгера "Ранние переводы Нового Завета. Их источники, передача, ограничения." Книга посвящена одному из важнейших разделов современной библеистики и завершает трилогию, написанную одним из старейших и ведущих библеистов-текстологов. Автор делится с читателями своими обширными знаниями и многолетним опытом. В книге рассказано о происхождении и становлении переводов (версий) Нового Завета в ранний период, начиная от первых веков христианства, о самых интересных и замечательных рукописях и их судьбе, охарактеризованы языки версий, разнообразные по происхождению и структуре. История распространения и переводов Библии на разные языки мира не только составляет неотъемлемую и важнейшую часть культурной истории, но и весьма интересна, нередко полна драматизма. Можно без преувеличения сказать, что история написания и обнаружения некоторых рукописей читается как роман. Немалый интерес представляют текстологические и языковые разделы, показывающие, как много может сказать историку и филологу даже самое малозаметное различие в тексте переводов. Книга Б. Мецгера представляет интерес не только для специалистов, но и для тех, кто только приступает к изучению или просто интересуется историей библейских переводов. Насколько мне известно выложена она без разрешения держателей авторских прав. Так что пользоваться материалом или нет - каждый решает за себя. Ко мне с этим вопросом прошу не обращаться, я не священник и тем более не духовник. Ссылку найдете на сайте http://www.sbible.boom.ru в разделе "Вопросы библеистики". Федосов Сергей [email protected]
 20. Наткнулся в Сети на электронную версию словаря "Иисус и Евангелия", изданного Библейско-богословским институтом св.Андрея в 2003 г. Не уверен, что сетевая версия выложена с разрешения института, поэтому как долго она будет доступна - Господь веди. Материал интересный, ссылку на словарь Вы можете найти на заглавной странице сайта http://www.sbible.boom.ru "Иисус и Евангелия" Под ред. Джоэля Грина, Скотта Макнайта, Ховарда Маршалла. Пер.с англ. Словарь содержит около 200 статей, написанных ведущими современными специалистами по Новому Завету и охватывающих проблемы текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики Евангелий. Словарь преодолевает разрыв между учеными, преподавателями и студентами, пастырями и мирянами, стремящимися к серьезной информации по избранным темам в доступном формате обзорной статьи. Темы статей варьируются от широких понятий (таких как вера, закон, суббота) до специальных терминов (например, анализ форм, анализ редакций, социологические подходы), от отдельных событий евангельской истории (рождение, искушение, смерть Иисуса) до обзора четырех Евангелий в целом. Некоторые статьи — например, о рукописях Мертвого моря, раввинистических традициях и революционных движениях времен Иисуса — предоставляют важную информацию об историческом, культурном и социальном фоне евангельских повествований. Другие статьи отражают современные аспекты исследований темы Иисуса и Евангелий, такие как рассказы о божественном муже (как литературный жанр), древняя риторика и хрии. Вопросы, интересующие многих современных читателей, рассмотрены в статьях на темы исцеления, изгнания бесов, об историческом достоверности Евангелий. Словарь «Иисус и Евангелия» представляет результаты и последние достижения новозаветной науки конца XX к. утверждающей авторитет Писания, использующей критические методы, поддерживающей диалог с современным научным мировоззрением и обращенной к задачам, возникающим перед церковью.
 21. Господа, Прислали по электронной почте модуль для "Славянки" без каких-либо объяснений. Перевод мне неизвестен совершенно, даже предположений кем он мог быть подготовлен нет. Модуль содержит Пятикнижие, Иисуса Навина, Иова, Псалтирь, Исайю, Четвероевангелие, Деяния и Апокалипсис. Выложил модуль на сайт http://www.sbible.boom.ru . Если у вас есть какая-либо информация о тексте, кем, когда, где он был подготовлен/издан - буду искренне признателен за неё. С уважением, С.Ф.
 22. Дамы, господа, На сайт http://www.sbible.boom.ru выложен еще один модуль к программе "Славянская Библия" для Windows - Священное Писание на азербайджанском языке. К сожалению, текст был передан без сопроводительной информации о переводе. Если кому либо известно кто и когда его подготовил, не сочтите за труд поделиться этой информацией. С уважением, Сергей Федосов Распространение христианства на территории Азербайджана связано с именем апостола Варфоломея, одного из 12-ти учеников Господа Иисуса Христа. Как повествует жизнеописание апостола Варфоломея, после трудов в стране Индийской, он отправился в Кавказскую Албанию проповедовать веру Христову, где и пострадал за Христа в 71 году по Р.Х. в городе Альбанополе на западном берегу Каспийского моря - нынешнем Баку. На месте казни святого апостола позже была построена албанская церковь, но после она была перестроена в часовню, которая просуществовала до 1936 года. Второй период распространения христианства в Кавказской Албании связан с именем Григория Просветителя. Согласно историческим сведениям, в 313 году после “оглашения” албанский царь Урнайр (Благословенный) вместе с албанскими князьями и своим войском принимает крещение от святого Григория на реке Ефрат. С этого времени христианство провозглашается государственной религией Кавказской Албании. В I тысячелетии христианство получило широкое распространение в Кавказской Албании и была организована самостоятельная Албанская Церковь. В иерархическом отношении она подчинялась Греческой (Иерусалимский Патриархат). Судя по материалам I Двинского Собора (506 г.), албанский язык являлся официальным языком Церкви. Историк Корюн сообщает, что “...блаженный епископ Иеремия... принялся за перевод божественных книг, с помощью которых дикомыслящие, празднобродящие и суровые люди страны Албании быстро узнали Евангелие”. После утверждения на этой территории ислама, Албанская Церковь пришла в упадок, но продолжала существовать еще до начала XIX столетия. Письменность в этот период велась на древнеармянском языке (грабар). В 1996 году в монастыре святой Екатерины на Синае грузинским ученым Зазой Алексидзе были обнаружены албанские тексты богослужебного предназначения, что доказывает наличие в Албанской Церкви Священного Писания Ветхого и Нового Завета на родном языке. По мнению исследователей Лекционарий был составлен на рубеже IV-V веков. * * * На азербайджанский язык Священное Писание стали переводить в середине XIX века. Отдельные книги Библии были изданы в 1842 г., Новый Завет - в 1878 г., Библия целиком - в 1891 г. Предполагаю, для этих изданий использовался алфавит на основе арабской графики. В 1982 г. Институтом перевода Библии был издан кириллицей Новый Завет. Используемый в нашей программе перевод канонической Библии (66 книг) выполнен вероятнее всего в последние годы и набран современным азербайджанским алфавитом на основе латиницы.
 23. Karmir, какие аргументы Вы желали бы услышать на Ваше "не читал, но не согласен"? Или о том сколько в Вас может быть турецкой крови. Ёмкое русское слово "колбасить" адекватно отражает описанное состояние.
 24. Знаете Gaechka, вынужден признать тщетность темы. Ваших действительно колбасит.