Jump to content

Թարգմանություն - Перевод - Translation


Recommended Posts

Thank you, once again, SAS! I still have a few questions, though. I hope you can clarify a few things that I'm not sure about.

Կազախ = այստեղ՝ կա(ո)զակ, ռուսական ցեղ(սուբէթնոս)

Do you mean a Cossack?

Տնավեր, էն կազախի կիսու չափ էլ չկաս... էն կանդար չայ, ես իմ աստված, հավատալու չի… = Տնավեր, այն կազակի կեսի չափ էլ չկաս...Հավատալու բան չէ, աստված վկա, բայց մի ԿԱՆԴԱՐ-սամավար թեյ խմեց: :lol:

I'm still not sure how to understand "tnaver" (a destroyer of houses? vandal?) in this context. Who is she talking about? The Cossack or Levon?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Նռան կլեպ(կեղև) պռոշդ(շրթունք) = Շուրթդ նռան կեղևի նման կարմիր է

Նեյնիմ, ամա՜ն-ամա՜ն(Լա, լա, լա, լա, լա)...

Cossack from Rus. kozak, from Turk. quzzak "adventurer, guerilla, nomad," from qaz "to wander." The same Turkic root is the source of the people-name Kazakh and the nation of Kazakhstan.

Do you mean a Cossack?

I'm still not sure how to understand "tnaver" (a destroyer of houses? vandal?) in this context. Who is she talking about? The Cossack or Levon?

Պարան,

տնավերը վանդալ չէ, քո մայրենի անգլերեն լեզվում այդպիսի բառ չկա, որ թարգմանեմ: :) Ռուսերենում էլ չկա:

Մաջիտա մայրիկը հանդիմանում է Լևոնին՝ ասելով նրան տնավեր( այստեղ խեղճ, անճար), թե միթե այդքան անճար ես, մի կազակի չափ էլ չկաս, որ նա խմում է մի ցենտներ(կանդար) թեյ, իսկ դու՝ ոչ:(*)

Տնավեր(բնավեր) ասում են այն մարդուն, որի տունը ավերել են կամ ավերվել է:

ԱՆՏՈՒՆԻ

Սիրտս նման է էն փլած տներ,

Կոտրե՜ր գերաններ, խախտե՜ր են սներ,

Բուն պիտի դնեն մեջ վայրի հավքեր,

Վա՜յ, տո, լա՜ճ տնավեր...

============================================

(*) Վերջապես «Միջին հայերենի բառարանում» գտա կանդար բառը ... ղանթար բառի տակ:

Ղանթար =

1. շուկա

2. շուկայի մեծ կշեռք

3. Qantar > Ղանթար (ղանդար) > կանթար( կանդար )

Իսկ Qantar՝ արաբերեն նշանակում է ցենտներ(100 կիլոգրամ):

Link to post
Share on other sites

Thanks, SAS! It makes a whole lot more sense now. And thanks for looking up and finding "kandar"!

By the way, I still consider Armenian to be my mother tongue, even if it's not my strongest language. After all, it's the language my mother (and father) speak. :)

Link to post
Share on other sites

Պարան,

մայրենի լեզուն այն լեզուն է, որով մարդը կարողանում է իր մտքերը, զգացմունքները, հույզերը լավագույնս արտահայտել: :)

Բայց դու կարող ես շարունակել քո մայրենի լեզուն հայերենը համարել:Գուցե մի օր, իմ և աստծո օգնությամբ, ավելի շատ՝ իմ, :lol: այն իսկապես դառնա մայրենի: ;)

Edited by SAS
Link to post
Share on other sites
(*) Վերջապես «Միջին հայերենի բառարանում» գտա կանդար բառը ... ղանթար բառի տակ:

Ղանթար =

1. շուկա

2. շուկայի մեծ կշեռք

3. Qantar > Ղանթար (ղանդար) > կանթար( կանդար )

Իսկ Qantar՝ արաբերեն նշանակում է ցենտներ(100 կիլոգրամ):

Ես էլ միայն մի տարբերակ գտա, որը քիչ թե շատ համահնչյուն է «կանդարի» հետ: Գուգարքի բարբառներում օգտագործվում է ղանթար բառը, բայց՝ «կշեռք» իմաստով:

Link to post
Share on other sites
Գուցե մի օր, իմ և աստծո օգնությամբ, ավելի շատ՝ իմ, :lol: այն իսկապես դառնա մայրենի: ;)

:) One can only hope, indeed... Բայց չեմ կարծում որ երբևէ այդքան լավ հայերեն կարողանամ խոսել, Հայաստան էլ որ տեղափոխվեմ: I'm too old and too behind to catch up... :(

Anyway, I'm back sooner than I thought..

What is նաղլ?

