Jump to content

Arm_Lionne

Hazarapet
 • Posts

  3,224
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Arm_Lionne

 1. Մեր ֆորումում շատ է քննարկվել,թե ո՞րն է ամուսնության համար ամենահարմար տարիքը : Իհարկե պետք է ամուսնանալ այն ժամանակ,( ըստ իս) երբ պատրաստ ես դիմել այդ պատասխանատու քայլին: (այսինքն, երբ ֆիզիկապես ու հոգեպես " հասունացած" է մարդ) : Փորձենք հարցին նայել տարիքային հոգեբանության տեսանկյունից ծնողական պահանջմունքի ակտուալացման, ծնողական դիրքորոշման ( ծնող դառանլու պատրաստականության վիճակի) ձևավորման տարիքային ասպեկտներիը, մեր մշակույթում տեղի է ունենում սկսած 23, 24 տարեկանից ( եթե իհարկե մինչ այդ պատանիները ամուսնացած չեն լինում) և իր գագաթնակետին է հասնում 26-30 տարեկանում: Այս տվյալները հաստատվում են բազմաթիվ հեղինակների հետազոտություններով: Այսպես, ըստ ՝Լ. Չույկոյի՝ " կանանց ամուսնությունների մեծ տեմպերով աճ է նկատվում 20-24 տարեկանից հետո": ըստ Ա. Վոլկովի՝ " ինչպես տղամարդկանց , այնպես էլ կանանց ամուսնությունների հաճախականությունը սկզբում, տարիքի հետ , կտրուկ աճում է, ապա հասնելով առավելագույնի 25-35 տարեկանում՝ սկսում է դանդաղ նվազել..." Հետաքրքրական է, որ տարբեր ժամանակաշրջաներում զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող ժողովուրդների մեջ, տարբեր մշակույթներում հենց 25-ի շրջանն է համարվել լավագույնն ամուսնության համար: Այսպես, Եվրոպայում, 17-18-րդ դարերում ամուսնության միջին տարիքը ( թե´ տղամարդկանց, թե´ կանանց ) 25-ի շրջանն է եղել: Նույնիսկ Պլատոնի օրենքներում կարելի է հանդիպել դրույթի, որ տղամարդը պետք է ամուսնանա 25- շրջանում, 35-ից ոչ ուշ: Տարիքային-էթնոգրաֆիական հետազոտությունները վկայում են, որ զարգացման ցածր մակարդակի վրա գտնվող, տարիքային շերտավորման վրա կառուցված հասարակություններում ամուսնության և երեխաներ ունենալու համար սահմանվում է մոտ 24-25 տարիքային շրջանը: Այսպես, Եթովպիայի Գալա ցեղի տարիքային համակարգում 16-24 տարեկաններին թույլատրվում է ամուսնանալ, սակայն արգելվում է երեխաներ ունենալ, իսկ Տանազիայում բնակվող Նյուկյուս ժողովրդի մեջ ամուսնությունները սկսվում են 25 տարեկանից: Ամուսնության տարիքը իհարկե պայմանավորված է , անհատական, սեռային, մշակույթային, ազգային, սոցիալական, տնտեսական, պատմական բազմաբնույթ գործոններով, սակայն ներկայացված տվյալները այնուամենայնիվ վկայում են, որ ամուսնության համար կրիտիկական է հենց 25 տարեկանի շրջանը: Նման սենզիտիվությունը, ըստ երևույթին, պայմանավորոված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հանգամանքներով: Ներքին հանգամանքներից կարելի է նշել ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման այնպիսի մակարդակը, որ երիտասարդի մեջ ընտանիք կազմելու, ծնող դառնալու պատրաստ լինելու զգացողություն է առաջ բերում: Դրա հետ սերտորեն կապված է ծնող դառնալու պահանջմունքի զարգացումը, ակտուալացումը , ուժգնացումը: ըստ որում, ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, մինչև 24, 25 տարեկանը երեխա ունենալու ցանկությունը և պատրաստակամությունը հազվադեպ երևույթներ են. այդ ցանկությունը սկսվում է ի հայտ գալ 24, 25 տարեկանից և իր գագաթին է հասնում 27-30 տարեկանում: Հենց այս շրջանում էլ շատ երիտասարդների մեջ սկսվում է ի հայտ գալ սոցիալական դիրքի փոփոխության, ընատիքքավոր մարդու կարգավիճակին անցնելու զգացողություն: Արտաքին հանգամանքներից կարելի է նշել ամուսնության տարիքի վերաբերյալ հասարակական կարծիքը և դիրքորոշումը, մոտավորապես 25-ի շրջանում ամուսնությունները խրախուսվում են, այդ տարիքից սկսած հասարակությունը երիտասարդների արջև ամուսնանալու հարց է դնում: Մեծ դեր է խաղում նաև հասակակիցների ամուսնանալու հանգամնքը և այլն:
 2. Некоторые люди живут по своим каким-то принципам Есть ли у вас жизненные принципы, которых придерживаетесь, и какие они? Поделитесь своими жизненными принципами
 3. . Фобии Когда подавляемый страх сосредотачивается на конкретном обьекте или ситуации, мы имеем дело с фобией. Большинство людей страдают фобиями в мягкой форме по отнашению, например, к мышам, змеям, насекомым или другим животным. Но у некоторых подобные страхы принимают нежелательные формы. Замкнутые или открытые пространства, высота, животные, темнота и ряд других ситуаций либо обьектов могут вселять в души таких бедолаг панический страх. Реакция в ряде случев настолько сильна, что можно говорить о фобии как форме невроза. Тогда личности наносится настолько серьезный ушерб, что он препяствует нормальной жизни, ограничивает свободу человека или требует постаянного присутсвия рядом другого человека. Все фобии представлают собой безпричинные страхи. Жертвы фобий страдают от различных замаскированных либо трансформированных эмоциональных предучвствий. В основе лежит подавление некоторого исходного страха, связанного с чуством вины или стыда. Он преврашается в боязнь чего-то другого. Таким образом, некий конфликт или разочарование скрывается . Фобии более серьезны, чем тревоги, поскольку их жертвы совершают еше один шаг на пути к неадекватной адаптации. В попытке обьяснить свою тревогу, страдаюший фобией увязивает ее с изначально невинными обьектами. Эти обьекты становятся символами истинной причины тревоги. Впроцессе терапии индивид должен избавиться как от символа, так и и от исходного блокирования. Психотерапевт не должен позволить пациенту удовлетвориться простым забвением символа. Если истиная причина не будет выявлен, страх может "прилепиться" к другому обьекту, дав начало новой фобии Вот какие они бывают. Ну тут есть и смешные на первый взгляд... Боязнь всего — панафобия (Panophobia) Многих вещей — полифобия (Polyphobia) Всего нового — неофобия (Neophobia) Явлений природы: Воздуха — анемофобия (Anemophobia) Облаков—нефофобия (Nephophobia) Холода, льда и мороза — криофобия (Cryophobta) Ночи — никтофобия (Nyctophobia) Темноты — скотофобия (Scotophobia) Дня — эозофобия (Eosophobia) Солнечного света — фенгофобия (Phengophobia) Света — фотофобия (Photophobia) Вспышек света — селафобия (Selaphobia) Грома и молнии — бронтофобия (Brontophobia) Электричества — электрофобия (Electrophobia) Яркого света — фотоауглиафобия (Photoaugliaphobia) Громкого шума — лигирофобия (Ligyrophobia) Космических явлений — космикофобия (Kosmikophobia) Метеоров — метеорофобия (Meteorophobia) Комет — кометофобия (Cometophobia) Луны —селенофобия (Selenophobia) Северного сияния — аурорафобия (Auroraphobia) Звезд — астрофобия (Astrophobia) Солнца — гелиофобия (Heliophobia) Засухи — ксерофобия (Xerophobia) Наводнения — антлофобия (Antlophobia) Тумана — гомихлофобия (Homichlophobia) Ураганов — лилапсофобия (Lilapsophobia) Озер — лимнофобия (Limnophobia) Рек или бегущей воды — потамофобия (Potamophobia) Морей и океанов — талассофобия (Thalassophobia) Пропастей — кремнофобия (Cremnophobia) Дождя — омброфобия (Ombrophobia) Теней —сциопофобия (Sciopophobia) Снега — хионофобия (Chionophobia) Воды —гидрофобия (Hydrophobia) Ветра — анкраофобия (Ancraophobia) Высоты — акрофобия (Acrophobia) Лесов — гилофобия (Hylophobia) Растений — ботанофобия (Botanophobia) Деревьев — дендрофобия (Dendropriobia) Грибов — микофобия (Mycophobia) Цветов — антрофобия (Anthrophobia) и Запахов — ольфактофобия (Offactophobia) Ситуаций: Пристального разглядывания другими — скоптофобия (Scoptophobia) Прикосновения — афенфосмофобйя (Aphenphosmophobia) Сексуального приставания—контрелтотофобия (Contreltophobia) Изнасилования — виргинитифобия (Virginitiphobia) Несчастного случая — дистихифобия (Dystychiphobia) Атомного взрыва — атомософобия (Atomosophobia) Радиации — радиофобия (Radiophobia) Физического или морального наказания— рабдофобия (Rhabdophobia) Порки — мастигофобия (Mastigophobia) Критики — эниссофобия (Enissophobia) Оказаться связанным — меринтофобия (Merinthophobia) Оказаться задушенным — пнигофобия (Pnigophobia) Захлебнуться — ангинофобия (AngmophobJa) Оказаться в толпе — охлофобия (Ochlophobia) Обеда и обеденных разговоров — дейпнофобия (Deipnophobia) Испачкаться — рипофобия (Rhypopnobia) Быть загипнотизированным — гипнофобия (Hypnophobia) Судебных процессов — литикафобия (Liticaphobia) Женитьбы — гамофобия (Gamophobia) Хирургической операции — томофобия (Tomophobia) Религиозных церемоний — тепеофобия (Teleophobia) Остаться в одиночестве — изолофобия (Isolophobia) Услышать хорошую новость — евпофобия (Eupohobia) Быть незамеченным — атазагорафобйя (Athazagoraphobia) Быть осмеянным — катагелофобия (Katagelophobia) Веществ: Алкоголя — метилофобия (Methyphoba) Вина — ойнофобия (Oenophobia) Вредных паров — аэрофобия (Aerophobia) Пыли — аматофобия (Amathophobia) Фекалий — копрофобия (Coprophobia) Гниющей материи —сеплофобия (Seplophobia) Пищи — цибофобия (Cibophobia) Чеснока — аллиумофобия (Alliumphobia) Мяса — карнофобия (Carnophobia) Овощей —лаханофобия (Lachanophobia) Золота — аурофобия (Aurophobia) Металла — металлофобия (Metallophobia) Яда — иофобия (lophobia) Состояний: Боли—альгинофобия (Algiophobia) Головокружения при взгляде вниз — иллингофобия (Illyngophobia) Тошноты — динофобия (Dinophobia) Обморока или слабости — астенофобия (Asthenophobia) Усталости — копофобия (Kopophobia) Ночной эякуляции — онейрогмофобия (Oneirogmophobia) Менструации — менофобия (Menophobia) Старения —геронтофобия (Gerontophobia) Снов —онейрофобия (Oneirophobia) Одиночества — монофобия (Monophobia) Гнева — ангрофобия (Angrophobia) Поражения — какоррафиофобия (Kakorrhaphiophobia) Зависимости от других — сотериофобия (Soteriophobia) Неудачи — атихифобия (Atychiphobia) Забыть что-то или быть забытым — атазагорафобия (Athazagoraphobia) Свободы —элевтерофобия (Eleutherophobia) Веселья —херофобия (Cherophobia) Несовершенства — ателофобия (Atelophobia) Ревности — зелофобия (Zeiophobia) Смеха — гелиофобия (Geliophobia) Любви — эротофобия (Erotophobia) Влюбленности —филофобия (Philophobia) Воспоминаний — мнемофобия (Mnemophobia) Бедности —пениафобия (Peniaphobia) Богатства — плутофобия (Plutophobia) Благодарности —доксофобия (Doxophobia) Радости — гедонофобия (Hedonophobia) Ответственности — гипенгиофобия (Hypengyophobia) Болезней: Болезней вообще — патофобия (Pathophobia) Определенной болезни —монопатофобия (Monopathophobia) Ангины —ангинофобия (Anginophobia) Потери памяти —амнезифобия (Amnesiphobia) Слепоты —скотомафобия (Scotomaphobia) Заболеваний мозга — менингитофобия (Meningitophobia) Рака — канцерофобия (Cancerophobia) Инфаркта — кардиофобия (Cardiophobia) Холеры —хорофобия (Chorophobia) Запора — копрастазофобия (Coprastasophobia) Инфекции — молизмофобия (Molysmophobia) Диабета —диабетофобия (Diabetophobia) Бешенства — кинофобия (Cynophobia) Гриппа— фебрифобия (Febriphobia) Ранения — трипанофобия (Trypanophobia) Травмы — травматофобия (Traumatophobia) Безумия — дементофобия (Dementophobia) Кожного зуда — акарофобия (Acarophobia) Проказы — лепрофобия (Leprophobia) Вшей — фтириофобия (Phthiriophobia) Насморка — эпистаксиофобия (Epistaxiophobia) Фобий — фобиофобия (Phobophobia) Отравления —токсикофобия (Toxicophobia) Полиомиелита — полиозофобия (Poliosophobia) Геморроя —проктофобия (Proctophobia) Шока — гормефобия (Hormephobia) Сексуального извращения — парафобия (Paraphobia) Кожных заболеваний — дерматозиофобия (Dermatosiophobia) Сифилиса —луифобия (Luiphobia) Туберкулеза — фтизиофобия (Phthisiophobia) Прививок — вакцинофобия (Vaccinophobia) Венерических заболеваний —кипридофобия (Cypndophobia) Мира животных: Животных — зоофобия (Zoophobia) Меха и кожи животных — дорафобия (Doraphobia) Диких животных — агризоофобия (Agrizoophobia) Муравьев — мирмекофобия (Myrmecophobia) чел — апифобия (Apiphobia) Птиц— орнитофобия (Ornithophobia) Быков — таурофобия (Taurophobia) Лошадей — гиппофобия (Hippophobia) Кошек —аклюрофобия (Aclurophobia) Кур — алекторофобия (Alektorophobia) Собак — кинофобия (Cynophobia) Мышей — музофобия (Musophobia) Крыс — земмифобия (Zemmiphobia) Выдр — лютрафобия (Lutraphobia) Рыб — ихтиофобия (Ichthyophobia) Акул — селахофобия (Selachophobia) Моллюсков —остраконофобия (Ostraconophobia) Лягушек — батрахофобия (Batrachophobia) Жаб — буфонофобия (Bufonophobia) Бактерий и микробов —верминофобия (Verminophobia) Насекомых —акарофобия (Acarophobia) Моли — моттефобия (Mottephobia) Паразитов — паразитофобия (Parasitophobia) Рептилий —герпетофобия (Herpetophobia) Змей — офидиофобия (Ophidiophobia) Пауков —арахнефобия (Arachnephobia) Червей —сколецифобия (Scoleciphobia) Предметов: Асимметричных вещей — асимметрифобия (Asymmetriphobia) Маленьких предметов — микрофобия (Microphobia) Больших предметов — мегалофобия (Megalophobia) Священных предметов —агиофобия (Hagiophobia) Автомобилей —моторофобия (Motorophobia) Велосипедов —циклофобия (Cyclophobia) Книг — библиофобия (Bibliophobia) Часов —хронометрофобия (Chronometrophobia) Компьютеров — киберфобия (Cyberphobia) Крестов и распятий —стаурофобия (Staurophobia) Хрусталя и стекла — кристаллофобия (Crystallophobia) Кукол — педиофобия (Pediophobia) Новых лекарств — неофармофобия (Neopharmaphobia) Тканей —текстофобия (Textophobia) Птичьих перьев —птеронофобия (Pteronophobia) Флейты — аулофобия (Aulophobia) Машин — механофобия (Mechanophobia) Зеркал — катоптрофобия (Catoptrophobia) Денег —хрометофобия (Chrometophobia) Иголок и колючих предметов — айхмофобия (Aichmophobia) Пули —баллистофобия (Ballistophobia) Огнестрельного оружия — гоплофобия (Hoplophobia) Ядерного оружия — нуклеомитуфобия (Nucleomituphobia) Бумаги — папирофобия (Papyrophobia) Булавок — энетофобия (Enetophobia) Бритвы — ксирофобия (Xyrophobia) Телефонов —телефонофобия (Telephonophobia) Людей: Людей вообще —антропофобия (Anthropophobia) Общества — социофобия (Sociophobia) Лысых — пеладофобия (Peladophobia) Бородатых — погонофобия (Pogonophobia) Красивых женщин — калигинефобия (Caligynephobia) Уродов —тератофобия (Teratophobia) Собственного отражения в зеркале —эйсоптрофобия (Eisoptrophobia) Нищих и попрошаек — гобофобия (Hobophobia) Воров —сцелерофобия (Scelerophobia) Детей —педофобия (Pedophobia) Невинных девушек — партенофобия (Parthenophobia) Китайцев —синофобия (Sinophobia) Клоунов — коулрофобия (Coulrophobia) Дантистов —дентофобия (Dentophobia) Иностранцев — ксенофобия (Xenophobia) Англичан — англофобия (Anglophobia) Французов — франкофобия (Francophobia) Немцев — тевтофобия (Teutophobia) Греков — геллофобия (Heliophobia) Гомосексуалистов — гомофобия (Homophobia) Мужчин—андрофобия (Androphobia) Японцев — японофобия (Japanophobia) Евреев — юдофобия (Judeophobia) Тещи или свекрови — пентерафобия (Pentheraphobia) Стариков —геронтофобия (Gerontophobia) Папы римского — папафобия (Papaphobia) Политиков — политикофобия (Politicophobia) Священников — иерофобия (Hierophobia) Проституток — кипридофобия (Cypridophobia) Грабителей — гарпаксофобия (Harpaxophobia) Русских— русофобия (Russophobia) Родственников —сингенезофобия (Syngenesophobia) Женщин — гинофобия (Gynophobia) Подростков — эфебифобия (Ephebiphobia) Представителей противоположного пола — гетерофобия (Heterophobia) Колдунов и колдуний — виккафобия (Wiccaphobia) Действий: Плавать —аблутофобия (Ablutophobia) Ложиться спать — клинофобия (Clinophobia) Вести машину — амаксофобия (Amaxophobia) Рожать — малевзиофобия (Maleusiophobia) Переезжать —тропофобия (Tropophobia) Одеваться — вестифобия (Vestiphobia) Работать за компьютером — киберфобия (Cyberphobia) Готовить — магейрокофобия (Mageirocophobia) Пересекать улицу — агирофобия (Agyrophobia) Танцевать —хорофобия (Chorophobia) Принимать решения —децидофобия (Decidophobia) Не исполнить свой долг — паралипофобия (Paralipophobia) Лечиться —фармакофобия (Pharmacophobia) Ходить к врачу — ятрофобия (latrophobia) Лечить зубы —одонтофобия (Odontophobia) Пить —дипсофобия (Dipsophobia) Есть, глотать — фагофобия (Phagophobia) Летать — авиафобия (Aviophobia) Оперировать (у хирургов) —эргазиофобия (Ergasiophobia) Писать — графофобия (Graphophobia) Целоваться —филемафобия (Philemaphobia) Учиться — софофобия (Sophophobia) Лечить (у врачей) — опиофобия (Opiophobia) Двигаться — кинетофобия (Kinetophobia) Выражать свое мнение —доксофобия (Doxophobia) Ездить на поезде — сидеродромофобия (Siderodromophobia) Путешествовать — годофобия (Hodophobia) Ходить в школу —дидаскалейнофобия (Didaskaleinophobia) Говорить —лалиофобия (Laliophobia) Говорить по телефону — фонофобия (Phonophobia) Публично выступать — глоссофобия (Glossophobia) Спать —сомнифобия (Somniphobia) Сидеть — катисофобия (Kathisophobia) Думать —фронемофобия (Phronemophobia) Работать — эргофобия (Ergophobia) Ходить — амбулофобия (Ambulophobia) Мыться — абультофобия (Abultophobia) Заниматься сексом — коитофобия (Coitophobia) Согрешить — энозиофобия (Enosiophobia) Потерять невинность —примейзодофобия (Primeisodophobia) Украсть — клептофобия (Kleptophobia) Раздеться при людях —дисабиллофобия (Dishabillophobia) Мочиться —урофобия (Urophobia) Долго ждать — макрофобия (Macrophobia) Растолстеть — обезофобия (Obesophobia) Открывать глаза — оптофобия (Optophobia) Возвращаться домой — ностофобия (Nostophobia) Тела и его частей: Непривлекательности собственного тела —дисморфофобия (Dysmorphophobia) Крови —гемофобия (Homophobia) Телесных запахов —осмофобия (Osmophobia) Глаз — омметафобия (Ommetaphobia) Всего, что с левой стороны тела — левофобия (Levophobia) Всего, что с правой стороны тела — декстрофобия (Dextrophobia) Волос—хаэтофобия (Chaetophobia) Рук—хирофобия (Chirophobia) Коленей — генуфобия (Genuphobia) Наготы —гимнофобия (Gymnophobia) Зубов—одонтофобия (Odontophobia) Морщин — ритифобия (Rhytiphobia) Облысения — фалакрофобия (Phalacrophobia) Того, что связано со временем и смертью Смерти и умирания — танатофобия (Thanatophobia) Кладбищ — койметрофобия (Coimetrophobta) Времени и часов —хронофобия (Chronophobia) Трупов — некрофобия (Necrophobia) Гниения и распада — сеплофобия (Seplophobia) Могил — плакофобия (Placophobia) Быть похороненным заживо — тафефобия (Taphephooia) Абстрактных понятий: Идей — идеофобия (tdeophobia) Идей, отличающихся от общепринятых —ересифобия (Heresyphobia) Знания — гнозиофобия (Gnosiophobia) Рая —уранофобия (Ouranophobia) Ада — гадефобия (Hadephobia) Наследственности — патройофобия (Patroiophobia) Бесконечности — апейрофобия (Apeirophobia) Справедливости —дикефобия (Dikephobia) Материализма — гилефобия (Hylephobia) Души — психофобия (Psychophobia) Мифов и сказок ~ мифофобия (Mythophobia) Музыки —мелофобия (Melophobia) Имен — номатофобия (Nomatophobia) Новизны — кайнофобия (Cainophobia) Мнений — аллодоксафобия (Allodoxaphobia) Философии — философобия (Philosophobia) Поэзии — метрофобия (Metrophobia) Прогресса — прософобия (Prosophobia) Религии —теофобия (Theophobia) Сложной научной терминолгогии —гелленологофобия (Hellenologophobia) Символов — симболофобия (Symbolophobia) Симметрии — симметрофобия (Symmetrophobia) Слов — логофобия (Logophobia) Длинных слов — гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия (Hippopotomonstrosesquippedaliophobia) Техники —технофобия (Technophobia) Сатаны — сатанофобия (Satanophobia) Теологии —теологикофобия (Theologicophobia) Демонов —демонофобия (Demonophobia) Привидений —фасмофобия (Phasmophobia) Цветов: Цветов вообще —хромофобия (Chromophobia) Черного—меланофобия (Melanophobia) Пурпурного —порфирофобия (Porphyrophobia) Желтого — ксантофобия (Xanthophobia) Красного —эритрофобия (Erythrophobia) Белого —лейкофобия (Leukophobia) Чисел: Чисел вообще — нумерофобия (Numerophobia) Числа 8 — октофобия (Octophobia) Числа 13 —трискадекафобия (Triskadekaphobia) Мест: Определенных мест—топофобия (Topophobia) Своего дома — экофобия (Ecophobia) Окрестностей своего дома —эйкофобия (Eicophobia) Больниц — нозокомефобия (Nosocomephobia) Домов вообще —доматофобия (Domatophobia) Пустых комнат — ценофобия (Cenophobia) Комнат вообще —койнонифобия (Koinoniphobia) Развалин — атефобия (Atephobia) Школы —сколинофобия (Scolionophobia) Улиц — агирофобия (Agyrophobia) Пустого пространства —спацефобия (Spacephobia) Замкнутого пространства — клаустрофобия (Claustrophobia) Открытых мест, многолюдья — агорафобия (Agoraphobia) Театров —театрофобия (Theatrophobia) Лесов, темных зарослей — никтогилофобия (Nyctohylophobia) Темных мест — лигрофобия (Lygophobia) Высоты —аэроакрофобия (Aeroacrophobia) Узких коридоров — стенофобия (Stenophobia) Церквей —экклезиофобия (Ecclesiophobia) Мостов —гефирофобия (Gephyrophobia) Высоких зданий — батофобия (Batophobia) Аракибутирофобия – страх, что арахисовое масло прилипнет к нёбу Остальные фобии: Аблютофобия – страх перед купанием Акарофобия – страх перед чесанием Ачлуофобия – боязнь темноты Акустикофобия – боязнь шума Акрофобия – боязнь высоты Аэрофобия – боязнь сквозняков Аглиофобия – боязнь боли Агорафобия – боязнь открытых пространств Алекторофобия – страх перед курами Аллиумфобия – боязнь чеснока Аматофобия – боязнь пыли Амбулофобия – боязнь ходить Анаблефобия – страх посмотреть вверх Андрофобия – боязнь мужчин Англофобия – страх перед англичанами Антофобия – боязнь цветов Ануптафобия – страх остаться незамужней (неженатой) Апейрофобия – страх перед бесконечностью Апифобия – боязнь пчел Аритмофобия – боязнь чисел Аурофобия – страх перед золотом Аутомисофобия – боязнь быть грязным Авиофобия – страх перед полетами Бациллофобия – страх перед микробами Баллистофобия – боязнь ракет или пуль Басофобия – боязнь потери способности стоять Батофобия – боязнь глубины Библиофобия – боязнь книг Богифобия – боязнь призраков Большефобия – страх перед большевиками Бромидросифобия – боязнь запахов тела Буфонофобия – страх перед жабами Венустрафобия – боязнь красивых женщин Виргинитифобия – боязнь быть изнасилованной Гамофобия – боязнь перед свадьбой Гелофобия – боязнь смеха Глоссофобия – боязнь выступать на публике Гимнофобия – боязнь наготы Гадефобия – страх перед адом Гелиофобия – боязнь солнца Гемофобия – страх перед кровью Годофобия – страх перед путешествиями Гомофобия – страх перед гомосексуальностью Гидрофобия — водобоязнь Десидофобия – боязнь принимать решения Дидаскалейнофобия – страх перед школой Дорафобия – боязнь меха или кожи животных Дромофобия – боязнь переходить через улицу Иатрофобия – боязнь докторов Исолофобия – страх перед одиночеством Катагелофобия – боязнь насмешек Катисофобия – боязнь садиться Карцинофобия – страх перед раковыми заболеваниями Кионофобия – боязнь снега Корофобия – страх перед танцами Крометофобия – боязнь денег Клаустрофобия – боязнь замкнутых пространств Климакофобия – страх перед лестницами Клинофобия – боязнь ложиться спать в кровать Копрофобия – страх перед испражнениями Коулрофобия – страх перед клоунами Кониофобия – страх перед пылью Кифофобия – боязнь сутулиться Лаканофобия – страх перед овощами Леукофобия – боязнь белого цвета Лигирофобия – страх перед громкими звуками Локиофобия – боязнь родить ребенка Логофобия – боязнь слов Лутрафобия – страх перед выдрами Лигофобия – страх перед темнотой Магейрокофобия – боязнь готовить еду Мастигофобия – страх перед наказанием Мелофобия – страх перед музыкой Менофобия – боязнь менструаций Меринтофобия – боязнь быть связанным Метатесиофобия – страх перед переменами Метифобия – страх перед алкоголем Мнемофобия – боязнь воспоминаний Мусофобия – страх перед мышами Микофобия – страх перед грибами Некрофобия – боязнь смерти Нефофобия – боязнь облаков Ноктифобия – боязнь