Bagirka

Let's Learn Russian !

39 posts in this topic

First, I would like to make certain that we'll have some people wishing to....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ողջոյն ես նորեկ եմ: Լեզւական բաժինը հետաքրքիր է ինձ համար: Սովորենք ռուսերէն.. դա վայ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ayo, davay :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Unfortunately, I don't have Armenian fonts to properly explain and describe how do Russian letters sound, so I'll try to do that using Latin letters. So please, read them as just they sound in Latin languages, not as in English. For example, when I write [ i ] - it does not sound like I in I'm. it sounds like E in English Alphabet. When I write [ U ] - it's not like "you" - it's like "oo" in moon. When I write [ e ] , you must read it as first E in "Yerevan".

Hope you understand what am I talking about! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hope you understand what am I talking about

I understand, thank you for the contribution.

Անչափ շնորհակալ եմ, ձեր սուղ ժամանակից մեզ տրամադրելու համար:

:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry if im being impacient, but when are we going to have the first lesson? im dying to start learning. VERY VERY EAGER

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bagirka jan, excellent idea, and thank you very much for taking up such an endeavor!

Now, to make it easier for you to introduce Russian alphabet and transliteration of Russian letters to your students, and in order to save your time and effort, I strongly recommend to refer them to this site, to begin with: http://www.omniglot.com/writing/russian.htm

If and when a question comes up regarding pronunciation of a particular letter or a phoneme, you can always go into details and explain the peculiarities of Russian spelling and phonetics.

Hope I was helpful here. :)

We’ll also do something in this regard for your Armenian-speaking students later – that involves a lot of work. You mentioned that you don’t have Armenian fonts – I’ll try to be helpful there, too.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Everything seems good...Ready for the 1st lesson!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Once you have learned how to read and pronounce Russian letters, we can start using a simple phrases to make sure you memorize them easily and use between each ohter.

Привет - Hi.

Меня зовут - My name is...

Как тебя зовут? - What is your name?

Как ты? OR Как дела? How are you (doing)?

I have underlined the vowels to accent on.

That will be enough for the first time, I don't want to overload you, but you can already talk to each other a little bit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Բագիրկա ջան,

«Վի ոչին գրասիվայա» ի՞նչ կը նշանակէ եւ ինչպէս կը գրուի: :flag:

Ջանամ հայատառ գրել մէջբերումդ.

Պրիվետ- բարեւ

Մեգա զովյուտ-իմ անունն է...

Կակ տեբյա զովյուտ ? անունդ ի՞նչ է

Կակ տի ? Կակ դելա ? ո՞նց ես

Привет - Hi.

Меня зовут - My name is...

Как тебя зовут? - What is your name?

Как ты? OR Как дела? How are you (doing)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Վի ոչին/Ն-ն արտասանվում ա փափուկ/ գ/արտասանել Կ/րասիվայա ---Вы очень красивая ---Դուք շատ գեղեցիկ եք...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Շնորհակալ եմ աստիճանաւոր ջան, Հայերէնը ամենալաւն է:

Վի ոչին կրասիվայա Բ..

Շարունակենք...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well, guys, let's learn some tenses of some most used verbs. As I know, you already can read Russian, so I will type usig Russian letters. I'll start with the verb "to want" (Хотеть) The vowels to accent on are red. Verb is given in the regular present tense.

Я хочу - I want

Ты хочешь - you want

Он/она хочет - he/she wants

Вы хотите - you are want (plural)

Они хотят - they want

To be able to make sentences you may need some other verbs - I'll give them to you in indefinite form for now.

Есть - to eat

Спать - to sleep

Знать - to know

Жить - to live

Видеть - to see

I'm not giving you too many words so you can memorize them easily and never forget. If you want to say that you DO NOT want to do something, you just nee to put the preposition "не" before any verb, meaning want, - the same way as you do in English. I mean, "не" in Russian phrase has the place of "don't" or "doesn't" in English.

For my next visit please try to make some very simple sentences using given verbs. It must be a piece of cake for you! J See you next time!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я хочу - I want

Ты хочешь - you want

Он/она хочет - he/she wants

Вы хотите - you are want (plural)

Они хотят - they want

Все чего-то хотят-хотят. А мы? Мы не хотим? Мы тоже хотим! :p

Share this post


Link to post
Share on other sites
Все чего-то хотят-хотят. А мы? Мы не хотим? Мы тоже хотим! :p

Уже больше года - никто не хочет учить русский язык. :( Я имею в виду, у нас на форуме.

А между тем появляются новые хорошие ресурсы для интересующихся русским языком. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey Russian Learners! Appear to these Russian lessons! :angry:

Edited by Bagirka

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hey Russian Learners! Appear to these Russian lessons! :angry:

Помощь нужна? Как никак 6 лет стажа рки имею :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ох нужна!!! Ооооох нужна!! Непосильную взяла я на себя ношууу!!!

Давай.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут почти все только по-русски и говорят. Где же вы найдете учеников?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот не помню, КТО конкретно меня заставил такую тему сделать..... но не по своей инициативе делала, точно говорю. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тут почти все только по-русски и говорят. Где же вы найдете учеников?

Но некоторые говорят безграмотно :lol: ;)

Ох нужна!!! Ооооох нужна!! Непосильную взяла я на себя ношууу!!!

Давай.....

Я сегодня сделаю сканер нашего вводно-фонетического курса и тут выложу :smart: post-29177-1212042168.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по-русски глагол «победить» в буд. времени, ед. числа, первого лица? Всегда меня "мучал" этот вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я всегда один лишь знал ответ на этот вопрос. Победю!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now