Ահա մեկը մանվածապատ սկսում է «նաղլը», իսկ Լևոնը մի քանի շեշտակի հարցերով տեղն է գցում խոսակցությունը:

Link to post
Share on other sites

Dear friends,

I need your valuable help again. :huh:

I am preparing to put a new article in russian onto the web (as I did for A.S. Pushkin). The pages are scanned, I have to format and enlighten the jpg.s. Here is the article :p :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/.../1976ii_166.htm

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...166kakovkin.htm

Please can you type the title in :

- russian

- and in armenian.

The translations into >> french & english. ;)

When the article is on the web, I shall ask to the websurfers what are the churches, their towns, etc. of Russia where there are frescoes or paintings of our beloved Krikor Loussavoritch.

Then thanks to Google.ru and Google.Map, from all around the world, we shall be able to locate these churches and maybe find some jpg.s . :D

Best regards from Paris. Nil :)

Edited by CRDA-Paris
Link to post
Share on other sites
Dear friends,

I need your valuable help again. :huh:

I am preparing to put a new article in russian onto the web (as I did for A.S. Pushkin). The pages are scanned, I have to format and enlighten the jpg.s. Here is the article :p :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/.../1976ii_166.htm

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...166kakovkin.htm

Please can you type the title in :

- russian

- and in armenian.

The translations into >> french & english. ;)

When the article is on the web, I shall ask to the websurfers what are the churches, their towns, etc. of Russia where there are frescoes or paintings of our beloved Krikor Loussavoritch.

Then thanks to Google.ru and Google.Map, from all around the world, we shall be able to locate these churches and maybe find some jpg.s . :D

Best regards from Paris. Nil :)

Образ Григория Армянского на некоторых памятниках древнерусского искусства

А. Я. Каковкин (Ленинград)

Գրիգոր Լուսավորչի կերպարը հին ռուսական արվեստի մի քանի հուշարձաններում

Ա. Յա. Կակովկին (Լենինգրադ)

(Ամփոփում)

L'image de Grégoire l'Illuminateur représentée sur certains monuments d'art ancien russe (?)

Link to post
Share on other sites
Աիդա, Գրիգոր Լուսավորիչը ինչո՞ւ դարձավ Григорий Армянский. :lol:

Ես դա չեմ թարգմանել: Դա ոչ թե թարգմանել էր պետք, այլ ռուսերեն տառերով գրել հոդվածի վերնագիրը: Ես ի՞նչ անեմ, որ բնագրում այդպե՛ս է:

Link to post
Share on other sites
Образ Григория Армянского на некоторых памятниках древнерусского искусства, А. Я. Каковкин (Ленинград)

Գրիգոր Լուսավորչի կերպարը հին ռուսական արվեստի մի քանի հուշարձաններում, Ա. Յա. Կակովկին (Լենինգրադ)

L'image de Grégoire l'Illuminateur représentée sur certains monuments d'art ancien russe (?)

Nil > Aida : MERCI (1.000 fois) ;) >> http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/.../1976ii_166.htm

SVP, pouvez-vous taper le titre + auteur en arménien et leur traduction en français de :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...9manuscrits.htm

Merci d'avance. Bonne journée. :rolleyes: Nil.

PS - Je dois trouver un ami qui adapte un vieux clavier au clavier arménien soft Translit :huh:

Link to post
Share on other sites

:p I made the effort to type the title of article and the name of the author in armenian :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...9manuscrits.htm

I master http://www.lexilogos.com/clavier/hayeren.htm . It's OK. :)

But it is not yet OK for : http://www.translit.am/ :(

Best regards to all. Take care. :rolleyes: Nil (Paris)

Link to post
Share on other sites

Please translate into armenian :

Vous pouvez consulter les pages que vous cherchez dans le site suivant

You can consult the webpages you are looking for in the following web site

Merci d'avance. Nil.

Link to post
Share on other sites
:p I made the effort to type the title of article and the name of the author in armenian :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...9manuscrits.htm

I master http://www.lexilogos.com/clavier/hayeren.htm . It's OK. :)

But it is not yet OK for : http://www.translit.am/ :(

Best regards to all. Take care. :rolleyes: Nil (Paris)

Nil, c'est translit.am qui ne fait pas l'affaire ou c'est vous qui ne pouvez pas vous en servir? Si c'est le premier, je ne sais que faire, si le second, je saisirai tout ce qu'il faut un peu plus tard.

Edited by Аида Суреновна
Link to post
Share on other sites
:p I made the effort to type the title of article and the name of the author in armenian :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...9manuscrits.htm

I master http://www.lexilogos.com/clavier/hayeren.htm . It's OK. :)

But it is not yet OK for : http://www.translit.am/ :(

Best regards to all. Take care. :rolleyes: Nil (Paris)

Մատենադարանի թուրքերեն վավերագրերի աղբյուրագիտական արժեքը

Պատմ. գիտ. դոկտոր Հ.Դ. Փափազյան

Link to post
Share on other sites
Nil > Aida : MERCI (1.000 fois) ;) >> http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/.../1976ii_166.htm

SVP, pouvez-vous taper le titre + auteur en arménien et leur traduction en français de :

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...9manuscrits.htm

Merci d'avance. Bonne journée. :rolleyes: Nil.