ночи Носокомефобия – страх перед больницами Одонтофобия – боязнь зубных операций Оенофобия – страх перед вином Олфактофобия – боязнь нюхать Омброфобия – страх перед дождем Панофобия – боязнь всего на свете Педиофобия – страх перед куклами Педофобия – страх перед детьми Плакофобия – страх перед надгробными плитами Плутофобия – боязнь богатства Погонофобия – страх перед бородами Птеромеранофобия – боязнь летать Пирофобия – боязнь огня Радиофобия – боязнь радиации Ранидафобия – боязнь лягушек Рабдофобия – боязнь наказания Ритифобия – страх перед морщинами Сциофобия – боязнь теней Сколецифобия – боязнь червяков Скотомафобия – боязнь ослепнуть Скриптофобия – боязнь писать публично Селенофобия – страх перед луной Сайдерофобия – страх перед звездами Синистрофобия – страх перед левшами Сингенесофобия – боязнь родственников Тахофобия – боязнь скорости Тафефобия – боязнь быть похороненным живым Тестофобия – боязнь сдавать экзамены Театрофобия – боязнь театров Тонитрофобия – боязнь грома Трискайдекафобия – страх числа 13 Трипанофобия – боязнь инъекций Фалакрофобия – боязнь стать лысым Филемафобия – страх перед поцелуями Филофобия – боязнь влюбиться Фобофобия – боязнь испытывать страх Эцлесиофобия – боязнь церкви Эйсоптрофобия – боязнь увидеть себя в зеркале Электрофобия – боязнь электричества Энетофобия – страх перед булавками Эноклофобия – боязнь толпы Энтомофобия – страх перед насекомыми Эософобия – страх перед восходом, дневным солнцем Эпистаксифобия – боязнь кровотечения из носа Эремофобия – боязнь быть самим собой Эритрофобия – боязнь покраснеть Эргофобия – страх перед работой Эротофобия – боязнь секса Эуфобия – боязнь услышать хорошие новости
 4. Принимем жалобы и предложения Համեցեք , հարմարավետ տեղավորվեք ...թե՞յ, սո՞ւրճ Ուշադրությամբ լսում ենք ձեր առաջարկությունները և բողոքները Пишите!
 5. Вечный вопрос: «Для чего мы живем?». На него есть множество ответов, но какой правельный? Существует мнение - каждый человек рожден для какой-то отдельной цели, каждый наделен «Божим даром» Смысл жизни! Какой он? В чем? Зачем живут люди? Для чего? Каково их предназначение? Давайте попробуем разобраться մի խոսքով փիլիսոփայում ենք
 6. Из всего множества чудес, с которыми человеку приходится сталкиватсьа на земле, на море и в небесах, повидимому, самым интересным является сам человек.Стоит лишь бросить беглый взгляд на современные книги, фильмы, телевизионные програмы, чтобы убедиться, что большенство людей куда больше интересуется природой человека, чем Матерью-природой. Бообше говаря, на лудей не производят большого впечетления аргументы, " доказываюшие", насколько несушественным и неважым является человек, личность, индивидуум по сравнению с огромной Вселенной. И хотя астрономия уже давно доказала, что Земля вовсе не являеся центром Солнечной системы, по представлениям индивидуума человечество продалжает удерживаться на центральном месте. В дейстительности человек занимает по крайней мере одно из центральних мест и в физическом плане. Человеческое сушество по своим размерам приблизительно во столько же раз больше, чем мельчайший обьект во Вселенной (электрон), во сколько раз человек меньше, чем сама Вселенная. Однако человек не нуждается в каком-либо оправдании острого любопытсва к самому себе. Имеются и другие достаточные причины того, что он постоянно исследует тайны человеческoй природы. ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИССЛЕДУЮТ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА Интерес некоторых людей к человеческой природе вызван лишь любопытсвом. Они хотят знать просто ради таго, чтобы знать. Точно, так жэ, как одни люди хотят понять скалы или звезды, другие стремятся понять человечиские сушества. Они согласны с поетом Александром Поупом, который считал наиболе подходяшим для исследований предметом именно человечество. Люди хотят знать, что значит быть человеческим cушеством. У некоторых людей имеется и более практический интерес к приобратению знаний о природе человека. Они полагают, что можно было бы решать обшественные проблемы, обладая достаточными знаниями о причинах их возникновения. Такие люди думают, что создаваемые человеком трудности могут быть преодеолены, считают, что создаваемые человеком учереждения можно изменить, обладая достаточным знанием человека. Они хотять устранить или по крайнен мере, смягчить промышленные волнения, расовые конфликты, преступность, международную напряженность и войны. И еше один тип практического интереса является мотивацией иследования человека: желание ладить с дрыгими людьми. При етом человек осознает, что для того, чтобы работать и жить с дрыгими людьми и как можно более гарманичной обстановке, необхадимо знать , отчего люди думают, чуствуют и действуют так, а не иначе. Вопросы подобного рода представляют интерес для соответсуюшей области бизнеса, не говоря уже об обшественном интересе. Так , работодателям часто бывает необходимо знать , какого типа личности с наибольшей вероятностью могут добиться успеха в какой-то конкретной работе. Родители стремятся понять , каким детям удается взять от жизни как можно больше. По-видемому, самый сильный практический интерес к человеческой природе коренится в нашем остром любопытсве к самим себе. Как я понимаю окружаюшее? Как воспринимаю окружаюшее, как я учусь, запоминаю и забываю? Не трачу ли свой интелект и талант попусу? Как развивается моя личность? Могу ли я научиться контролировать свои эмоции? Конфликтуют ли мотивации моего поведения? Как максимально отрегулировать взаимодейсвие между сложйным внешним миром и таким же сложным, но уникальным миром моей личности? Отвечая на эти вопросы, люди следуют завету Сократа, высказанному две с половиной тысячи лет назад____" познaй самого себя".
 7. Սթրեսը դեղամիջո՞ց է , թե հիվանդություն.... Մեզնից շատերի համար սթրեսը բացասական հասկացություն է: Սթրեսը ագրեսիան է, որը կարող է լինել ուժեղ շոկի արդյունք (ապահարզան, մտերիմ մարդու մահ, աշխատանքի կորուստ Բայց սթրեսային վիճակ կարող է առաջ բերել նաև հաճելի անակնկալը կամ ուժեղ բավարարվածությունը: Սթրեսը առաջ է գալիս յուրաքանչյուր անգամ, երբ օրգանիզմը արձագանքում է արտաքին գրգռիչներին Ինֆորմացիան հասնում է ուղեղին, որը անմիջապես ազատում է ադրենալինի և կորտիզոլայի հոսք: Այդ հորմոնները ազդում են տարբեր ռեցեպտորների վրա , որոնք տարածված են արյունատար անոթների պատերին, սրտում, մկաններում: Այստեղից էլ առաջանում են սրտխփոցը, ձեռքերի դողը, կոկորդում կարկամ է զգացվում: Սթրեսի ժամանակ արտազատվող ադրենալինի քանակը անհրաժեշտ է օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության համար: Բացի այդ հորմոնների որոշակի քանակությունը նպաստում է հաջողությանը: Հուզմունքը հաճախ օգնում է դաշնակահարին հաղթել մրցույթում, իսկ ուսանողին՝ փայլուն քննություն հանձնել: Ինչպե՞ս որոշել սթրեսի օպտիմալ մակարդակը: Յուրաքանչյուր մարդու մոտ այն անհատական է, և մեզանից յուրաքանչյուրը յուրովի է արձագանքում վտանգին: Սթրեսի դեմ " սպեղանի" չկա: Եթե սթրեսը օպտիմալ քանակով ապահովում է ակտիվություն և հաջողություն, ապա չափից դուրս քանակը առաջ է բերում նյարդային պոռթկում: Բժիշկ Սոլի Բենսաբատը՝ "Սթրեսը կյանք է" գրքի հեղինակը, բացատրում է. "Ավելի վտանգավոր սթրես է այն, որը կրկնվում է: օրինակ ամենօրյան փոքրիկ կոնֆլիկտներն ու տհաճությունները": Իրավիճակին մշտապես հարմարվելու համար, օրգանիզմը բացում է հորմոնների "պահեստները": Կորտիզոլայի չափից շատ արտազատումը թուլացնում է օրգանիզմի իմունային համակարգը: Այդ շրջանում հատկապես ուժեղ է ենթակայությունը սթրեսին, իսկ վարկյանական ռեակցիան թուլացնում է: Սթրեսին ուղեկցող սիմպտոմները՝ անհագստությունը, հոգնածությունը, գրգռվածությունը, թուլացնում են օրգանիզմը և նախորդում են իսկական հիվանդության: օրգանիզմին անհրաժեշտ սթրեսի մակարդակը խիստ անհատական է: ձեզ համար այն կարելի է որոշել Սոլի Բենսաբատի տեստի միջոցով: Յուրաքանչյուր հարցին կարող եք պատասխանել այսպես՝ միշտ, հաճախ, երբեմն և գրանցել միավորները: 1. Արդյոք ձանձրանում եք , երբ ձեզ հետ ոչինչ չի կատարվում: միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 2.Արդյոք ձեզ լավ եք զգում, երբ ձեր գործերն ու ծրագրերը շատ են միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 3.Արդյոք լավ եք աշխատում, երբ ծանրաբեռնված եք միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 4.Արդյոք ձեզ կորցնում եք, երբ ձեզ " մասերի են բաժանում" միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 5.Արդյոք վախենում եք ճնշումից և շտապողականությունից միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 6.Արդյոք նախընտրում եք քարացած աշխատանք: միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 7.Արդյոք նոր զբաղմունք փնտրում եք նախկինը անմիջապես վերջացնելուց հետո միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 8.Արդյոք միշտ գործ փնտրում եք, ծրագրեր ստեղծում միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 9.Արդյոք լավ եք աշխատում վերջին րոպեին կամ երբ "ամեն ինչ կորած է" միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 10.ձանձրանո՞ւմ եք երբ արձակուրդը շատ հանգիստ է անցնում միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 11.Արդյոք ձեզ լավ եք զգում երբ հայտնվում է արգելք կամ մրցակից միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 12.Արդյոք նախընտրում եք մարտաֆիլմեր կամ ցարցափ-ֆիլմեր միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 13.Արդյոք սիրում եք վտանգ և ռիսկ միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 14.Արդյոք իջեցնում եք ձեռքերը դժվարություններ հանդիպելիս միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 15.Դուք ատո՞ւմ եք դատարկ հանգստյան օրերը միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 16. ձեզ համար դժվա՞ր է ուշ արթնանալ կամ ողջ օրը թրև գալը միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 17.Արդյոք հեշտությամբ եք թուլանում ֆիզիկական ջանքերից հետո միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 18.Դուք այնպիսի մարդ եք ում ոչինչ չի՞ կանգնեցնի միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 19.ձեզ բարկացնո՞ւմ է համաչափ կյանքը միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 20.Արդյոք սիրում եք շրջադարձային մարդկանց կամ իրադարձություններ ձեր շուրջը միշտ-4, հաճախ-3, երբեմն-2, երբեք-1 Հիմա գումարեք ստացված միավորները 0-20- Նրմալ գործելու համար ձեզ համարյա թե պետք չէ սթրես: 21-40- ժամանակ առ ժամանակ սթրեսը ձեզ անհրաժեշտ է 41-60- ձեզ անհարժեշտ է մշտապես բայց քիչ քանկաով սթրես 61-80- ձեզ անընդհատ անհրաժեշտ է ուժեղ սթրեսային վիճակ Հիմա ասեք ում ենք ֆորումում սթրեսի մեջ գցում