PS - Je dois trouver un ami qui adapte un vieux clavier au clavier arménien soft Translit :huh:

Docteur ès sciences historiques H.D. Papazian

La valeur ... des documents turcs de Maténadaran

Nil, le dictionnare ne connaît pas d'équivalent pour աղբյուրագիտական

En anglais il y a (selon le dictionnaire) "source study"

En français "l'étude de source" serait compréhensible en tant que աղբյուրագիտություն

Mais il n'y a pas d'adjectif. Une locution à l'aide de "de" (d'étude de source) en fera plusieurs "de", ce qui ne me plaît pas. :(

Quel est l'adjectif correspondant à la source? Un mot de la même famille dont on pourrait remplacer les points, conviendrait, je crois.

Ou bien:

La valeur des documents turcs de Maténadaran en tant que source littéraire.

Ou encore:

Documents turcs de Maténadaran: leur valeur comme source littéraire.

:rolleyes:

Link to post
Share on other sites
Please translate into armenian :

Vous pouvez consulter les pages que vous cherchez dans le site suivant

You can consult the webpages you are looking for in the following web site

Merci d'avance. Nil.

Ձեր որոնած էջերը կարող եք գտնել (նայել) հետևյալ կայքում`

SAS, "որոնած" լա՞վ է, թե՞ ավելի գեղեցիկ է "փնտրած" (կամ "ցանկացած", կամ "ուզած" :rolleyes: )

Հայկական կայքերում կարծես поиск "որոնում" են թարգմանում:

Link to post
Share on other sites

Աիդա,

անգլերեն search-ը՝ կախված համատեքստից(կոնտեքստից) , թարգմանում են.

ա) որպես բայ՝ որոնել, փնտրել, խուզարկել, զննել, հետա-քննել(խուզել).

բ) որպես գոյական՝ որոնում, փնտրում, խուզարկում, զննում, հետա-քննում(խուզում):

Այս search-ը հայերենում դեռ տատանվում է, հարկավոր է ժամանակ այդ բառերից որևէ մեկի կայունացման համար: Հետևյալ օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչքա՜ն իմաստային նրբություններ կան այդ բառերի միջև:

Փնտրում եմ ծնողներիս:Ես նրանց կորցրեցի Ադանայից դեպի Դեր էլ Զոր գաղթի ճանապարհին: Իմ որոնումները դեռ ոչ մի արդյունք չեն տվել: Զննելով այն անիծյալ տարիների թուրքական թերթերը, հանգեցի այն եզրակացությանը, որ ոչ բոլորին են սպանել: Հույսս դեռ չեմ կորցրել, իմ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է:

Edited by SAS
Link to post
Share on other sites

"Blason" ou "armoiries" > en russe ? SVP

C'est pour ma page : http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/...l/jumelages.htm

J'ai trouvé le blason de Moscou mais j'en ai d'autres à chercher.

Kislavodsk & Lomonosov > en russe ?

Merci d'avance. Bonne continuation. :rolleyes: Nil.

Link to post
Share on other sites
Աիդա,

անգլերեն search-ը՝ կախված համատեքստից(կոնտեքստից) , թարգմանում են.

ա) որպես բայ՝ որոնել, փնտրել, խուզարկել, զննել, հետա-քննել(խուզել).

բ) որպես գոյական՝ որոնում, փնտրում, խուզարկում, զննում, հետա-քննում(խուզում):

Այս search-ը հայերենում դեռ տատանվում է, հարկավոր է ժամանակ այդ բառերից որևէ մեկի կայունացման համար: Հետևյալ օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչքա՜ն իմաստային նրբություններ կան այդ բառերի միջև:

Փնտրում եմ ծնողներիս:Ես նրանց կորցրեցի Ադանայից դեպի Դեր էլ Զոր գաղթի ճանապարհին: Իմ որոնումները դեռ ոչ մի արդյունք չեն տվել: Զննելով այն անիծյալ տարիների թուրքական թերթերը, հանգեցի այն եզրակացությանը, որ ոչ բոլորին են սպանել: Հույսս դեռ չեմ կորցրել, իմ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է:

Շա՛տ բարի: Բայց Նիլին կայքի համար պետք է այդ поиск-ը հայերեն թարգմանած: Ես ինձ բացարձակ թարգմանիչ չեմ համարում ու չեմ զգում, դրա համար էլ թարգմանելիս հարցնում եմ, թե ո՛ր տարբերակի վրա արժե կանգ առնել այսօր: Ի դեպ "գտնել/նայել"-ն ինձ համար լրիվ պարզ չէ: Իսկ ձեր լեզվահոտառությունը, SAS, ինձ ավելի է դուր գալիս, քան իմ սեփականը (գոնե էդքան քթածակ ունեմ :rolleyes: ):

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...