 8. Եվ այսպես մի քանի ֆորումջանիկների խնդրանքով ձեզ կներկայացնեմ երազների վերլուծությունը հոգեբանության տեսանկյունից Այսօր մեր դասախոսն է ականավոր հոգեբան և հոգեբույժ Զիգմունդ Ֆրոյդը, որը ժամանակակից հոգեբանության հիմնադիրներից մեկն է և հսկայական ներդրում է կատարել գիտության և մշակույթի բնագավառում Եթե լսարանում արդեն կան հորանջողներ , խնդրեմ մի քաշվեք, հարմար տեղավորվեք ..... խաղաղ քուն և բարի երազներ Առաջին դասախոսություն ______ ( ոնց գրված է արտագրում եմ , գուցե որոշ բաներ չհասկանաք, բայց բուն իմաստը հաստատ կհասկանաք) Երազների բացահայտ բովանդակությունը և թաքուն մտքերը Հարգելի´ տիկնայք և պարոնայք, դուք տեսնում եք, որ սխալ գործողությունների ուսումնասիրությունը մեզ օգուտ տվեց: Այդ ջանքերի շնորհիվ, ելնելով նախադրույթներից, հասանք 2 արդյունքի՝ երազի տարրերի ըմբռնման և երազների մեկնաբանության տեխնիկայի: Երազի մասերի ըմբռնումն այն է, որ դա նրա իսկական բովանդակությունը չէ, այլ տրված է ինչ-որ այլ բանի փոխարեն. որը երազ տեսնողին հայտնի չէ ( ճիշտ այնպես, ինչպես սխալ գործողության միտումը). որի մասին երազ տեսնողը գիտե, բայց այդ գիտելիքը նրան մատչելի չէ: Մենք հույս ունենք , որ այս ըմբրնումը կկարողանանք տարացել ամբողջ երազի վրա, որը կազմված է նման տարրերից: Մեր տեխնիկան հետևյալն է. ազատ զուգորդություններ ստեղծելու ճանապարհով այդ տարրերին ավելացնում ենք այլ փոխարինող մտապատկերներ, որոնց հիման վրա կարող ենք կռահել երազի թաքուն մտքերը: Այժմ ես ձեզ առաջարկում եմ տերմինաբանության մեջ որոշ փոփոխություններ մտցնել , որոնք կօգնեն հեշտացնել մեր աշխատանքը: Փոխանակ ասելու "թաքուն", "անմատչելի", "անիսկական", ավելի ճշգրիտ նկարագրություն տալու նպատակով ցանկալի է ասել " երազ տեսնողի գիտակցության համար անմատչելի" կամ " անգիտակցական" : Այսպես ասելով մենք նկատի ունենք (ինչպես և մոռացված բառի կամ սխալ գործողության հիմքում ընկած աղճատող միտման դեպքում) ոչ այլ ինչ է քան , այժմ, հենց հիմա անգիտակցականը: Դրան հակառակ մենք, բնականաբար, պետք է "գիտակցված "անվանենք ինչպես երազների տարրերը, այնպես էլ զուգորդությունների օգնությամբ նոր ձեռք բերված փոխարինող մտապատկերները: Այս անվանակոչության հետ դեռևս ոչ մի տեսություն կապված չէ: "Անգիտակցական" բառի՝ որպես նկարագրության համար ու հեշտ հասկանալի միջոցի օգտագործումը հազիվ թե առարկություններ հարուցի : Երբ մենք երազի առանձին տարրի նման ըմբռնումը տարածում ենք ողջ երազի վրա, ապա ստացվում է, որ երազն ամբողջությամբ հանդիասնում է ինչ-որ այլ բանի՝ անգիտակցականի աղճատված փոխարինող, և երազի մեկնաբանության նպատակը այդ անգիտակցականը գտնելն է: Այստեղից անմիջապես հետևում ենք երեք կարևոր կանոններ, որոնց մենք պետք է հետևենք երազների մեկնաբանությամբ զբաղվելիս: 1) չպետք է մտահոգվել նրանով, ինչ երազն ասում է բացաայտ կերպով, անկախ նրանից՝ հասկանալի է այն, թե անիմաստ մի բան է, պարզ է թե խճողված . չէ՞ որ այն ոչ մի դեպքում մեր որոնած անգիտակցականը չե (այց կանոնի ակնհայտ սահմանապակումներից մեկը ինքնին հասկանալի է), 2)աշխատանքը պետք է սահմանափակել երազի յուրաքանչյուր տարրի հետ փոխարինող մտապատկերներ կապելով՝ առանց դրանց շուրջ խորհրդածելով, չձգտելով ապացուցել, որ դրանք ինչ-որ ցանկալի բովանդակություն ունեն, առանց մտահոգվելու, թե ինչ չափով դրանք հեռացել են երազի մասնիկից, 3) պետք է սպասել, որպեսզի թաքուն, որոնելի անգիտակցականն ինքը հայտնի Այժմ մենք հասկանում ենք նաև, թե հիշողության մեջ երազն ինչպիսի անտարբերությամբ, որքան լավ, որքան քիչ և, ամենից առաջ, որքանով ճիշտ է վերարտադրվել: Չէ՞ որ մտաբերված երազը իսկականը չէ, այլ նրա աղճատված փոխարինողը, և վերջինս մեզ պետք է օգնի այլ փոխարինող մտապատկերների ստեղծման միջոցով մոտենալ իսկականին և երազի անգիտակցական բովանդակությունը գիտակցական դարձնել: Այսպիսով՝ եթե մեր վերհիշված երազը սխալ էր, ապա դա նշանակում է, որ տվյալ փոխարինող բովանդակության մեջ տեղի է ունեցել հետագա աղճատում, որը ի դեպ, իր հերթին չի կարող չպաճառաբանված լինել: Կարելի է մեկնաբանել ինչպես սեփական, այնպես էլ այլ մարդկանց երազները : Սեփական երազները վերլուծելիք նույնիսկ շատ ավելի բան ես սովորում, այդ գործընթացն այս դեպքում ավելի համոզիչ է: Երբ փորձում ես այսպես վարվել, ապա զգում ես, որ ինչ-որ բան դիմադրում է այդ աշխատանքին:թեև մտքեր ծնվում են, բայց դրանցից բոլորին չէ, որ նշանակություն ես տալիս: Զգացվում է ինչ-որ ստուգող ու ընտրություն կատարող ուժեր: Որևէ միտք հղանալիս ասում ես ինքդ քեզ. ո´չ, սա այստեղ չի սազում, սրան չի պատկանում: Մեկ այլ մտքի ծնվելուն պես՝ սա չափազանց անիմաստ է, երրորդի մասին՝ սա արդեն շատ աննշան է: Եվ հետո առդեն կարելի է դիտել, թե ինչպես նման առարկությունները օգտագործելիս գլխում ծագող մտքերը , դեռևս մինչև կատարյալ պարզ դառնալը արգելակվում և ի վերջո հեռացվում են: Այսպիսով՝ մի կողմից, մեծ չափով կախված ես լինում սկզբնական մտապատկերներից, երազից վերցրած մասից, իսկ մյուս կողմից ընտրություններ կատարելով, խանգարում ես ազատ զուգորդությունների արդյունքներին: Երբ երազը ոչ թե մենակ ես մեկնաբանում , այլ խնդրում ես, որ մեկ ուրիշը դա անի, ապա շատ հստակորեն նկատում ես նման անթույլատրելի ընտրություն արդարացնող մեկ այլ դրդապաճառ ևս: ծագող մտքերի կապակցությամբ ասում ես. ո´չ այս միտքը շատ տհաճ է, ես այն չեմ ուզում և չեմ կարող ուրիշին հայտնել:
 9. Tsnundd shnorhavor mamai sirun axchik cankanum em qez amenayn bariq, ansahman ser u erjankutyun u liqe liqe mamai sirun balikner mi hat indz aseq es duq paymanavorvats eq bolord noyemberin tsnvel?
 10. HAPPY BIRTHDAY Ani jan (im amenasireli, qnqushik forumjanik jan ) qez maxtum em amenalavn u barin , tox jpite misht demqicd anpakas lini u achqerict el miayn erjankutyan arunq tapvi A day that's filled with all the things That mean a lot to you, A heart that's filled with happiness, A year of dreams come true! tesnes patahakanutyun e ? im hamarya bolor sireli mardkanc tsnundnere noyemberin e
 11. Команде немецких исследователей удалось раскрыть секрет египетских мумий, передает Reuters. Химики из университета города Тюбингена и Мюнхенского института Дёрнера установили, что древние египтяне использовали сложную технику мумификации с помощью экстракта из кедрового дерева. Ученым удалось восстановить этот процесс и выяснить, что кедровый экстракт содержит консервант гваякол, который и помогает сохранить мертвое тело в отличном состоянии в течение многих лет. "Наконец, наука нашла ответ на вопрос, как мумии смогли в течение тысяч лет отлично сохраняться", - комментирует открытие немецких ученых Ульрих Везер - один из исследователей из университета Тюбингена. Исследователи протестировали химические элементы, найденные в кедровом экстракте, на свиных тканях. Результаты тестов показали, что эти вещества имеют очень высокие антибактериальные свойства и при этом не повреждают ткани тела. Ученые выделили бальзамирующий экстракт из кедрового дерева по древнему методу, описанному в работе римского энциклопедиста Плиния-старшего. Свое открытие они сделали, исследовав материал, найденный рядом с мумией Саанха-каре (Saankh-kare mummy), возраст которой оценивается в 2500 лет. Именно благодаря тому, что пропитанный бальзамирующим веществом материал не был в контакте с тканями тела мумии, ученым удалось выделить его "чистый" состав. Отчет о работе немецких ученных, опубликованный в авторитетном журнале Nature, станет сюрпризом для тех египтологов, которые считали, что в древнем Египте для мумификации использовался бальзамирующий состав на основе можжевельника, а не кедра. Чтобы развеять сомнения касательно этого момента, ученые также исследовали и экстракт можжевельника и обнаружили, что в отличие от кедрового он не содержит гваякола. По словам Везера, несмотря на неоднократные упоминания о загадочном "кедровом экстракте", в египтологии традиционно считалось, что для мумификации использовался можжевельниковый бальзамирующий состав. По мнению ученого, это происходило, потому что названия обоих растений имеют похожее звучание в греческом языке. Кроме того, многие из обнаруженных мумий сжимали в руке ягоды можжевельника.
 12. Ժամանակակաից հայերենում կան այնպիսի բառեր, որոնք պարզապես ինձ մի տեսակ խորթ են թվում(երբեմն նաև ծիծաղելի): Գուցե պատճառը հայրենիքից հեռու գտնվե՞լն է, հետևաբար դրանց չօգտագործելն ու չհարմարվելը: Չգիտեմ.... Ես հասկանում եմ , որ երկար տարիներ կոմունիզմի ժամանակշրջանում, ռուսերենը շատ մեծ ազդեցություն է թողել հայերենի վրա, ու շատ բառեր պարզապես արմատավորվել են հայերենում: Հիմա կան դրանց... "թարգամանություն" ասեմ, թե "հայերեն տարբերակը"...մի խոսքով հայերենը օրինակ՝ "պռառեխ"_____ հայերնը .....գռգռաճեխք պատկերացնում եմ, ընկերուհիների միջև նման խոսակցություն... _Բարև _Բարև _օ, ինչ գեղեցիկ է քո գռգռաճեխքով կիսաշրջազգեստը.....այն քեզ շատ է սազում: _ Իմ իիիիիիիի՞նչը Ցանկալի չէ նման կոմպլիմենտ տղաների կողմից ( ) հաջորդը՝ "ատվյոռկա"____ պտուտակահան Եթե հարևանից պտուտակահան ուզես, հաստատ կասի ._ ախպեր ջան, ես տենց բան կյանքումս չեմ ունեցել... "պուլտ"_________ հեռակառավարման վահանակ Դե ինչպես կարող ես տնեցիքից խնդրել փոխանցել "հեռակարավարման վահանկը " կամ բջջային հեռախոս____տանել չեմ կարող GSM-ի հայերեն տարբերակը ...ավելի գեղեցիկ է մոբիլային հեռախոս, քանց բջջայինը նման օրինակներ շատ կան.....բայց ես դեռ բոլորը չեմ հասցրել լսել Ինձ թվում է որ պետք է ավելի հարմար տարբերակներ գտնել: Համաձայն չե՞ք ինձ հետ
 13. Pink_ angel jannn es hima mi qani xosqov knerkayacnem angelochikin anun_ Helen azganun_ tjishtna asats chgitem azgutyun _ 100% hay, en el GYUMRECI HAY sirats artahaytutyun_ he ba sirats erg_ sirun kaqav, naxshun kaqav ( bayc jig es qez asel em che vor ichqan el eregs, angam manraditakov el nayes meka......tenc kaqav chka :lol: ) sirats guyn_ vardaguyn .................... smally jan araxin bambanerken mnacats manr munr baneri het STACEL EM nor vayelum einq tak chto dveri foruma shirako otkriti dlya tebya angelochik jan
 14. Եկեք այստեղ գրենք Արարատին վերաբերվող բանաստեղծություններ Ընդդիմախոսություն Այն ո վ է ասում Որ Արարատը ձերն է ու ձերը. Անհեթեթ պատրա՜նք. Քարտեզն է ձերը, Քարտեզի վրա չափած-գծա՜ծը, Իսկ ինքը՝ լե´ռը... Նրա ընկալմամբ են, որ հավերժության խորհուրդ են առնում, Նրա պարուրող մշուշն ու ամպը Մեր ընկալմա՜մբ են Եղեգան փողի ծուխ ու բոց դառնում. Նրա ամեն մի անշունչ, անկենդան ավազահատը Մեր արյան կարմիր գնդիկների´ն են կենսահյութ տանում: Մոխի´րն է ձերը, Սարը բաղադրող կոշկոռը քարե. Մեզ համար գործող հրաբուխ է նա, Խառնարա՜ն ոգու, Որ դար ու դարեր Մեր ընդվզումի կրակն է ժայթքում Եվ բորբոքում մեր ցասու՜մը կենաց: Սառու՜յցն է ձերը, Սառը, անհաղորդ սառույցը դեղնած, Իսկ մեզ՝ բյուրավոր արեգակների Ներուժությու՜նն է անդուլ ճառագում նրա կողերից, Որ տաքացնում է մի որջ հողագունդ_ Այդ հողագնդին փռված-ծվարած մեր բեկորները: օ՜, սուրբ առասպել Արա արքայի, Մեր էությունը ցոլացնող պատում, Մեր փնտրումի գյու՜տ,_ Որ երեսուն դար ու դեռ ավելին Սոսկ հոլովեցին ու չհասկացան Բոլոր հին ու նոր Շամիրամները,_ Մարմի´նն է ձեը Արա արքաի-Արարատ լեռան, Սպանված, մեռած մարմի՜նը միայն, Որը չե´ն կարող, չե´ն կենդանացնի ձեր այլաբարբառ հարալեզները... Մեը՝ հոգի´ն է. Սերնդ է-սերունդ անշեջ թևածնող, Վերջին շնչում իսկ՝ հազար կերպ առած նորի´ց պոռթկացող, Որ չես սպանի զենքով ու դիրքով, Չե´ս խլի երբեք գիր ու կնիքով Եվ սահմանների փշալարերով երբեք չե´ս բանտի Մերը՝ հոգի´ն է.... Սիլվա Կապուտիկյան
×
×
 • Create New...